ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ДВОЕН ПОДПИС В РАЙОНЕН СЪД - ЧЕРВЕН БРЯГ
Начало > ПРАВИЛА > ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ДВОЕН ПОДПИС В РАЙОНЕН СЪД - ЧЕРВЕН БРЯГ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА

ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ДВОЕН ПОДПИС

В РАЙОНЕН СЪД- ЧЕРВЕН БРЯГ

 

 

1. Цели

1.Тази правила регламентират  полагането на двоен подпис при валидиране на документи, свързани с приходите и разходите на Районен съд- Червен бряг.

2.Правилата се прилагат при подписване на всички документи пораждащи задължения и удостоверяващи извършване на разходи.

 

2. Описание на процеса

1.Системата за двойния подпис е процедура, при която преди поемането на всяко финансово задължение (сключване на договори, трудови договори и допълнителни споразумения, валидиране на фактура и други) и извършване на плащане (издаване на разходен касов ордер, платежно нареждане или друг документ за транзакция) се осъществява полагане на подписи на:

  - Лицето, отговорно за счетоводните записвания (главния счетоводител);

  - Председателя на Районен съд- Червен бряг или лицето, което Председателят е оторизирал да нарежда плащания от името и за сметка на Районен съд- Червен бряг.

2.Процедурата по двойния подпис се прилага за всяко поемане на задължение или за всяко извършване на разходи в съда.

3.Невалидирани по този ред платежни документи, договори и/или заповеди, от които произтичат финансови ангажименти, не се обработват (осчетоводяват).

4.Полагането на втори подпис от главния счетоводител може да бъде отказано, само когато не е упражнен ефективен предварителен контрол по отношение на съответното задължение или разход.

5.Системата за двоен подпис се предхожда от процедурите за предварителен контрол, съобразно вътрешните правила.

6.Договори, платежни документи и/или заповеди, от които произтичат финансови ангажименти, се валидират от посочените лица само след като са минали процедурите за предварителен контрол и се придружават от оформени по съответния ред документи.

7.Документите от предварителния контрол (заявки, докладни и др.) трябва да бъдат предварително одобрени от лицето, осъществяващо предварителния контрол и утвърдени от Председателя или упълномощено от него лице.

8.Системата на двойния подпис дава възможност да се придобие разумно ниво на сигурност, че всички операции, които пораждат ангажименти или разходи за Районен съд- Червен бряг ще бъдат предварително одобрени от лицето, отговарящо за счетоводните записвания и че тези операции ще бъдат надлежно, навременно и точно отразени в системата на финансовата отчетност.

9.Системата за двойния подпис гарантира също така и че поемането на задължения и извършването на разходи ще бъдат валидирани от Председателя или упълномощените за целта лица в съда при спазване на принципите за добро финансово управление и спазване на финансовата и бюджетна дисциплина.

10.В случаите, когато Председателя на РС-Червен бряг е в платен годишен отпуск, отпуск поради временна               неработоспособност, командировка в страната и чужбина и е заместван от друг съдия с нарочна заповед или по реда в Закона в съдебната власт,  последният има право да подписва вместо административния ръководител  документите по системата за двоен подпис /за плащания от и за набирателната сметка, за плащания от бюджетните сметки, за теглене на средства от сметките, ведомости за заплати, касови плащания /.

11.Оправомощеното лице  по т.11 не може да делегира своите пълномощия на други лица в съда и носи отговорност за своите действия и/или бездействия съгласно вътрешните правила в съда и действащото законодателство.

12.В случаите когато оправомощаването е за определен срок, период или конкретна дейност пълномощията се прекратяват и без изрична заповед на Председателя с изтичане на срока, приключване на периода или на дейността.

13.Настоящите вътрешни правила са изготвени на основание и са утвърдени със Заповед № РД-09-87 от  17.10.2017 год. на Административния ръководител – Председател на Районен съд – Червен бряг.

        Настоящите правилата влизат в сила от деня на утвърждаването им.

 

Адм.ръководител -Председател

на РС-Червен бряг:

 /В.Николова/

 

Съгласувано с:  Административен секретар:

                                               /Силвия Йотова/

Изготвил:

                                Главен счетоводител:

                                           /Росица Иванова/