СЪДЕБЕН ЗАСЕДАТЕЛ
Начало > ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ > СЪДЕБЕН ЗАСЕДАТЕЛ

РАЙОНЕН СЪД – ЧЕРВЕН БРЯГ


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЙОНЕН СЪД - ЧЕРВЕН БРЯГ               

                5980 гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. “Екзарх Йосиф” № 6,  централа: 0659/93-09, факс: 0659/9-23-2

 

УТВЪРЖДАВАМ:_______________

                                                                                                   ХРИСТО ПЪРВАНОВ –

И.Д.АДМИНИСТРАТИВЕН

РЪКОВОДИТЕЛ-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА РАЙОНЕН СЪД – Червен бряг

 

                                                           Актуализирани на 05.01.2015 г.

 

В сила от датата на полагане на клетва от новоизбраните съдебни заседатели

 

 

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

 

ЗА РАБОТАТА НА

 

СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

 

В РАЙОНЕН СЪД – ЧЕРВЕН БРЯГ

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С настоящите правила се уреждат организацията на работа и правилата за етично поведение на съдебните заседатели в Районен съд – град Червен бряг, взаимодействието им със съдиите и съдебните служители, които водят до запазване и повишаване доверието на обществеността в Съдебната система.

 

 

ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

 

Чл. 1. Общото събрание на съдиите от Плевенски окръжен съд определя броя на кандидатите за съдебни заседатели, които трябва да бъдат предложени от Общинския съвет на Община Червен бряг.

 

Чл. 2. (1) Предложените кандидати за съдебни заседатели дават на Общинския съвет писменото си съгласие и документите, удостоверяващи българското им гражданство, възрастта и педагогическата квалификация, ако притежават такава, както и свидетелство за съдимост, че не са осъждани за умишлено престъпление независимо от реабилитация.

(2) Кандидатите, които вече са били съдебни заседатели, прилагат към документите по ал.1 и мнение на административния ръководител-председател на Районен съд – град Червен бряг, за работата им.

 

Чл. 3. Общото събрание на съдиите от Окръжен съд – град Плевен обсъждат представените кандидатури и чрез избор определят съдебните заседатели.

 

Чл. 4. Препис от Протокола от Общото събрание на съдиите от Окръжен съд – град Плевен се изпраща на административния ръководител-председател на Районен съд – град Червен бряг, както и на Общинския съвет на Община Червен бряг.

 

Чл.5. (1) Мандатът на съдебните заседатели е пет години.

(2) Ако разглеждането на делото, в което участват съдебни заседатели, продължи след срока по ал.1, мандатът им продължава до приключването на делото в Районен съд – град Червен бряг.

 

Чл.6. Съдебните заседатели полагат клетва пред Общото събрание на съдиите на Районен съд – град Червен бряг.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

 

Чл. 7. Разпределението на съдебните заседатели като членове на съдебни състави се извършва на принципа на случайния подбор чрез деловодната програма „САС”, която осигурява прозрачност при разпределението на заседателите и следи за еднаквата им натовареност.

 

Чл. 8. Определянето на съдебните заседатели чрез деловодната програма „САС” се извършва от съдебните деловодители и съдебните секретари в съда.

 

Чл. 9. (1) Разпределението на заседателите се извършва при насрочване на съответно дело, което се разглежда в състав. За всеки проведен избор се разпечатва протокол, който се прилага в кориците на делото.

(2) Определените чрез деловодната програма „САС” съдебни заседатели, членове на съдебния състав остават до приключване на делото със съдебен акт.

(3) Промяна на съдебните заседатели може да се извърши, само ако някой от тях в деня на съдебното заседание е заявил, че не може да участва. В тези случаи се ангажира съдебен заседател, избран на случаен принцип от програмата „САС”.

(4) В случай на извършена промяна на съдебен заседател в деня на съдебното заседание и при даден ход на делото по същество, за следващото съдебно заседание се явява новоизбрания съдебен заседател.

 

Чл. 10. Уведомяването на съдебните заседатели за участие като членове на съдебни състави по дела, за които са разпределени, се извършва писмено чрез призовка или по телефона.

 

Чл. 11. Съдебните заседатели влизат в съдебно заседание в представително облекло.

 

Чл. 12. Съдебният заседател при осъществяване на своите функции, е длъжен:

1.Да се запознае с материалите по делото, за което е разпределен, преди участие в първото съдебно заседание;

2.Да се яви за участие в съдебното заседание по делото, за което е призован, не по-малко от 10 минути преди определеното време за начало на заседанието;

3.При заемане на местата от състава на съда в заседателната зала, за започване на съдебното заседание, по-възрастният съдебен заседател да сяда отдясно на председателя на състава;

4.По време на съдебното заседание да изключва мобилния си телефон;

5.При отлагане на делото сам да се информира за времето и мястото на провеждане на следващото съдебно заседание;

6.При невъзможност да участва в следващото съдебно заседание по дела, на които е даден ход (болен, командирован, извън страната и други) да уведомява писмено председателя на съдебния състав, а при неотложна необходимост – по телефона административния секретар или служител от деловодството;

7.При невъзможност да участва в съдебни заседания за определен период от време, поради лична или служебна заетост, да уведомява своевременно административния секретар на Районен съд – град Червен бряг;

8.При промяна на настоящия адрес или телефон за връзка да информира административния секретар;

9.Да уведоми председателя на съдебния състав при наличие на някое от основанията за отвод, предвидени в чл.29 НПК и сам да си направи отвод от състава на съда;

10.Да не изразява предварително становище по възложените му дела, както и становище по дела, които са му възложени;

11.На тайното съвещание на съдебния състав за постановяване на присъдата, да се изказва и гласува преди съдията;

12.При подписване на присъдата с особено мнение, да подписва и мотивите към нея, както ида изложи особеното си мнение в писмена форма в определения срок предвиден в чл.308 НПК;

13.Да пази тайната на съвещанието при решаването на делата.

 

Чл. 13. (1) За запознаване с материалите по делото, за което са призовани, съдебните заседатели получават папката с документите по делото от съдебните служители, отговарящи за съответното дело.

(2) Не се разрешава изнасянето на папката от стаята и изваждането на документи от нея.

 

Чл. 14. (1) Съдебните заседатели поставят въпросите, касаещи организацията на тяхната работа на административния секретар.

(2) Когато съдебният заседател не е удовлетворен от отговора (решението) на административния секретар той има право да иска среща и да бъде приет от административния ръководител-председател на Районен съд – град Червен бряг.

 

Чл. 15. Съдебните заседатели, участват в състава на съда, който разглежда наказателното дело като първа инстанция.

 

Чл. 16. При разглеждането и решаването на делата съдебните заседатели имат правата и носят задълженията на съдии. Те участват при решаването на всички въпроси, които възникват в хода на процеса и при постановяването на присъдата. При решаване на въпросите по делото съдебните заседатели имат равен глас с този на съдиите.

 

Чл. 17. (1) Съдебният заседател може да бъде освободен предсрочно по предложение на административния ръководител-председател на Районен съд – град Червен бряг, на основание изискванията предвидени в чл.71 ЗСВ.

(2) Когато освобождаването е по искане на съдебния заседател, той подава заявление до административния ръководител-председател на Окръжен съд – град Плевен, чрез Районен съд – град Червен бряг.

 

Чл. 18. (1) На съдебният заседател, за неизпълнение на задълженията му, може да бъде наложена глоба от административния ръководител-председател на Районен съд – град Червен бряг, в размер от 50.00 (петдесет) лева до 500.00 (петстотин) лева.

(2) Преди налагане на глобата административния ръководител-председател на Районен съд – град Червен бряг предоставя възможност на съдебния заседател да даде обяснения.

(3) По жалба на наказания съдебен заседател, административния ръководител-председател на Окръжен съд – град Плевен може да отмени или намали размера на глобата.

 

Чл. 19. (1) Административният секретар на Районен съд – град Червен бряг предоставя на системния администратор, Главния счетоводител, съдебните деловодители и съдебните секретари списък с трите имена, настоящ адрес и телефоните за връзка.

(2) Посочените в ал.1 съдебни служители използват информацията от списъка само в интерес на служебните си задължения, при спазване на закона за защита на личните данни.

 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

 

Чл. 20. (1) Съдебните заседатели получават възнаграждение от бюджета на Съдебната власт;

(2) Възнаграждението на съдебните заседатели за всеки заседателен ден се определя въз основа на действително отработените часове за деня, които съответстват на времетраенето на съдебното заседание до обявяването на съдебния акт, включително и за започнат час;

(3) Действително отработените часове на съдебен заседател, който участва в няколко поредни дела в един заседателен ден съответства на времето от започване на съдебното заседание по първото дело до обявяването на съдебния акт на последното дело, включително и за започнат час;

(4) Възнаграждението се изплаща ежемесечно за всички заседателни дни на съответния месец.

 

Чл. 21. Размерът на възнаграждението на съдебните заседатели се равнява на 1/22 на ден от 50% на основната заплата за районен съдия.

 

Чл. 22. В тридневен срок от приключване на съдебното заседание съдебният секретар представя пред Главния счетоводител на Районен съд – град Червен бряг Разходен касов ордер по образец на Министерство на правосъдието, ведно с копие от протокола от съдебното заседание.

 

Чл. 23. Въз основа на издадените през месеца Разходни касови ордери, Главният счетоводител начислява в програмата за възнаграждения на съдебните заседатели, от където се разпечатва сметка за изплатени суми, която се подписва от административния ръководител-председател на Районен съд - град Червен бряг, и въз основа на нея се пускат платежните нареждания.

 

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ

НА ФУНКЦИИ КАТО СЪДЕБЕН ЗАСЕДАТЕЛ

 

Чл. 24. При и по повод осъществяване на функциите си съдебните заседатели са длъжни:

1.Да осъществяват дейността си в съгласие с разпоредбите на Конституцията, законите и другите нормативни актове;

2.Да спазват нормите на морала, да не уронват престижа на Съдебната власт и да опазват честта и достойнството на съдебния заседател;

3.Да прилагат нормативните актове обективно и точно, спазвайки определените срокове;

4.Да не осъществяват лични отношения със страните по разглежданите от тях дела;

5.Да не вредят на никого и да се отнасят с дължимо уважение към правата и интересите на всички участници в процеса и да изискват подобно поведение от тях;

6.Да не се отнасят с предубеденост или дискриминиране към някого на основата на раса, вероизповедание, национален произход, пол, физически или психически недъзи или на други основания;

7.При изпълнение на функциите си да проявяват инициативност и компетентност, като се информират за актуалните промени;

8.В съответствие с нормативните актове и изискването за безпристрастност да спомагат за протичането на справедлив и обективен процес;

9.Да защитават обществения интерес;

10.Обективно и професионално да изпълняват определените им функции;

11.Да пазят държавна, служебна и лична тайна, станала им известна при осъществяване на правомощията им;

12.Заедно със съда да гарантират правото на защита на обвиняемите и приложението на презумпцията за невинност;

13.В качеството си на членове на състава на съда, съдебните заседатели не могат да получават конкретни указания нито от тези, които са ги предложили, нито от тези, които са ги избрали;

14.Съдебните заседатели нямат право да участват в друго процесуално качество в съответното производство, в което са членове на съдебния състав.

15.Участието на съдебните заседатели в съдебни заседания в предвидените от Закона случаи е задължително и неявяването им е основание за отлагане разглеждането на делата. В този смисъл съдебните заседатели са длъжни да посочват уважителни причини за неявяването си в насрочено съдебно заседание.

 

Чл. 25. Съдебните заседатели нямат право да изразяват публично предварително становище поделата, в чието разглеждане участват.

 

Чл. 26. Съдебният заседател не може да предоставя информация за дейността на състава на съда на медиите. Такава информация се предоставя от определен служител със Заповед на административния ръководител-председател на Районен съд – град Червен бряг.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

 

§1 За неуредени въпроси се прилага действуващото законодателство на Република България.

 

 

 

                                               ИЗГОТВИЛ:

                                               АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР  

                                                                                (ЦВЕТЕЛИНА СТОЯНОВА)