Конкурси
Начало > Конкурси

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА “СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР“

Районен съд – Червен бряг обявява КОНКУРС за заемане на 1 (една) свободна щатна бройка за длъжността "СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР”, при следните изисквания: лицето да е пълнолетен български гражданин; да не е поставено под запрещение; да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер; да не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност; да има завършено висше образование – минимална образователна степен „бакалавър“ по информационни технологии, компютърни науки или еквивалент; да има професионален опит – не по-малък от 3 години; Декларация по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 137, ал. 1 от Правилника за администрацията в съдилищата.

Кандидатите да представят следните документи: писмено заявление за участие в конкурса, към което кандидатът прилага: автобиография – тип СV; декларация по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда; декларация по чл.136 от Правилника за администрацията в съдилищата; заверени („Вярно с оригинала” и подпис) копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; заверени („Вярно с оригинала” и подпис) копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж; свидетелство за съдимост за започване на работа  по ЗСВ (в оригинал); медицинско свидетелство за работа (в оригинал); медицинско удостоверение, издадено от Областен диспансер за психиатрични заболявания със стационар по постоянен адрес, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване и не се води на отчет (в оригинал); документ за компютърна грамотност; други документи /мотивационно писмо, препоръки от предходни работодатели с данни за контакт, сертификати за преминали обучения и курсови/ по преценка на кандидата, доказващи неговата квалификация и умения свързани с изискванията за заемане на обявената длъжност; нотариално заверено пълномощно, в случай, че документите се подават чрез пълномощник – в оригинал.

Документите се подават лично или чрез пълномощник (с нотариално заверено пълномощно) на адрес: Районен съд – Червен бряг, ул.”Екзарх Йосиф” №6  при определените за справки и информация лица всеки работен ден от 9.00 часа до 15,30 часа в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата.

Минималният размер на основната заплата за длъжността „системен администратор“ съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията на основание чл. 341 от ЗСВ  е 1030.00 (хиляда и тридесет) лева и за V ранг – 25,00 (двадесет и пет) лева.

За справки и информация: Районен съд – Червен бряг, ул.”Екзарх Йосиф” №6, тел. 0659/93009 – Росица Иванова и Ценка Цачева.

Обявата ще бъде публикувана на 20 април 2018 г. във вестник „Посоки“ град Плевен.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗАПОВЕД

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.107а  ОТ КТ

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.136 ПАС

ПРОТОКОЛ ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ПЪРВИ ЕТАП

ПРОТОКОЛ ВТОРИ И ТРЕТИ ЕТАП