ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ РАЗХОДИТЕ ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА ВЕЩИ ЛИЦА
Начало > ПРАВИЛА > ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ РАЗХОДИТЕ ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА ВЕЩИ ЛИЦА

                                 

               

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ РАЗХОДИТЕ ЗА КОМАНДИРОВАНЕ  НА ВЕЩИ ЛИЦА, СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ И СВИДЕТЕЛИ В

РАЙОНЕН СЪД  ЧЕРВЕН БРЯГ

 

 

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С тези вътрешни правила се уреждат условията и редът за определяне и изплащане разноските / пътни, дневни и квартирни разходи/ на вещи лица ,съдебни заседатели и свидетели в Районен съд – град Червен бряг.

Правилата се прилагат за вещи лица, съдебни заседатели и свидетели  назначени от Районен съд – град Червен бряг по наказателни и граждански дела.

 Чл.2 На вещите лица, съдебни заседатели и свидетели се определят разходи за командироване съгласно Наредбата за командировките в страната. Пътни, дневни и квартирни пари се определят за всяко явяване пред съда.

2.1.Пътни разходи

Пътни разходи при пътуване с обществен транспорт се определят срещу представени билети - датите на пътуване върху билетите следва да съвпадат с дните на явяване в Районен съд – град Червен бряг.

 Пътните разходи  извършени с лично МПС, се определят след подадена Сметка за полагащите се пътни и дневни -Приложение№2 от вещите лица, съдебни заседатели и свидетели  до съдия докладчик по делото на Районен съд – гр. Червен бряг, в която вписва своите име, презиме и фамилия, номер и година на делото, дата на съдебното заседание, вида и марката на моторното превозно средство,  маршрута и разстоянията в километри по републиканската пътна мрежа. Към Сметка за полагащите се пътни и дневни Приложение№2 се прилагат задължително следните разходооправдателни и доказателствени документи:

- Оригинален фискален бон за заредено гориво с дата отговаряща или предходна на датата на съдебното заседание;

- Копие на свидетелството за регистрация на МПС – ЧАСТ І на съответното лично моторно превозно средство, заверено с „ВЯРНО С ОРИГИНАЛА”. Не се изплаща пътни разходи, при наличие на талон на МПС, чийто титуляр е фирма;

 -Разпечатка за разходната норма, определени от производителя на моторното превозно средство, за най-икономичния режим на движение (от интернет сайт, техническа - сервизна книжка или от специализирана литература).

- Разпечатка за маршрута и разстоянията в километри по републиканската пътна мрежа, по които се установяват пътните пари - сайта http://www.bgmaps.com.

  -  Заявление Приложение№3 по коя сметка да се преведат парите.

 2.2 Дневни пари

При нощува в мястото на командировката, се заплащат дневни пари в размер на 20 лева за всеки ден от командировката, а когато изпълняват служебните си задължения през по-голямата част от работното време (повече от 4 часа) в друго населено място без нощуване, се изплащат 10 лева.

2.3. Квартирни пари

Квартирни пари се заплащат за нощуване в мястото на командировката в размер на действително платените (вкл. за данъци и такси) срещу представен документ, издаден по установения ред, но не повече от утвърдената сума за една нощувка – съгласно решение на ВСС. Не се допуска компенсация между отделните нощувки.

Съдия-докладчика по делото определя командировъчните пари след като е проверил наличието на по-горе изброените документи. При липса на разходооправдателни документи съдия докладчика отказва признаването им като пътни и квартирни разходи. Въз основа на Определението на съдия-докладчика по делото съдебният секретар-протоколист пристъпва към издаване РКО обр.98а  в тридневен срок от провеждане на съдебното заседание и го представя в счетоводството на съда за текущо начисляване.

РКО обр. 98а се издава в два екземпляра от съдебния секретар и се представя за подпис на съдията докладчик. Издадените РКО от съдебния секретар, се описват в „Регистър на предадените РКО”.  Първият екземпляр от РКО е за счетоводството, а вторият  се прилага към делото след като е подписан от главния счетоводител. Съдебният секретар – протоколист прилага  разходо-оправдателните документи към делото. При положение, че  не се представят документи за разходите, те не се заплащат.

II.УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗПЛАЩАНЕ РАЗХОДИТЕ ЗА КОМАНДИРОВКА НА ВЕЩИ ЛИЦА

Чл.3. Разходите на вещото лице се изплащат от органа, който го е назначил.

Чл.4. Възнаграждението и пътните пари, се заплащат от внесения депозит, съответно от сумите по бюджетна или набирателна сметка на Районен съд – град Червен бряг.

Чл.5. В счетоводството се приемат  РКО обр.98а  само, ако са попълнени всички реквизити, а именно:

1. кой съд го издава;

2. дата на издаване на ордера;

3. дата на определението на съда;

4. вид, номер и година на делото;

5. име, презиме и фамилия на свидетеля;

6. посочва се средства от които да се извърши плащането – бюджетни или депозитни. Ако е от депозитните средства в горния десен ъгъл на РКО обр.98а се записва датата на внасянето на депозита;

7. да се посочи какъв е характера на плащането –  пътни, дневни и квартирини;

8. сумата (цифром и словом);

Въз основа на определението на съдия-докладчика по делото съдебният секретар-протоколист пристъпва към издаване РКО обр.98а на вещото лице в тридневен срок от деня на заседанието. След попълване на всички реквизити по РКО обр.98а, съдебният секретар-протоколист издал ордера записва името и фамилията, подписва го и го представя на съдията по делото за подпис;

Оформени и подписани РКО обр.98а се описват в „Регистър на предадените РКО” и се предават в счетоводството за  изплащане.

При липсата на попълнени реквизити, от счетоводството ще последва отказ за начисляване и изплащане на сумите.

 При дублиране на издадени РКО обр.98а за изплащане на суми на свидетели, дисциплинарна отговорност се носи от лицето изготвило съответния документ.

Чл.6. Преди изплащането на сумите по РКО обр.98а, главният счетоводител изготвя заявка за поемане на задължение, предава на Административния секретар за становище и одобряване на задължението, след което се предават за утвърждаване  на Председателя на съда. При одобрение от Председателя на съда , главния счетоводител инициира бюджетни платежни нареждания за превеждане на сумите по банков път.

III.УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗПЛАЩАНЕ РАЗХОДИТЕ ЗА КОМАНДИРОВКА НА СЪДЕБНИ ЗАСЕЗАТЕЛИ.

Чл.7. Разходите на съдебните заседатели се изплащат от органа, който го е назначил.

Чл.8. Изплатените суми са от бюджетната сметка на Районен съд – град Червен бряг.

Чл.9. Пътните разходи се заплащат заедно с определеното възнаграждение от  сумите по бюджетната сметка на Районен съд – град Червен бряг.

Чл.10. Пътните разходи се изплаща ежемесечно за всички заседателни дни на съответния месец.

Чл.11.(1) В счетоводството се приемат  РКО обр.98а  само ако са попълнени всички реквизити, а именно:

1.кой съд го издава;

2. дата на издаване на ордера;

3. дата на определението на съда;

4. вид, номер и година на делото;

5. име, презиме и фамилия на съдебния заседател;

6. посочва се от кои средства да се извърши плащането – бюджетни средства;

7. да се подчертае какъв е характера на плащането –  пътни, дневни и квартирни пари;

8. сумата (цифром и словом);

Въз основа на определението на съдия-докладчика по делото съдебният секретар-протоколист пристъпва към издаване РКО обр.98а на съответния съдебен заседател  в тридневен срок от деня на заседанието. След попълване на всички реквизити по РКО обр.98а, съдебният секретар-протоколист издал ордера записва името и фамилията, подписва го и го представя на съдията по делото за подпис;

          (2) оформени и подписани, съгласно системата за двойния подпис, РКО обр.98а  се описват в „Регистър на предадените РКО”и се внасят в счетоводството за начисляване и изплащане.

          (3) При липсата на попълнени реквизити, от счетоводството ще последва отказ за начисляване и изплащане на сумите.

          (4) При дублиране на издадени РКО обр.98а за изплащане на суми на съдебни заседатели, дисциплинарна отговорност се носи от лицето изготвило съответния документ.

Чл.12. (1) Изплащането на суми на съдебен заседател се извършва по банков път.

          (2) банков превод на  възнаграждението и пътните разходи се извършва след като  съдебния заседател еднократно  попълни Заявление Приложение№3  до Районен съд – град Червен бряг за изплащане по безкасов начин на сумите.

Чл.13.Преди изплащането на сумите по РКО обр.98а, главният счетоводител изготвя заявка за поемане на задължение, предава на Административния секретар за становище и одобряване на задължението, след което се предават за утвърждаване  на Председателя на съда. При одобрение от Председателя на съда , главния счетоводител инициира бюджетни платежни нареждания за превеждане на сумите по банков път.

IV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗПЛАЩАНЕ РАЗХОДИТЕ ЗА КОМАНДИРОВКА НА СВИДЕТЕЛИ

Чл.13.На свидетеля се определят и разходите за командироване съгласно Наредбата за командировките в страната.

        Пътни, дневни и квартирни пари платими от бюджета се определят за всяко явяване на свидетеля пред съда.

   1.Пътни разходи:

      а) Пътни разходи при пътуване с обществен транспорт (автобус или влак) се определят срещу представени оригинални билети - датите на пътуване върху билетите следва да съвпадат с дните на явяване в Районен съд – град Червен бряг.

      б) Пътни разходи при използване на самолет се определят срещу представяне на билет и бордни карти, като им се възстановява сума до размера на билет за автобус, когато сумата на самолетния билет я надвишава. Стойността на средната цена на автобусния билет е средноаритметичната цена, представляваща съотношението между най-ниската и най-високата цена на билета на автобусния превоз взета от официалната Интернет страница на Централна автогара София или друга автогара за дадения маршрут, или представено удостоверение от автобусен превозвач. Ако съответната автогара не разполага с интернет страница се взима средната цена от поне двама автобусни превозвачи.

      в) Пътните разходи  извършени с лично МПС  се определят след подадена Сметка за полагащите се пътни и дневни- Приложение№2 от свидетеля до съдия докладчик по делото на Районен съд – гр. Червен бряг, в която вписва своите име, презиме и фамилия, номер и година на делото, дата на съдебното заседание, вида и марката на моторното превозно средство,  маршрута и разстоянията в километри по републиканската пътна мрежа. Към Сметка за полагащите се пътни и дневни Приложение№2 се прилагат следните разходооправдателни и доказателствени документи:

- Оригинален фискален бон за заредено гориво с дата отговаряща или предходна на датата на съдебното заседание (в рамките на същия месец);

- Копие на свидетелството за регистрация на МПС – ЧАСТ І на съответното лично моторно превозно средство, заверено от свидетеля „ВЯРНО С ОРИГИНАЛА”. Не се изплаща пътни разходи, при наличие на талон на МПС, чийто титуляр е фирма;

-Разпечатка за разходната норма, определени от производителя на моторното превозно средство, за най-икономичния режим на движение (от интернет сайт, техническа - сервизна книжка или от специализирана литература).

-Разпечатка за маршрута и разстоянията в километри по републиканската пътна мрежа, по които се установяват пътните пари - сайта http://www.bgmaps.com/.

-Заявление Приложение№3 по коя сметка да се преведат парите.

       Съдия-докладчикът по делото определя пътните пари след като е проверил за наличието на по-горе изброените документи, като  се присъжда равностойността на изразходваното гориво по разходна норма, но не повече от средната цена на автобусен билет за същия маршрут. При липса на разходооправдателни документи съдия-докладчика отказва признаването им като пътни разходи.

      На свидетеля не се присъждат разходи за нощувка при директна връзка до град Червен бряг.

      Пътни, дневни и квартирни пари платими от депозити се определят за всяко явяване на свидетеля пред съда.

Пътни разходи:

      а) Пътни разходи при пътуване с обществен транспорт се определят срещу представени билети - датите на пътуване върху билетите следва да съвпадат с дните на явяване в Районен съд – град Червен бряг.

      б) Пътните разходи  извършени с лично МПС  се определят след подадена Сметка за полагащите се пътни и дневни -Приложение№2 от свидетеля до съдия докладчик по делото на Районен съд – гр. Червен бряг, в която вписва своите име, презиме и фамилия, номер и година на делото, дата на съдебното заседание, вида и марката на моторното превозно средство,  маршрута и разстоянията в километри по републиканската пътна мрежа. Към Сметка за полагащите се пътни и дневни- Приложение№2  се прилагат следните разходооправдателни и доказателствени документи:

- Оригинален фискален бон за заредено гориво с дата отговаряща или предходна на датата на съдебното заседание (в рамките на същия месец);

 -Копие на свидетелството за регистрация на МПС – ЧАСТ І на съответното лично моторно превозно средство, заверено от свидетеля „ВЯРНО С ОРИГИНАЛА”. Не се изплаща пътни разходи, при наличие на талон на МПС, чийто титуляр е фирма;

-Разпечатка за разходната норма, определени от производителя на моторното превозно средство, за най-икономичния режим на движение (от интернет сайт, техническа - сервизна книжка или от специализирана литература).

-Разпечатка за маршрута и разстоянията в километри по републиканската пътна мрежа, по които се установяват пътните пари - сайта http://www.bgmaps.com/.

-Заявление Приложение№3 по коя сметка да се преведат парите.

      Съдия-докладчикът по делото определя пътните пари след като е проверил за наличието на по-горе изброените документи. При липса на разходооправдателни документи съдия-докладчика отказва признаването им като пътни разходи.

          Разходните документи се изпращат до съдия докладчика по делото, като изрично е посочва номера на делото и неговия характер в рамките на 5 работни дни след приключване на делото (важи датата на пощенското клеймо).

      Въз основа на определението на съдия-докладчика по делото съдебният секретар-протоколист пристъпва към издаване РКО обр.98а на съответния свидетел в тридневен срок от деня на заседанието, който се описва  в „Регистър на предадените РКО” го представят в счетоводството на съда за текущо начисляване. РКО обр. 98а се издава в два екземпляра, като първият е за счетоводството, а вторият  се прилага към делото.

Съдебният секретар – протоколист прилага  разходооправдателните документи към делото. При положение, че свидетелят не представи документи за разходите, те не се заплащат.

Чл.14.Преди изплащането на сумите по РКО обр.98а, главният счетоводител изготвя заявка за поемане на задължение, предава на Административния секретар за становище и одобряване на задължението, след което се предават за утвърждаване  на Председателя на съда. При одобрение от Председателя на съда , главния счетоводител инициира бюджетни платежни нареждания за превеждане на сумите по банков път.

V.ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 §1. С настоящите вътрешни правила се отменят всички действащи до настоящия момент вътрешни правила, процедури, инструкции, заповеди и други касаещи определянето и изплащането разходите за командироване на вещите лица,  съдебни заседатели и свидетели .

 §2. Изменения и допълнения в резултат на промяна в нормативната база се извършва по реда на приемане на вътрешните правила.

§3.За неизпълнение на задълженията си по тези правила отговорните лица носят дисциплинарна отговорност.

§4.Правила са утвърдени със  Заповед№103/18.11.2015год. на Административния ръководител- Председател на РС Червен бряг.

 

Приложения:

сметка за полагащите се пътни и дневни-Приложение№2                            

заявление за банкова сметка –Приложение№3

                                                             

                                                                        

Изготвил:

 Росица Иванова – Гл.счетоводител

 

 

 

 

 

Приложение№2

 

 

РАЙОНЕН СЪД – ГРАД ЧЕРВЕН БРЯГ

 

СМЕТКА ЗА ПОЛАГАЩИТЕ СЕ ПЪТНИ И ДНЕВНИ

 

 

 

/име, презиме и фамилия /

 

по ………………… дело №__________/_________________год.,

 

 

Адрес:_____________________________________________________________________

 

ЕГН:_________________, л.к. №___________издадена на ________от МВР___________

 

 

При пътуване с ЛМПС: вид ___________________, марка __________________,

 

рег.№____________, вид гориво __________, мин. разход на 100 км _____ л, ед. цена за

 

1 л _____________ лв.

 

_____ км. :100 = _____х _______л = _____ л общо х ______ лв. = _________ лв. общо.

 

Дневни пари:                  за ___________дни по _________ лв. = ___________ лв. общо.

 

ПЪТНИ И ДНЕВНИ ПАРИ – ВСИЧКО:                                    _____________ лв.

 

Словом_____________________________________________________________________

 

Прилагам:__________________________бр. разходооправдателни документа.

 

 

Дата: _________________год.                                   Подпис :_________________

 

 

 

 

                                                                                                                      Приложение№3

                               

    До

                                                                           Районен съд

    гр. Червен бряг

 

 

З  А  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

 

От………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………..…

/трите имена/

ЕГН:…………………………………………..,

С адрес :……………………

……………………………………………………………………………………

ЛК№…………………...изд.на……….……………от МВР………………

 

Телефон за връзка…………………………………………

        

В качеството ми на - вещо лице, съдебен заседател, свидетел,

съдебен преводач по ………… дело №…………/…………г. по описа на РС Червен бряг.

 

Уважаеми г-н/г-жо Председател,

Моля, командировъчните и други суми, да бъдат преведени по моя разплащателна сметка, както следва:

 

IBAN:………………………………………………

 

BIC:………………………………………………….

 

при банка:………………………………………….

 

 

дата:……………                                                Подпис:……..………………

гр. Червен бряг                                                  /………………………/