РЕШЕНИЕ

гр.Червен бряг, 18.04.2018 година

 

    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Червенобрежки районен съд, в публичното заседание на осемнадесети април през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Й.Д.

при секретаря Е.Й.,

като разгледа докладваното от съдията Д. НАХ.д.№ 101 по описа за 2018 година на Червенобрежки Районен съд на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

                    Производство по реда на глава ХХVІІІ от НПК

 

С Постановление по реда на чл.199 на основание чл. 357 ал.1 т.4 пр.1 от НПК прокурорът при Червенобрежка районна прокуратура С.Х.е внесъл в РС – Червен бряг досъдебно производство Дознание № БП – 36/2018 г. по описа на РП – Червен бряг ЗМ № 152/2018 г. на РУ Червен бряг/, с което е направено предложение за освобождаване на обвиняемия Н.Й.Х., с ЕГН **********, с адрес: ***, зона 2 от наказателна отговорност за извършено  престъпление по чл.345, ал. 2 НК, като му бъде наложено административно наказание по чл.78а НК.

В хода на съдебното производство обвиняемият, редовно призован, се явява лично. Не оспорва фактическите обстоятелства, изложени в предложението на прокурора. Не  прави искане за събиране на доказателства. Пледира за наказание към минимума, предвиден в закона, тъй като е пенсионер. Дава обяснения, че не е знаел, че с деянието извършва престъпление. Съжалява за извършеното.

За Районна прокуратура – гр.Червен бряг представител не се явява и не изразява становище по съществото на делото.

Съдът като прецени събраните в хода на досъдебното производство доказателства прие за установени следните факти:

От фактическа страна

Досъдебното производство е образувано срещу Н.Й.Х., с ЕГН ********** за това, че на 16.03.2018 г. около 12:45 часа в ***, управлявал моторно превозно средство-лек автомобил ***с прекратена  регистрация на 15.02.2018 г., който не е регистриран по надлежния ред, съгласно Наредба № I – 45 от 24.03.2000 г. регистриране, отчет, пускане в движение и спиране  от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, издадена от Министерството на вътрешните работи - престъпление по чл.345, ал.2, вр. ал. 1 от НК.

В хода на разследването са установени следните фактически обстоятелства:

Редът за регистриране на МПС е определен в Наредба № I – 45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторни превозни средства и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, издадена от Министерството на вътрешните работи. Съгласно чл. 3 ал. 1 от Наредбата: МПС и ремаркетата се регистрират в 14-дневен срок от придобиване на собствеността или оформянето на вноса от съответния митнически орган“. Съгласно чл. 10 от наредбата „За всяко регистрирано превозно средство се предоставят табели с регистрационен номер.“.

Тъй като ползваният от обвиняемия Н.Й.Х. описан по-горе лек автомобил не бил регистриран, същият бил без табела с регистрационен номер.

На 16.03.2018 г. около 12:45 часа свидетелите В.Г.В.и Т.П.Л.– служители в РУ гр. Червен бряг, били дежурни и осъществявали контрол на автомобилния транспорт на територията на ***Около 12:24 ч. на същата дата се намирали до заведение „Орехчето“, където забелязали по това време обовиняемия Н.Й.Х., който управлявал лек автомобил ***Полицейските служители решили да го спрат за проверка, като Т.П.Л.подал сигнал със стоп палка и спрял автомобила. При последвалата проверка полицейския служител Л. установил, че водач на автомобила бил н.Й.Х.,който при проверката представил свидетелство за правоуправление. В хода на проверката полицейските служители констатирали, че управлявания от обвиняемия  автомобил бил без сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“. От направената справка по телефона с дежурния при ОДЧ Червен бряг, установили, че лек автомобил***бил със служебно прекратена регистрация от 15.02.2017 г., поради липса на сключена застраховка „Гражданска отговорност“. Пред полицейските служители обвиняемият заявил, че ползвал автомобила само за да пътува до работата си, имал намерение да го продава и поради тази причини не бил сключил застраховка „Гражданска отговорност“. Същият обяснил, че е бил запознат с обстоятелството, че автомобила е с прекратена регистрация.

 За констатираните нарушения свидетелят Т.П.Л.съставил на обвиняемия АУАН селия Д бланков № 532565, който обвиняемия подписали и му бил връчен екземпляр от него.

Горната фактическа обстановка се установява от събраните в хода на ДП доказателства – показанията на свидетелите В.Г.В.и Т.Л.Л., кратките обяснения, дадени от обвиняемия на ДП, писмените доказателства по делото- АУАН селия Д бланков № 532565; справка за нарушител/водач; Справка в Централна база КАТ, характеристична справка и справка за съдимост. Показанията на свидетелите са последователни, непротиворечиви и взаимно допълващи се, поради което съдът ги кредитира, кореспондират и с обясненията на обвиняемия.

При така установената фактическа обстановка категорично се установява, че с деянието си изразено в управление на моторно превозно средство – лек автомобил ***с прекратена  регистрация на 15.02.2018 г., който не е регистрирано по надлежния ред обвиняемият е осъществил състав на престъпление по чл.345, ал.2 от НК. Деянието е извършено при пряк умисъл с ясно съзнание за общественоопасния характер на същото и неговите обществено опасни последици и техния вредоносен резултат.

До горните изводи е стигнал и наблюдаващия прокурор по делото.

Правилни са изводите на прокурора, че: не са налице основания за приложение на чл.78а, ал.7 от НК; налице са законовите предпоставки по чл.78а ал.1, б.”а”,”б” и „в” от НК подсъдимият да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено административно наказание по реда на чл.78а от НК, тъй като същият не е осъждан и не му е налагано административно наказание по този ред.

При определяне размера на наложеното наказание съдът взе предвид конкретната степен на обществена опасност на деянието при конкретните обстоятелства, съзнанието за вина, установеното в хода на досъдебно производство, това че  обвиняемият няма съставяни актове по ЗДвП и че е безработен.

Отчитайки горните факти съдът наложи на обвиняемия административно наказание глоба в размер на минимума предвиден в закона 1000 лв.

Водим от горното и на основание чл. 378 ал.4 т.1 от НПК съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

На основание чл.78а от НК освобождава Н.Й.Х. – роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, с българско гражданство, женен, с основно образование, пенсионер, неосъждан/реабилитиран по право/, с ЕГН ********** от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл.345, ал.2 от НК за това, че на 16.03.2018 г. около 12:45 часа в ***, управлявал моторно превозно средство-лек автомобил ***с прекратена  регистрация на 15.02.2018 г., който не е регистриран по надлежния ред, съгласно Наредба № I – 45 от 24.03.2000 г. регистриране,отчет, пускане в движение и спиране  от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, издадена от Министерството на вътрешните работи, като му налага административно наказание глоба в полза на държавата в размер на 1000 /хиляда/ лева.

 

Решението може да се обжалва и протестира в петнадесетдневен срок от днес  пред Окръжен съд-Плевен.

 

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: