ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОС ТЕРМИНАЛНИ УСТРОЙСТВА
Начало > ПРАВИЛА > ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОС ТЕРМИНАЛНИ УСТРОЙСТВА

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОС ТЕРМИНАЛНИ УСТРОЙСТВА

Настоящите правила регламентират възможностите за използване на ПОС терминално устройство в Районен съд – Червен бряг при заплащането на държавни такси по ТАРИФА №1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерство на правосъдието и ТАРИФА  за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс.

 

 

І.  ЗАПЛАЩАНЕ НА ДЪРЖАВНА ТАКСА.

1.      Заявяване на услугата.  Заявителят на услугата (гражданин, процесуален представител, вещо лице ) попълва заявление по образец (Приложение 5) в банковия офис находящ се в Районен съд гр.Червен бряг. Заявителят на услугата представя попълненото и подписано заявление и разплащателната си карта в банковия офис, в която е инсталирано ПОС терминалното устройство за разплащане.

2.      Служителят, обслужващ ПОС терминалното устройство, извършва следните задължителни процедури:

  • Проверява всички задължителни реквизити на картата;

·        Изисква документ за самоличност от картодържателя и сравнява данните от документа за самоличност (име и подпис) с тези от банковата карта; При несъвпадение плащането се отказва.

·        “Прочита” чип на картата от устройството. Само ако картата няма чип,  оторизиран “прочита” магнитната лента на картата от устройството;

  • Въвежда сума на транзакцията в “български левове”;
  • При получена авторизация за плащането ПОС терминалът разпечатва автоматично разписка. Служителят сравнява последните 4 цифри от номера на картата и валидността на картата с данните от разписката и я предава за подпис на картодържателя. 
  • Служителят разпечатва още една разписка за съответната транзакция.

3.      Вносителят собственоръчно се подписва.

4.      Трите разписки, издадени от ПОС терминалното устройство се разпределят от служителя по следния начин:

-       Първата подписаната разписка се прикрепя към заявлението на РС Червен бряг.

-       Втората подписаната бележка  е за прилагане и завеждане в банковия офис.

-       Неподписаната разписка“повторна разписка“ се предоставя на вносителя;

5.      Оригиналното заявление с прикрепената разписка за внесена такса  и дневния отчет за внесените суми през ПОС терминалното устройство се предоставят на Гл.счетоводител на РС Червен бряг.

6.      Копираното заявление, дневния отчет  и втората бележка се предоставят на служителя  на банковия офис.

7.      ІІ.  НАЧИН НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛНО УСТРОЙСТВО.

ПОС терминалното устройство може да се ползва със следните видове карти: VISA, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Борика. Плащането се извършва по следния начин:

1. Проверка на физическите елементи за сигурност на картата и да се изисква документ за самоличност за проверка на име и подпис на картодържателя. Картата се задържа от служителя до приключване на транзакцията.

2. Прокарване на картата през магнитния четец на терминала или се поставя в чип четеца, (отпред). При транзакция с чип карта, пластиката остава в устройството до приключване на транзакцията. За успешна транзакция се счита тази, за която се разпечата бележка. Ако картата се постави неправилно се изписва съобщение за грешка. Натиска се произволен клавиш и отново се опитва.

3.  Въвежда се сумата на транзакцията-сумата се въвежда в стотинки (при грешка с бутона „жълта стелка” се изтрива грешният символ;

4.      Гражданинът въвежда своя ПИН код и натиска ENTER;

5.      Терминалът се свързва за получаване на авторизация. По време на комуникацията на дисплея се изобразява  текущото  състояние   на   връзката;

Ако   възникне проблем   по   време   на   комуникацията, банковия служител се обръща   към Операторите на ЦКБ АД на 24-часовите телефони 02 9266523 или  0887 831346. След успешно свързване с обслужващата банка, терминалът разполага с нейното одобрение или отказ за приключване на транзакцията. При одобрение, терминалът разпечатва бележка с номер  на авторизация,  посочен под мястото за  подпис  на клиента (АС ХХХХХХ). Този номер задължително трябва да е различен от 000000 и в никакъв случай "празно място";

6.      При успешна транзакция апаратът автоматично разпечатва бележка;

7.      Служителят сверява името на картодържателя и последните четири цифри от карта с името и цифрите от бележката;

8.       Натиска се бутона „ALPHA” за отпечатване на още една бележка, на която е изписано „повторна разписка”;

9.      Гражданинът се разписва на първата и втората бележка, а неподписаната бележка“повторна разписка“ се дава на гражданина.

ІІІ. АНУЛИРАНЕ НА ПЛАЩАНЕ.

1. Анулиране на плащания не се извършват с ПОС терминалното устройство, а връщането на сумата става след попълване на молба до Административния ръководител - председател на РС Червен бряг, като се описва погрешно внесената сума, дата на внасяне и банковата сметка, по която да се преведе погрешно внесената сума. Молба се резолира от Административния ръководител - председател на съда до гл.счетоводител за проверка и доклад. При установяване, че е  сумата е погрешно внесена Гл.счетоводител прилага към доклада си банковото извлечение.   

В случай на проблеми при работата с ПОС терминалното устройството се информира ЦКБ АД кл.Плевен- банков служител Владо Владов на телефон: 064 882314.

 

ІV. ОТКАЗ НА ПЛАЩАНИЯ С БАНКОВИ КАРТИ:

1.    Служителят следва да откаже  използването на банкова карта, в случай на:

·      Невалидност на банковата карта;

·      Отказ от страна на картодържателя да предостави документ, потвърждаващ неговата самоличност или когато служителят установи, че неоправомощено лице използва банковата карта;

·      Съмнение за неистинска или подправена банкова карта;

2.    В случай, че при прочитане на магнитната лента на карта без чип, терминалът изиска прочитане на чип, плащането се отказва.

3.    Плащане се отказва, когато панелът за подпис е разрушен или цялостта на картата е нарушена;

След като картодържателят подпише документа за плащане (разписка от ПОС), не се допускат никакви допълнения или промени в съдържанието му.

V. ЗАБРАВЕНА КАРТА В РАЙОНЕН СЪД – ЧЕРВЕН БРЯГ:

·  картата трябва да бъдe задържана 48 часа в банковия офис на ЦКБ АД кл.Плевен          офис Червен бряг или при Гл.счетоводител на РС Червен бряг;

·  ако картата бъде потърсена в този период, трябва да бъде предадена на картодържателя след проверка и при съвпадение на подписа върху картата с този върху документа за самоличност и  се състави протокол за предаване на  картата в присъствието на гл.счетоводител на РС Червен бряг и банковия служител на ЦКБ АД кл.Плевен офис Червен бряг;

· карти, непотърсени в срок от 48 часа, трябва да бъдат изпратени в ЦКБ АД кл.Плевен.

VІ. ОТЧИТАНЕ НА СУМИТЕ, СЪБРАНИ ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛНОТО УСТРОЙСТВО:

За всяка транзакция трябва да се разпечатат три бележки, както следва:

 - една към документа (заявлението по образец Приложение 5) с подпис на картодържателя;

- една с подпис на картодържателя за банковия офис;

- една за лицето „повторна разписка”.

      Заявление по образец се предава в счетоводството по опис заедно с отпечатания дневен отчет. Сумата и броят на транзакциите от дневния отчет трябва да отговаря на сумата и броят на приложените към него бележки.  Описът се изготвя в края на всеки работен ден, подписва се за „предал” от служителя работещ с ПОС устройството и за „приел” от гл. счетоводител, а при негово отсъствие от касиера. Описът съдържа следните графи:

1.  № по ред

2.  № на транзакцията

3.  Сума

Гл.счетоводител на Районен съд Червен бряг съхранява  документи за приети плащания с карти не по-малко от 3 години.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Приложение 5 и опис от терминалното устройство  e неразделна част от настоящите правила.

§2. Указания по прилагане на правилата дава главният счетоводител.

§3. Главният счетоводител осъществява контрола по изпълнението на  Вътрешни правила за използване на ПОС терминални устройства.

§4. Изменения и допълнения в резултат на промяна в нормативната база се извършва по реда на приемане на вътрешните правила.

§5. За неизпълнение на задълженията си по тези правила отговорните лица носят дисциплинарна отговорност.

§6. Настоящите  Вътрешни правила са утвърдени със Заповед №105/19.11.2015г. на Административния ръководител – председател на Районен съд – град Червен бряг.

 

                                                           Изготвил:

                                                           /Росица Иванова/

 

 

 

 

Приложение 5

 

ДО

РАЙОНЕН СЪД

ГРАД ЧЕРВЕН БРЯГ

 

 

 

З  А  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

От _________________________________________________, ЕГН:_________________,

От името на ИЩЕЦА/ОТВЕТНИКА____________________________________________

___________________________________________________________________________

Г-н / Г-жо СЪДИЯ,

            Приложено прилагам по:

 Гр.д. /Ч.гр.д./ Адм.д/ НОХД /НЧХД/ /НАХД/ Изп.д№_______ от _____ г. по описа на РС Червен бряг,

/ненужното се зачертава/

разписка за наредена трансакция с №_________________ от ______/________/201__г. удостоверяваща платена ДТ за ________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Гр.Червен бряг                                                                                подпис:

Дата:                                                                                     /........................................................../

                                                                                                          Име,презиме и фамилия

 

 

 

 

 

 

 

 

О П И С

ОТ ТЕРМИНАЛНО УСТРОЙСТВО №..........

ЗА ДАТА.........................................

 

№ по ред

№ на трансакцията

Сума в лева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата:

Предал:                                                          Приел:

                   ___________________                           ___________________

                   Име,фамилия,подпис                                                          Гл.счетоводител