ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ВЕЩИ ЛИЦА И СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ПРИ РАЙОНЕН СЪД ЧЕРВЕН БРЯГ
Начало > ПРАВИЛА > ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ВЕЩИ ЛИЦА И СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ПРИ РАЙОНЕН СЪД ЧЕРВЕН БРЯГ

                                 

                                                                                              

ВЪТРЕШНИ  ПРАВИЛА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ВЕЩИ ЛИЦА И СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ПРИ  РАЙОНЕН СЪД ЧЕРВЕН БРЯГ

С Вътрешните правила се уреждат условията и редът за определяне и изплащане на възнагражденията на вещите лица и съдебни заседател.

Правилата се прилагат за специалисти, утвърдени за вещи лица от комисия по чл.398, ал.1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжен съд гр.Плевен, а за съдебни заседатели  избраните на общото събрание на съдиите от Окръжен съд гр.Плевен.

 

I. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА  НА ВЕЩИ ЛИЦА

Чл.1.Правилата се прилага за специалисти, утвърдени за вещи лица и  назначени от Районен съд – град Червен бряг по наказателни, граждански, административни и изпълнителни дела.

Чл.2. Вътрешните правила за определяне и изплащане възнагражденията и разходите на вещите лица са изготвени на основание ЗСВ и Наредба №2 от 29.06.2015 г.  и при спазване на всички изисквания на действащите нормативни документи в страната.

Чл.3. Вещото лице има право на възнаграждение за извършената експертиза, както и направените разходи за използваните материали, консумативи, пособия, технически средства, машинно и компютърно време и други необходими разходи.

Чл.4. (1) При явяване на вещо лице и отлагане на делото по независещи от него причини на същото освен разходите се определя и възнаграждение в размер не по-малко от 20 лв.

(2) При явяване на вещото лице пред съда по изготвена в досъдебната фаза на наказателния процес експертиза не се дължат други плащания освен посочените в чл.17, ал.2.

Чл. 5. Когато за извършването на експертиза е определено вещо лице, което е служител на Министерството на вътрешните работи, Районен съд – град Червен бряг заплаща на Министерството направените разходи за труд и консумативи и режийните разноски. На експерта се изплащат само пътни, дневни и квартирни разходи.

Чл. 6.(1) Съдия-докладчикът, възложил експертизата, определя възнагражденията съобразявайки и преценявайки:

1. сложността и спецификата на поставените задачи;

2. компетентността и степента на квалификация на вещото лице;

3. времето, необходимо за извършване на експертизата;

4. обема на извършената работа;

5. необходимите разходи за извършването на експертизата, като употреба на материали, консумативи, използвани пособия, съоръжения и други;

6. други условия, оказващи влияние върху заплащането за извършената работа, в това число срочност на изпълнението, работа в почивни дни и национални празници.

(2) Обстоятелствата по ал.1 т.3, т.4, т.5 и т. 6. се установяват от вещото лице със справка-декларация съгласно Приложение№1.

(3) При извършване на експертиза от вещо лице, което е служител на МВР, разходите за труд, консумативи и режийни разноски се установяват със сметка по образец, утвърден със заповед на министъра на вътрешните работи.

Чл. 7.(1) Въз основа на определението на съдия-докладчика по делото съдебният секретар-протоколист пристъпва към издаване РКО обр.98а на вещото лице в тридневен срок от деня на заседанието. След попълване на всички реквизити по РКО обр.98а, съдебният секретар-протоколист издал ордера записва името и фамилията, подписва го и го представя на съдията по делото за подпис.

 Оформени и подписани, съгласно системата за двойния подпис, РКО обр.98а ведно с протокола от заседанието заверен с „Вярно с оригинала“ от съдебния секретар се описват в „Регистър на предадените РКО“ и се внасят в счетоводството за начисляване и изплащане.

 (2) РКО обр.98а се издава  в два екземпляра, като първият е за счетоводството, а вторият  се прилага към делото.

(3) Съдебният секретар – протоколист  прилага справка-декларация Приложение№1  към делото,.

Чл.8. При положение, че вещото лице не представи документи за разходите по Приложение№1, те се заплащат по преценка на съдия-докладчика, като възнаграждение.

Чл.9. (1) За отделните видове експертизи на вещото лице се определя възнаграждение съобразно действително отработените часове, както и направените разходи.

(2) Когато експертизата е изготвена от повече от едно вещо лице, възнаграждение се определя на всяко едно от тях.

Чл.10.(1) За всеки действително отработен час се определя възнаграждение в размер 2,3% от установената минимална работна заплата за страната към датата на възлагане на експертизата.

(2) Броят на действително отработените часове се установява от справка-декларация съгласно Приложение№1.

Чл.11.(1) За особено сложни и специфични експертизи, извършени от висококвалифицирани вещи лица, възнаграждението може да бъде увеличено до 100 %.

 (2) За експертизи, извършени в почивни дни и национални празници, възнаграждението може да бъде увеличено до 100 %.

Чл.12. Когато експертизата е назначена по искане на страни, които не са освободени от заплащане на разноски, възнаграждението се определя предварително с първоначален депозит, който се внася по депозитната сметката на Районен съд – град Червен бряг:

Централна Кооперативна банка” АД  клон Плевен, офис Червен бряг.

BIC: CECBBGSF    IBAN: BG95CECB97903378226300

Чл.13. По дела, по които страните са освободени от разноски, се определя първоначално възнаграждение в размер на предвидения минимум по чл.4(1).

Чл.14. Възнаграждение се определя и за устно допълнение към експертизата.

Чл.15. При наличие на основания за намаляване на първоначално определеното възнаграждение, съдия-докладчика, възложил експертизата, определя окончателно възнаграждение.

Чл.16. Вещото лице започва дейността по извършване на експертизата, след като е внесен депозит за заплащане на труда му.

Чл.17.(1) На вещото лице се определят и разходите за командироване съгласно Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.

 (2) Пътни, дневни и квартирни пари се определят и за всяко явяване на вещото лице пред органа, назначил експертизата, или пред органа, който го е призовал само срещу представени документи за разходи.

Чл.18. Изплатените суми са от депозитната или от бюджетната сметка на Районен съд – гр.Червен бряг.

В счетоводството се приемат  РКО обр.98а  само ако са със следните попълнени реквизити, а именно:

1.кой съд го издава;

2. дата на издаване на ордера;

3. дата на определението на съда;

4. вид, номер и година на делото;

5. име, презиме и фамилия на вещото лице;

6. посочва се от кои средства да се извърши плащането – бюджетни или депозитни. Ако е от депозитните средства в горния десен ъгъл на РКО обр.98а се записва номера на вносния документ и датата на внасянето на депозита;

7. да се подчертае какъв е характера на плащането – възнаграждение;

8. сумата (цифром и словом);

Въз основа на определението на съдия-докладчика по делото съдебният секретар-протоколист пристъпва към издаване РКО обр.98а на вещото лице в тридневен срок от деня на заседанието. След попълване на всички реквизити по РКО обр.98а, съдебният секретар-протоколист издал ордера записва името и фамилията, подписва го и го представя на съдията по делото за подпис.

(2) оформени и подписани РКО обр.98а ведно с протокола от заседанието заверен с „Вярно с оригинала“ от съдебния секретар се описват в „Регистър на предадените РКО“ и се внасят в счетоводството за начисляване и изплащане.

(3) В счетоводството не се приемат за начисляване и изплащане РКО обр.98а при липса на попълнени по-горе изброените реквизити.

(4) При дублиране на издадени РКО обр.98а за изплащане на суми на вещи лица, дисциплинарна отговорност се носи от лицето изготвило съответния документ.

Чл.23.(1) Преди изплащането на сумите по РКО обр.98а, главният счетоводител извършва проверка за правилно попълнени реквизити на издадените РКО обр.98а, свързани с определянето на възнагражденията и командировачните разходи.

 (2) При констатирани нарушения главният счетоводител уведомява административния ръководител.

Чл.24. (1) Изплащането на суми на вещи лица се извършва по банков път:

1. банков превод на хонорар се извършва след представяне от вещото лице на фактура  или сметка/фактура или друг документ съдържащ реквизитите на чл.7, ал.1 от ЗСч и Декларация по чл.43, ал.5 от ЗДДФЛ – Приложение№4

2. банков превод само на командировачните разходи се извършва след като  вещото лице  попълни Приложение№2 (Сметка за полагащите се пътни и дневни) и  Приложение№3  Заявление по коя сметка да се преведат парите  по безкасов начин на сумите.

 II. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА  НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

1.Съдия-докладчика по делото определя възнагражденията от бюджетната сметка на Районен съд гр.Червен бряг, съобразно чл.13, ал.1 от Наредба №1 от 03.02.2011г. за съдебните заседатели.Възнаграждението на съдебните заседатели за всеки заседателен ден се определя въз основа на действително отработените часове за деня, които съответстват на времетраенето на съдебното заседание . 

2.Размера на възнаграждението на съдебните заседатели се равнява на 1/22 на ден от 50% от основната заплата на Районен съдия.

3. Въз основа на определението на съдия-докладчика по делото съдебният секретар-протоколист пристъпва към издаване РКО обр.98а на съдебния заседател  в тридневен срок от деня на заседанието. След попълване на всички реквизити по РКО обр.98а, съдебният секретар-протоколист издал ордера записва името и фамилията, подписва го и го представя на съдията по делото за подпис.

 Оформени и подписани, РКО обр.98а ведно с протокола от заседанието заверен с „Вярно с оригинала“ от съдебния секретар се описват в „Регистър на предадените РКО“ и се внасят в счетоводството за начисляване и изплащане.

4.Възнаграждението на съдебния заседател се изплащат от счетоводството на РС гр.Червен бряг.

5.Изплатените суми са от бюджетната сметка на съда по параграф „02 02” Други възнаграждения и плащания на персонала по извънтрудови правоотношения.

6.Възнаграждението се изплаща ежемесечно на съдебния заседател, след издаване на сметка за изплатени суми по чл.45, ал.4 ЗДДФЛ от програмен продукт за хонорари HONWIN“ .

7.Издавания РКО обр.98а  се приема от гл.счетоводител ако са попълнени правилно следните реквизити:

- наименование на съда;

-дата на издаване на РКО;

-дата на определението на съда;

-вид,номер и година на делото;

-име,презиме и фамилия на съдебния заседател;

- вид на плащането-от бюджета на съда;

-сумата/цифром и словом/;

- подпис на съдия докладчика определил възнаграждението;

- подпис на съдебния секретар-протоколист;

При липса на попълнените реквизити от счетоводството ще последва отказ от приемането му.

8.При дублиране на издадения РКО обр.98а за изплащане на суми на съдебни заседатели, дисциплинарна отговорност се носи от лицето изготвило съответния документ.

9.Изплащането се извършва по банков път след предоставяне на банкова сметка от съдебния заседател.

10. В началото на всяка календарна година до 20 януари,  съдебния заседател е длъжен да декларира пред Районен съд гр.Червен бряг статута си като физическо или юридическо лице, работи ли по трудово или служебно правоотношение, упражнява ли свободна професия или дейност като ЕТ, безработен или пенсионер.  

III.Допълнителни разпоредби

С настоящите вътрешни правила се отменят всички действащи до настоящия момент вътрешни правила, процедури, инструкции, заповеди и други касаещи възнагражденията на вещите лица и съдебни заседатели .

За неизпълнение на задълженията си по тези правила отговорните длъжностни лица носят дисциплинарна отговорност.

Вътрешните правила за  възнагражденията  на вещите лица са изготвени на основание ЗСВ и Наредба №2 от 29.06.2015 г.  и при спазване на всички изисквания на действащите нормативни документи в страната.

Вътрешните правила за  възнагражденията на съдебните заседатели са изготвени на основание ЗСВ и Наредба №1от 03.02.2011г. за съдебните заседатели и при спазване на всички изисквания на действащите нормативни документи в страната.

Вътрешните правила за възнагражденията на вещите лица и съдебни заседатели са  утвърдени със Заповед№102  от 18.11.2015год. на Административния ръководител-председател на РС Червен бряг. 

Приложения:

справка-декларация- Приложение№1  

сметка за полагащите се пътни и дневни-Приложение№2                              

заявление за банкова сметка –Приложение№3

декларация по чл.43, ал.5 ЗДДФЛ –Приложение№4

 

СПИСЪК  НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ПРИ РАЙОНЕН СЪД ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ

 

Име, презиме, фамилия

1.

Бояна Стоянова Алексиева

2.

Валентина Георгиева Миразчийска

3.

Валери Димитров Ценов

4.

Валя Иванова Николова

5.

Галина Борисова Георгиева

6.

Георги Симчев Каменов

7.

Генка Стефанова Иванова

8.

Даниела Христова Гоцова

9.

Диана Николаева Стойков

10.

Димитър Михайлов Димитров

11.

Иванетка Борисова Иванова

12.

Иван Николов Ценов

13.

Иванка Димитрова Велкова

14.

Ивелина Христова Иванова-Димитрова

15.

Лидия Йотова Йотова

16.

Наталия Николова Цветко

17.

Николай Ценков Алексиев

18.

Правда Михайлова Вутова

19.

Светла Атанасова Лакова

20.

Силвия Илиева Боева

21.

Славимир Петков Младжовски

22.

Снежина Иванова Виткова

23.

Стефка Стоянова Петкова

24.

Тошко Александров Тодоров

25.

Цветомил Йотов Петков

26.

Цено Николов Попов

 

 

 

                                РАЙОНЕН СЪД ЧЕРВЕН БРЯГ                                        Приложение №1

 

 

Приложение № 2 към чл. 23, ал. 2 и чл. 24, ал. 2

СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 23, ал. 2 и чл. 24, ал. 2 от Наредба № 2 от 2015 г.

за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица

от ......................................................................................................................................................................................................... ,

ЕГН ......................., пост. адрес ................ , тел./факс ........................, моб. .........................., e-mail: ......................................,

назначен за вещо лице по .................................................. № ..................../..........................г.

на ......................................................................................................................................................

(орган, назначил експертизата)

ДД.ММ.ГГ Дата/Час

Описание на извършената работа

Възнаграждение (лв.)

Разходи (лв.)

на час

време

сума

вид

сума

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТОЙНОСТ

 

СТОЙНОСТ

 

 

Добавка за особено сложна и специфична експертиза:......................................................................  стойност (лв.).

Добавка за експертиза, извършена в почивни дни

или национални празници:……………………………………………… стойност (лв.)

Обща сума за плащане ...............................................  лв.,

дължими от бюджета/набирателната сметка.

Сумата да бъде преведена по сметка с IBAN № ................................................ , банков код ................................................. ,

при банка…………………………………………………………………………………….

              ИЗВЕСТНА МИ Е НАКАЗАТЕЛНАТА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 313 НК.

Гр. ...........................................                            Вещо лице: ……..............................................

Дата:………………………….

Приложение№2

 

 

РАЙОНЕН СЪД – ГРАД ЧЕРВЕН БРЯГ

 

СМЕТКА ЗА ПОЛАГАЩИТЕ СЕ ПЪТНИ И ДНЕВНИ

 

 

 

/име, презиме и фамилия /

 

по ………………… дело №__________/_________________год.,

 

 

Адрес:_____________________________________________________________________

 

ЕГН:_________________, л.к. №___________издадена на ________от МВР___________

 

 

При пътуване с ЛМПС: вид ___________________, марка __________________,

 

рег.№____________, вид гориво __________, мин. разход на 100 км _____ л, ед. цена за

 

1 л _____________ лв.

 

_____ км. :100 = _____х _______л = _____ л общо х ______ лв. = _________ лв. общо.

 

Дневни пари:                  за ___________дни по _________ лв. = ___________ лв. общо.

 

ПЪТНИ И ДНЕВНИ ПАРИ – ВСИЧКО:                                    _____________ лв.

 

Словом_____________________________________________________________________

 

Прилагам:__________________________бр. разходооправдателни документа.

 

 

Дата: _________________год.                                   Подпис :_________________

 

 

 

 

                                                                                                                      Приложение№3

                               

    До

                                                                           Районен съд

    гр. Червен бряг

 

 

З  А  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

 

От………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………..…

/трите имена/

ЕГН:…………………………………………..,

С адрес :……………………

……………………………………………………………………………………

ЛК№…………………...изд.на……….……………от МВР………………

 

Телефон за връзка…………………………………………

        

В качеството ми на - вещо лице, съдебен заседател, свидетел,

съдебен преводач по ………… дело №…………/…………г. по описа на РС Червен бряг.

 

Уважаеми г-н/г-жо Председател,

Моля, командировъчните и други суми, да бъдат преведени по моя разплащателна сметка, както следва:

 

IBAN:………………………………………………

 

BIC:………………………………………………….

 

при банка:………………………………………….

 

 

дата:……………                                                Подпис:……..………………

гр. Червен бряг                                                  /………………………/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение№4

 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

ПО ЧЛ.43,АЛ.5 ЗДДФЛ

 

 

 

  ДОЛУПОДПИСАНИЯТ……………………………………………………………………,

…………………………………………………………………………………………………,

С ЕГН или ЕИК по БУЛСТАТ …………………………………….………………………..,

с л.к.№……………………………….., изд.на ………………………………………………,

от МВР гр……………………………….., с адрес…………………………..........................,

…………………………………………………………………………………………………,   …………………………………………………………………………………………………,

 

ДЕКЛАРИРАМ, че към дата…………………..СЪМ САМООСИГУРЯВАЩО СЕ ЛИЦЕ  по смисъла на КСО.

 

 

 

 

 

Дата:………………                                         ДЕКЛАРАТОР:……………………

ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ