ПРОТОКОЛ

гр.Червен бряг, 17.04.2018 година

Червенобрежкият районен съд в публичното съдебно заседание на седемнадесети април през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Й.Д.

при участието на секретаря Е.Й.

и прокурора И.Т.

сложи за разглеждане НОХ дело № 122 по описа за 2018 година на Червенобрежкия районен съд, докладвано от съдията  Дженов

На именното повикване в 09:00 часа се явиха:

Районна прокуратура гр. Червен бряг – редовно призована, се представлява от прокурор Т.

Подсъдимият А.А.А. - редовно призован, се явява лично и с адвокат Ц.А. ***, с пълномощно от 26.03.2018 Г. приложеино в ДП/л.96/.

Становище на страните по хода на делото

Прокурорът – Да се даде ход на делото.

Адвокат А.  - Да се даде ход на делото

Подсъдимият – Да се даде ход на делото.

След като установи, че не са налице процесуални пречки да бъде даден ход на делото и с оглед редовното призоваване на страните съдът

                                             О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО по реда на чл.382 и сл. от НПК

Докладва постъпило в Районен съд гр. Червен бряг споразумение по чл. 381 от НПК постигнато между обвиняемия, неговия защитник и прокурора при Червенобрежка Районна прокуратура И.Т..

На осн. чл.272 ал.1 от НПК снема самоличност на подсъдимия:

А.А.А., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българско гражданство, българин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан,  с ЕГН **********

На осн. чл. 274 ал. 2 от НПК съдът разяснява на страните правата им.

На основание чл. 275 ал. 1 от  НПК съдът запитва страните за нови искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

Прокурорът–Не правя отвод на председателстващия, защитника и секретаря. Моля да приемете като доказателство по делото представеното споразумение по чл.381 от НПК, което поддържам.

Адвокат А.- Не правя отвод на председателстващия, прокурора и секретаря. Поддържам така внесеното от прокуратурата споразумение.

Подсъдимият- Поддържам казаното от адвоката.

Съдът счита, че следва да се приеме внесеното от прокуратурата споразумение по чл.381 от НПК, поради което

                                             О П Р Е Д Е Л И :

Приема като доказателство по делото писмено споразумение по чл. 381 ал.1 от НПК постигнато между подсъдимия, неговия защитник и прокурора при Районна прокуратура Червен бряг И.Т..

Предвид становището на страните по реда на чл.274 и чл.275 от НПК съдът изисква становището им по откриване на съдебното следствие.

Прокурорът - Да се открие съдебното следствие

Адвокат А.- Да се открие съдебното следствие

Подсъдимият - Поддържам казаното от адвоката.

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки, препятстващи откриването на съдебното следствие, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

На основание чл. чл. 276 ал.1 от НПК открива съдебното следствие  с прочитане на споразумението от прокурора.

Прокурорът чете споразумението.

Днес 12.04.2018 год.   в   гр.Червен бряг,   на основание  чл. 381 във вр. с 384 от НПК се подписа настоящето споразумение между Районна прокуратура гр.Червен бряг - представлявана от прокурор И.Т., адвокат Ц.А. ***  - защитник на А.А.А., ЕГН**********, роден на ***г***, българско гражданство, българин, основно образование, безработен, неженен, осъждан, живущ******, за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № Д 12/2018 год. по описа на Районна прокуратура гр.Червен бряг.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

            Обвиняемият А.А.А., ЕГН**********, роден на ***г***, българско гражданство, българин, основно образование, безработен, неженен, осъждан, живущ *** ***се признава за  виновен в това , че:

На неустановена дата в края на м.ноември 2017г. в гр.Червен бряг, обл.Плевен, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот-счупване на стъкло, демонтиране на пластмасови панели и побитости по рамката на алуминиева врата на тераса и демонтиране на пластмасови панели и побитости по алуминиева врата на стая, находящащи се на втория етаж на жилищна сграда, прилежаща към частен дом на ***отнел от владението и без съгласието на Ц.Р.Н.ЕГН********** ***, собствени за нея движими вещи, както следва: *******., с намерение противозаконно да ги присвои.

Престъпление по чл.195 ал.1 т.3 вр.чл.194 ал.1 от НК.

Страните приемат, че по делото са налице смекчаващи отговорността обстоятелства по отношение на обвиняемия А.А.А., ЕГН**********, роден на ***г***, българско гражданство, българин, основно образование, безработен, неженен, осъждан, живущ ******а именно: признава вината си, разкайва се и съжалява за стореното, добро процесуално поведение по време на предварителното  производство, не представлява голяма обществена опасност, поради което страните се съгласяват да му  бъде наложено съответно следното наказание:На А.А.А., ЕГН**********, роден на ***г***, българско гражданство, българин, основно образование, безработен, не женен, осъждан, живущ ******за извършено престъпление по чл.195 ал.1 т.3 вр.чл.194 ал.1 от НК, при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК приема да му се наложи  наказание «Лишаване от свобода» за срок от осем месеца, като на основание чл.66 ал.1 от НК отлага изпълнението с три години изпитателен срок.

 Разноските по делото в размер на 181.82 лв. се поемат от обв. А.А.А..

Обвиняемият А.А.А., ЕГН**********, роден на ***г***, българско гражданство, българин, основно образование, безработен, неженен, осъждан, живущ ******декларира, че е съгласен със съдържанието на настоящото споразумение, признава се за виновен, разбира последиците от същото, отказва се от съдебно разглеждане на делото по общия ред и подписва  доброволно споразумението.

Страните намират, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и че с него ще бъдат постигнати целите на наказанието, посочени в чл.36 от НК.

Веществените доказателства:******* всички на съхранение в РУ-Червен бряг, да бъдат върнати на собственика.

Настоящото споразумение се изготви в четири еднообразни екземпляра, които се подписаха от страните и се представиха на съда за одобрение.

Адвокат А. - Поддържам споразумението в този вид.

Подсъдимият- Поддържам споразумението в този вид.

Прокурорът - Поддържам споразумението в този вид.

 

               С П  О  Р  А  З  У  М  Е  Л  И   С  Е:

 

Подсъдим:____________                                 Защитник:_______________                                                                           

       /А.А.А. /                                 /адв. Ц.А./

  

                                             Прокурор:______________

                                                              /И.Т./     

Съдът счита, че преди да се произнесе по реда на чл.382 ал.7 или ал.8 от НПК следва да бъдат огласени писмените доказателства събрани в хода на досъдебно производство № Д-12/2018г. УИС 66/2018 г. по описа на РП-Червен бряг /№ ЗМ-20/2018г. по описа на РУ Червен бряг/.

Водим от горното съдът

                                             О П Р Е Д Е Л И :

На основание чл. 283 от НПК огласява писмените доказателства по досъдебно производство № Д-12/2018г. УИС 66/2018 г. по описа на РП-Червен бряг /№ ЗМ-20/2018г. по описа на РУ Червен бряг.

Съдът счита, че постигнатото по реда на чл. 384 ал. 1, вр. чл. 381 ал. 5 от НПК споразумение между РП–Червен бряг, представлявана от прокурор И.Т., подсъдимия А.А.А. и неговият защитник адвокат Ц.А. от Адвокатска колегия гр. Плевен е допустимо - не са налице доказателства за наличието на основанията по чл. 381 ал.2 и 3 от НПК да не се допуска споразумение; съдържа всички реквизити визирани в разпоредбата на чл. 381 ал. 5 от НПК; не противоречи на Закона и морала; определеното от страните наказание на подсъдимия отговаря на степента на обществена опасност на деянието и на извършителя, поради което ще се постигнат целите на наказанието, визирани в чл. 36 от НК.

С оглед на изложеното така представеното от страните споразумение следва да бъде одобрено.

Наказателното производство по делото следва да бъде прекратено, с оглед постигнатото между страните споразумение.

Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

Днес, 17.04.2018 г. одобрява постигнатото на 12.04.2018 год. в гр.Червен бряг, на основание чл. 381 във вр. с чл.384 от НПК споразумение между Районна прокуратура гр.Червен бряг- представлявана от прокурор И.Т., адвокат Ц.А. ***- защитник на подсъдимия и подсъдимия А.А.А., ЕГН********** за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № Д-12/2018г. УИС 66/2018 г. по описа на РП-Червен бряг /№ ЗМ-20/2018г. по описа на РУ Червен бряг, по силата на което.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

            Подсъдимият А.А.А., ЕГН**********, роден на ***г***, българско гражданство, българин, основно образование, безработен, неженен, осъждан, живущ ******се признава за  виновен в това , че:

На неустановена дата в края на м. ноември 2017г. в гр.Червен бряг, обл.Плевен, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот-счупване на стъкло, демонтиране на пластмасови панели и побитости по рамката на алуминиева врата на тераса и демонтиране на пластмасови панели и побитости по алуминиева врата на стая, находящащи се на втория етаж на жилищна сграда, прилежаща към частен дом на ***отнел от владението и без съгласието на Ц.Р.Н.ЕГН********** ***, собствени за нея движими вещи, както следва:********., с намерение противозаконно да ги присвои.

Престъпление по чл.195 ал.1 т.3 вр.чл.194 ал.1 от НК.

Страните приемат, че по делото са налице смекчаващи отговорността обстоятелства по отношение на обвиняемия А.А.А., ЕГН**********, а именно: признава вината си, разкайва се и съжалява за стореното, добро процесуално поведение по време на предварителното  производство, не представлява голяма обществена опасност, поради което страните се съгласяват да му  бъде наложено съответно следното наказание:

А.А.А., ЕГН**********, за извършено престъпление по чл.195 ал.1 т.3 вр.чл.194 ал.1 от НК, при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК приема да му се наложи и той да изтърпи наказание «Лишаване от свобода» за срок от осем месеца, като на основание чл.66 ал.1 от НК отлага изпълнението с три години изпитателен срок.

Страните намират, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и че с него ще бъдат постигнати целите на наказанието, посочени в чл.36 от НК.

Веществените доказателства:*******, след влизане в села на споразумението.

Осъжда на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия А.А.А., ЕГН **********,*** да заплати по сметка ОД на МВР Плевен направените разноски за вещо лице по досъдебно производство ЗМ -20/2018г. по описа на РУ - Червен бряг в размер на 181,82 лв. /сто осемдесет и един лева и осемдесет и две стотинки/.

Прекратява наказателното производство по НОХД № 122/2018 г. по описа на РС Червен бряг, досъдебно производство № Д-12/2018г. УИС 66/2018 г. по описа на РП-Червен бряг /№ ЗМ-20/2018г. по описа на РУ Червен бряг

Определението на съда е окончателно.

Протоколът написан в съдебно заседание, което приключи в 09:15 часа.

 

           СЕКРЕТАР:                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: