ПРОТОКОЛ

гр.Червен бряг, 12.04.2018 година

Червенобрежкият районен съд в публичното съдебно заседание на дванадесети април  през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Х.П.

          при участието на секретаря П.П.

и прокурорът С.Х.

сложи за разглеждане НОХ дело № 118 по описа за 2018 година на Червенобрежкия районен съд, докладвано от съдиятаП.

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

Районна прокуратура гр. Червен бряг – редовно призована, се представлява от прокурорХ. въз основа на Разпореждане РД – 20 от 12.04.2018г.

Подсъдимия М.Д.И. - редовно призован, се явява лично и с адв. Ц.И.А. от ПлАК, с пълномощно от 09.04.2018 г., приложено по ДП/л.62/.

Становище на страните по хода на делото

Прокурорът – Да се даде ход на делото.

Адвокат А.  - Да се даде ход на делото

Подсъдимият – Да се даде ход на делото

            След като установи, че не са налице процесуални пречки да бъде даден ход на делото и с оглед редовното призоваване на страните съдът

                                            О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО по реда на чл.382 и сл. от НПК

Докладва постъпило в Районен съд гр. Червен бряг споразумение по чл. 381 от НПК постигнато между обвиняемия, неговия защитник и прокурора при Червенобрежка Районна прокуратура К.П..

На осн. чл.272 ал.1 от НПК снема самоличност на обвиняемия:

М.Д.И., роден на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, с българско гражданство, женен, с основно образование, безработен, неосъждан /реабилитиран/, с ЕГН **********

На осн. чл. 274 ал. 2 от НПК съдът разяснява на страните правата им.

На основание чл. 275 ал. 1 от  НПК съдът запитва страните за нови искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

Прокурорът–Не правя отвод на председателстващия, защитника и секретаря. Моля да приемете като доказателство по делото представеното споразумение по чл.381 от НПК, което поддържам.

Адвокат А. - Не правя отвод на председателстващия, прокурора и секретаря. Поддържам така внесеното от прокуратурата споразумение.

Обвиняемият- Поддържам казаното от адвоката.

Съдът счита, че следва да се приеме внесеното от прокуратурата споразумение по чл.381 от НПК, поради което

                                             О П Р Е Д Е Л И :

Приема като доказателство по делото писмено споразумение по чл. 381 ал.1 от НПК постигнато между обвиняемия, неговия защитник и прокурора при Районна прокуратура Червен бряг К.П..

Предвид становището на страните по реда на чл. 274 и чл. 275 от НПК съдът изисква становището им по откриване на съдебното следствие.

Прокурорът - Да се открие съдебното следствие

Адвокат А. - Да се открие съдебното следствие

Обвиняемият - Поддържам казаното от адвоката.

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки, препятстващи откриването на съдебното следствие, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

На основание чл. чл. 276 ал.1 от НПК открива съдебното следствие  с прочитане на споразумението от прокурора.

           ПрокурорХ. чете споразумението.

Днес, 10.04.2018 г., в гр. Червен бряг, обл.Плевен, Районна прокуратура – гр.Червен бряг, представлявана от прокурор К.П.  и адвокатът при АК – гр.Плевен Ц.И.А., в качеството му на защитник на обвиняемия  по досъдебно производство № БП-39/2018 г. по описа на РП-Червен бряг /№ ЗМ-177/2018 г. по описа на РУ Червен бряг/ М.Д.И. ЕГН **********, на основание чл.381, ал.І и сл.от НПК постигнаха  настоящото споразумение за решаване на делото в досъдебна фаза при следните клаузи:

Обвиняемият - М.Д.И., роден на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, с българско гражданство, женен, с основно образование, безработен, неосъждан /реабилитиран/, с ЕГН ********** се признава за виновен в това, че 29.03.2018г. около 18.25 часа в с. ххх.“, управлявал МПС – л.а. „хххххс концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда – 1.79 на хиляда, установена по надлежен ред с Протокол за химическа експертиза № 131/03.04.2018г. по описа на ЦСМП – гр. Плевен – престъпление по чл.343б, ал. 1  от НК. 

За извършеното  престъпление по чл. 343б, ал. 1  от НК страните се споразумяха и М.Д.И.  ЕГН ********** приема да изтърпи наказания, както следва:

1.      На осн. чл. 343Б, ал. 1 вр. с чл. 54 от НК – една година лишаване от свобода, изпълнението на което на осн. чл. 66 ал. 1 от НК се отлага за срок от три години и глоба в размер на 200 лв.

2.      На осн. чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК – лишаване от право да управлява МПС за срок от пет месеца, считано от датата на фактическото му изземване – 30.03.2018г.

В  резултат на деянието не са причинени имуществени вреди.

Веществени доказателства  по делото няма.

Разноски по делото не са направени

Долуподписаният М.Д.И.  ЕГН ********** декларира, че е съгласен с това споразумение, разбира неговите последици, доброволно съм го подписал  и се отказва от разглеждане на делото по общия ред. 

Адвокат А. - Поддържам споразумението в този вид.

Подсъдимият- Поддържам споразумението в този вид.

Прокурорът - Поддържам споразумението в този вид.

                                                С П  О  Р  А  З  У  М  Е  Л  И   С  Е:

 

Обвиняем:                                                            Защитник:                                                                           

       / М. Д. И./                                           /адв. Ц.А./

                                                           Прокурор:

                                                              /С.Х./     

 

 

 

Съдът счита, че преди да се произнесе по реда на чл.382 ал.7 или ал.8 от НПК следва да бъдат огласени писмените доказателства събрани в хода на досъдебно производство № БП-39/2018г. по описа на РП-Червен бряг /№ ЗМ-177/2018 г. по описа на РУ Червен бряг/.

Водим от горното съдът

                                             О П Р Е Д Е Л И :

На основание чл. 283 от НПК огласява писмените доказателства по досъдебно производство № БП-39/2018г. по описа на РП-Червен бряг /№ ЗМ-177/2018 г. по описа на РУ Червен бряг/.

Съдът счита, че постигнатото по реда на чл. 384 ал. 1, вр. чл. 381 ал. 5 от НПК споразумение между РП–Червен бряг, представлявана от прокурор К.П., подсъдимия М.Д.И.  ЕГН ********** и неговият защитник адвокат Ц.А. от Плевенска Адвокатска колегия е допустимо - не са налице доказателства за наличието на основанията по чл. 381 ал.2 и 3 от НПК да не се допуска споразумение; съдържа всички реквизити визирани в разпоредбата на чл. 381 ал. 5 от НПК; не противоречи на Закона и морала; определеното от страните наказание на подсъдимия отговаря на степента на обществена опасност на деянието и на извършителя, поради което ще се постигнат целите на наказанието, визирани в чл. 36 от НК.

С оглед на изложеното така представеното от страните споразумение следва да бъде одобрено.

Наказателното производство по делото следва да бъде прекратено, с оглед постигнатото между страните споразумение.

Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

Днес, 12.04.2018 г. одобрява постигнатото на 10.04.2018 г., в гр. Червен бряг, обл.Плевен,  Районна прокуратура – гр.Червен бряг, представлявана от прокурор С.Х.  и адвокатът при АК – гр.Плевен Ц.А., в качеството му на защитник на обвиняемия по досъдебно производство № БП39-/2018г. по описа на РП-Червен бряг /№ ЗМ-177/2018г. по описа на РУ Червен бряг/ и обвиняемия М.Д.И.  ЕГН ********** на основание чл.381, ал.І и сл.от НПК споразумение за решаване на делото в досъдебна фаза при следните клаузи:

Обвиняемият М.Д.И., роден на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, с българско гражданство, женен, с основно образование, безработен, неосъждан /реабилитиран/, с ЕГН ********** се признава за виновен в това, че 29.03.2018г. около 18.25 часа в с. ххх.“, управлявал МПС – л.а. „хххххс концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда – 1.79 на хиляда, установена по надлежен ред с Протокол за химическа експертиза № 131/03.04.2018г. по описа на ЦСМП – гр. Плевен – престъпление по чл.343б, ал. 1  от НК. 

За извършеното  престъпление по чл. 343б, ал. 1  от НК страните се споразумяха и М.Д.И.  ЕГН ********** приема да изтърпи наказания, както следва:

3.      На осн. чл. 343Б, ал. 1 вр. с чл. 54 от НК – една година лишаване от свобода, изпълнението на което на осн. чл. 66 ал. 1 от НК се отлага за срок от три години и глоба в размер на 200 лв.

4.      На осн. чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК – лишаване от право да управлява МПС за срок от пет месеца, считано от датата на фактическото му изземване – 30.03.2018г.

В  резултат на деянието не са причинени имуществени вреди.

Веществени доказателства  по делото няма.

Разноски по делото не са направени

Прекратява наказателното производство по Нохд. № 118/2018 г. по описа на РС Червен бряг, досъдебно производство № БП-39/2018 г. по описа на РП -Червен бряг /№ ЗМ-177/2018г. по описа на РУ Червен бряг/.

Определението на съда е окончателно.

Протоколът написан в съдебно заседание, което приключи в 11:20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: