Новини и обяви
Начало > Новини и обяви


Публично отчетно събрание на РС Червен бряг

        На 19.02.2019г. в сградата на Районен съд Червен бряг  се проведе публично отчетно събрание на  РС- Червен бряг , на което бе обсъден годишния доклад за дейността на органа на съдебната власт. Гости на отчетното събрание бяха Председателя на Окръжен съд гр.Плевен г-н Александър Григоров, Председателя на Общински съвет град Червен бряг г-н Петьо Костов, секретаря на Община Червен бряг г-н Николай Недков, г-н Ивайло Тодоров от Районна прокуратура град Червен бряг, г-н Божков от Районна служба „Изпълнение на наказанията“ и представители от РУП град Червен бряг г-н Ивайло Цанов и г-н Юри Козовски.

През 2018г. общият брой на новопостъпилите дела е 1688 дела , като от тях  1261 дела са граждански  и 427 наказателни дела. От постъпилите граждански дела през отчетния период исковете по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗдетето, ЗБЖИРБ са общо 166 бр. вкл. 34 броя искове за развод  и недействителност на брака,9 броя - развод по взаимно съгласие, 8 броя искове за издръжка и изменението й, 18 броя – производства по Закона за защита от домашното насилие. През 2018г. са постъпили и 32 броя облигационни искове в т.ч. 5 броя дела от и срещу владелец;  2 бр. дела – иск по ЗОДОВ, 1 бр. иск по КЗ. Постъпилите вещни искове през 2018г. са 13 бр.; делби и искове по ЗН – 8 бр.; установителни искове – 49 бр.; искове по Кодекса на труда – 6 бр.; административни производства – 2 бр., обезпечения 6 бр.; частни производства – 169 бр.; заповедни производства – 806 бр. , от които 647 бр. производства по чл.410 ГПК и 159 бр. такива по чл.417 ГПК; 4 бр. частно граждански дела - регламенти вкл. 2бр. по Регламент №1393/2007г. и 2 бр. съдебни поръчки по чл.25 ГПК и Хагската конвенция от 1965г. за връчване на книжа.
Броят на новопостъпилите наказателни дела  е както следва:  НОХД – 155 дела,  НЧХД – 14 дела;  чл.78а НК -44;  ЧНД съдебно производство – 64 броя  вкл. 7 производства по чл.306, ал.1 т.1 НПК и 9 молби за реабилитация; АНД – 100; ЧНД  досъдебно производство – 50 бр.

Общият брой дела за разглеждане през 2018г. е 1830 дела / 1688 новопостъпили дела и 142 дела останали от предходния период/.

Всичко свършените дела  през отчетния период са 1629 дела, от които  411 наказателни дела и  1218 граждански дела.

 От общо свършените дела 94 % са решени в 3 месечен срок  от образуването им.

През  2018 г. действителна натовареността по отношение на брой дела за разглеждане  е 49,46 дела месечно, а по отношение на всичко свършените гр. дела – 44,03 дела месечно.

За периода  01.01.2017 г. -  31.12.2018г.  /по справка от  програмен продукт "ИКАР" на  Агенция по вписванията /  Съдията по вписванията  при PC – Червен бряг е извършил  2426 бр. вписвания, отбелязвания и заличавания , значително по-малко от тези през 2017г. от които: 985 бр. нотариални актове за покупко-продажба; 271 бр. нотариални актове за дарения; 3 бр. замени; 211 бр. аренди ; 189 бр. договори за наем; 293 бр. договори за аренда; 66 бр. законни и договорни ипотеки; 74 бр. възбрани; 12 бр. искови молби; 5 бр. обявени завещания; 17 бр. делби; 30 бр. констативни нотариални актове / с 31 по-малко от 2017г./ ; 29 бр. актове за държавна собственост / с 19 бр. повече от 2017г/; 170 бр. актове за общинска собственост; 223 бр. други, подлежащи на вписване актове; 21 бр. заличени ипотеки и възбрани /пет пъти по-малко от 2017г./; 581 бр. писмени справки /удостоверения; 131 бр. устни справки и други.

През отчетния период  в Съдебно-изпълнителна служба при Районен съд гр.Червен бряг са постъпили общо 262 броя изпълнителни дела за сумата от в размер на 356 355лв., като по групи са разделени на следните видове: изпълнителни дела в полза на държавата – 181 брой, за сумата от 97 493лв.; изпълнителни дела за вземания на юридически лица и търговци – 16 броя, за 103 909 лв.; 65 дела  с взискатели граждани за 154 953 лв.

            Средно месечно  постъпление през отчетната година е 21.83. За сравнение през 2017г. средно месечното постъпление на дела в СИС е била 24.17 дела.

            През 2018г. приключените  дела в служба „Съдебно изпълнение“ при Районен съд гр.Червен бряг са общо  177 броя / при свършени 137 през 2017г. и 232 дела през 2016г./.

            От представения на  Министерството на правосъдието отчет за работата на  Държавен съдебен изпълнител за 2018г. е видно, че в СИС при РС гр.Червен бряг в края на отчетния период са останали висящи 796 дела за сума, в размер на 2 198 313 лв.

Пълният доклад за дейността на  Районен съд Червен бряг е публикуван на интернет-сайта на съда.

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА РС-ЧЕРВЕН БРЯГ ЗА 2018 Г.

 

РС Червен бряг

20.2.2019 08:30 

Покажи новини.  Сортирай по  Ред