ПРОТОКОЛ №

Гр. Червен бряг, 18.04.2018 година

 

Червенобрежкият районен съд в публичното съдебно заседание на осемнадесети  април  през две хиляди и осемнадесета  година, в състав:                         

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:Х.П.

при участието на секретаря П.П.

и участието на прокурорът К.П.

сложи за разглеждане НОХД № 119 по описа за 2018 година на Червенобрежкия районен съд,  докладвано от съдията Първанов

Разглеждането на делото започва в 11:30 часа се явиха:

Районна прокуратура гр. Червен бряг - редовно призована, се представлява от прокурор К.П.

Подсъдимият Б.З.Ю. – редовно призован, се явява лично

В залата се явява определения от АК – Плевен служебен защитник на подсъдимия Ю. – адв. Ц.Г.Й.  

Съдът запитва подсъдимия желае ли в производството по делото да бъде защитаван от адв. Ц.Й..

Подсъдимия Ю.  – желая да ме защитава адв. Ц.Й.

Съдът запитва  адвокат   Й.Запознат съм с материалите по делото. Приема ли да защитава подсъдимия Б.Ю. 

Адв. Й. – Запознат съм с материалите по делото, ще защитавам подсъдимия Ю. .

Съдът, предвид становището на подсъдимия и това на адвокат Иван Вачев

О П Р Е Д Е Л И :

На основание чл. 94 ал. 3 вр. 94 ал.1 т.9 от НПК назначава адвокат Ц.Г.Й. от ПлАК  за служебен защитник на Б.З.Ю. *** ЕГН ********** с обвинение по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3 т. 1 от   от НК.

                                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

           

Становище на страните по хода

Прокурорът- Да се даде ход на делото

Адвокат Й. - Да се даде ход на делото

Подсъдимият – Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

На основание чл.272, ал.1 НПК снема самоличност на подсъдимите:

Б.З.Ю.,  роден на *** ***, българин, с българско гражданство, с постоянен адрес ***,  с начално образование, неженен, безработен, осъждан, с  ЕГН ********** 

Подсъдимият представя лична карта.

На подсъдимият съдът напомня правата по НПК.

На основание чл.274, ал.1 НПК съдът разяснява на страните правото им  на отводи срещу състава на съда, прокурора, защитниците и секретаря, както и правото им да възразят срещу разпита на някои свидетели.

На осн. чл.274, ал.2 НПК съдът разяснява на страните правата им.

На основание чл.275, ал.1 НПК съдът запитва страните за нови искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

Прокурорът- Разяснени са правата. Не правя отводи на състава, защитниците и секретаря.

Адвокат Й. - Не правя отвод на състава, прокурора и секретаря. Правя искане за приключване на съдебното производство със споразумение, чл.384 ал. 1 от НПК, за което сме постигнали споразумение с прокурора относно вида и размера на наказанието. Доверителят ми признава всички факти и обстоятелства и има съзнанието, че това споразумение  има характера на присъда.

Прокурорът – Да се приеме искането производството да продължи по реда на чл.384, вр. чл. 381 ал.1 от НПК.

Прокурорът излага споразумението:

Днес 18.04.2018 год.   в   гр.Червен бряг,   на основание  чл. 381 във вр. с 384 от НПК се постигна настоящето споразумение между Районна прокуратура гр.Червен бряг - представлявана от Районния прокурор К.П., адвокат Ц.Й. *** - защитник на Б.З.Ю., ЕГН **********,***, за прекратяване на наказателното производство по №ПД-27 /2018 г. по описа на Районна прокуратура гр. Червен бряг/БП ЗМ-175/2018 г. по описа на РУ Червен бряг/.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

            Обвиняемият Б.З.Ю., ЕГН **********,***,, българин, с българско гражданство, с начално образование, не жинен , безработен, осъждан,  се признава за  виновен в това , че: на 29.03.2018 г., в с. ххх, в частен дом, находящ е на ул. „ххххбез надлежно разрешение, каквото се изисква по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал в себе си високорисково наркотично вещество – наркотичен коноп /марихуана/ - в полиетиленово топче с приблизителни размери 2/1 см, с общо тегло 0.225 грама, с конентрация на активно действащия компонент тетрахидроканабинол 14.8% на стойност 1.35 лв. , като деянието представлява маловажен случай, престъпление по  чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3 т. 1 от   от НК.

За извършено престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3 т. 1 от   от НК.при условията на чл. 54, приема да изтърпи наказание  „Глоба“ в размер на 300 лв. /тристалева/,

Разноските по делото в размер на 67,46  лв. се поемат от обв. Б.З.Ю.

Веществените доказателства – опаковки към ХЕ хххххследва да бъдат унищожени

            Прокурорът – Съгласна съм да бъде одобрено споразумението.

Подсъдимият– Разбирам  за какво е обвинението, признавам се за виновен. Разбирам какви са последиците от споразумението. Съгласен съм с тях. Доброволно подписах споразумението и декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

Адвокат Й. - Съгласен съм да бъде одобрено споразумението.

 

                                                          С П  О  Р  А  З  У  М  Е  Л  И   С  Е:

 

Прокурор: ____________                                                Защитник:______________

        /К.П./                                                         /Адв. Ц.Й./

 

 

Обвиняем:_________________

           / Б.З.Ю. /

                              

Съдът счита, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което на основание чл. 382 ал.7 във връзка с чл. 381 ал.5 от НПК следва да бъде одобрено, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

 Днес 18.04.2018 г. одобрява  на основание чл. 382 ал.7, във вр .чл. 381 ал.5 от НПК постигнатото споразумение между Районна прокуратура гр.Червен бряг - представлявана от прокурор К.П., адвокат Ц.Й. ***  - защитник на Б.З.Ю., ЕГН **********, за прекратяване на наказателното производство по №ПД 27/2018 г. по описа на Районна прокуратура гр. Червен бряг/БП ЗМ-175/2018 г. по описа на РУ Червен бряг/.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Подсъдимия Б.З.Ю., ЕГН **********,***,, българин, с българско гражданство, с начално образование, не жинен , безработен, осъждан,  се признава за  виновен в това , че: на 29.03.2018 г., в с. ххх, в частен дом, находящ е на ул. „ххххбез надлежно разрешение, каквото се изисква по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал в себе си високорисково наркотично вещество – наркотичен коноп /марихуана/ - в полиетиленово топче с приблизителни размери 2/1 см, с общо тегло 0.225 грама, с конентрация на активно действащия компонент тетрахидроканабинол 14.8% на стойност 1.35 лв. , като деянието представлява маловажен случай, престъпление по  чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3 т. 1 от   от НК.

За извършено престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3 т. 1 от   от НК.

 при условията на чл. 54, приема да изтърпи наказание  „Глоба“ в размер на 300 лв. /тристалева/,

Разноските по делото в размер на 67,46  лв. се поемат от обв. Б.З.Ю.

Веществените доказателства – опаковки към ХЕ хххххследва да бъдат унищожени

Осъжда на основание чл. 189, ал. 3 от НПК Б.З.Ю., ЕГН **********,***,,,  да заплати по сметка ОД на МВР Плевен направените разноски за вещо лице по досъдебно производство ЗМ 175/2018г. по описа на РУ - Червен бряг в размер на 67,46  лв. шестедест и седем  осем лв. и 46 ст./.

Прекратява на основание чл. 24 ал.3 от НПК наказателното производство по досъдебно производство №ПД27/2018 г. по описа на Районна прокуратура гр. Червен бряг/БП ЗМ-175/2018 г. по описа на РУ Червен бряг/и НОХД  № 119/2018 г. по описа на Районен съд гр. Червен бряг.

Определението на съда е окончателно.                                                                                 

            Протоколът написан в съдебно заседание, което приключи в 11:45 часа                                              

 

СЕКРЕТАР:                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: