ПРОТОКОЛ

гр.Червен бряг, 24.04.2018 година

Червенобрежкият районен съд в публичното съдебно заседание на двадесет и четвърти април през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОХАН ДЖЕНОВ

при участието на секретаря Елеонора Йотова

и прокурора Ивайло Тодоров

сложи за разглеждане НОХ дело №128 по описа за 2018 година на Червенобрежкия районен съд, докладвано от съдията  Дженов

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

Районна прокуратура гр. Червен бряг – редовно призована, се представлява от прокурор Тодоров

Подсъдимият К.Г.К. - редовно призован, се явява лично и с адвокат Ц.Г.Й. ***, назначен като служебен защитник на ДП /л. 17/.

Съдът докладва на страните, че за служебен защитник на подсъдимия от Плевенска адвокатска колегия е определен адвокат Ц.Й..

Изисква становище от  подсъдимия съгласен ли е в производството пред съда да го защитава адвокат Ц.Й.

Подсъдимият  - Съгласен съм да ме защитава адвокат Ц.Й..

Изисква становище от адвокат Й. запознат ли е с материалите по делото и поема ли защитата на подсъдимия.                   

Адвокат  Й. – Запознах се с материалите по делото. Приемам да защитавам подсъдимия.

Съдът, след като изслуша становището на подсъдимия и това на адвокат Найденов.

О П Р Е Д Е Л И :

На основание чл. 94 ал. 3, вр. чл. 94 ал. 1 т. 9 от НПК назначава адвокат Ц.Й. от ПлАК  за служебен защитник на К.Г.К., ЕГН********** с адрес: *** подсъдим по НОХд. № 128/2018г. по описа на ЧРС,  престъпление по чл.343б ал.1 от НК.

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                       

Становище на страните по хода на делото

Прокурорът – Да се даде ход на делото.

Адвокат Й. - Да се даде ход на делото

Подсъдимият – Да се даде ход на делото.

След като установи, че не са налице процесуални пречки да бъде даден ход на делото и с оглед редовното призоваване на страните съдът

                                             О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО по реда на чл.382 и сл. от НПК

Докладва постъпило в Районен съд гр. Червен бряг споразумение по чл. 381 от НПК постигнато между обвиняемия, неговия служебен защитник и прокурора при Червенобрежка Районна прокуратура Ивайло Тодоров.

На осн. чл.272 ал.1 от НПК снема самоличност на подсъдимия:

К.Г.К., ЕГН**********, роден на *** ***, българско гражданство, българин, със средно образование, механизатор при ***с. ***, женен, неосъждан/реабилитиран на осн.чл.86 ал.1 т.2 НК/, живущ ***.

На осн. чл. 274 ал. 2 от НПК съдът разяснява на страните правата им.

На основание чл. 275 ал. 1 от  НПК съдът запитва страните за нови искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

Прокурорът–Не правя отвод на председателстващия, защитника и секретаря. Моля да приемете като доказателство по делото представеното споразумение по чл.381 от НПК, което поддържам.

Адвокат Й.- Не правя отвод на председателстващия, прокурора и секретаря. Поддържам така внесеното от прокуратурата споразумение.

Подсъдимият- Поддържам казаното от адвоката.

Съдът счита, че следва да се приеме внесеното от прокуратурата споразумение по чл.381 от НПК, поради което

                                             О П Р Е Д Е Л И :

Приема като доказателство по делото писмено споразумение по чл. 381 ал.1 от НПК постигнато между подсъдимия, неговия служебен защитник и прокурора при Районна прокуратура Червен бряг Ивайло Тодоров.

Предвид становището на страните по реда на чл.274 и чл.275 от НПК съдът изисква становището им по откриване на съдебното следствие.

Прокурорът - Да се открие съдебното следствие

Адвокат Й.- Да се открие съдебното следствие

Подсъдимият - Поддържам казаното от адвоката.

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки, препятстващи откриването на съдебното следствие, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

На основание чл. чл. 276 ал.1 от НПК открива съдебното следствие  с прочитане на споразумението от прокурора.

Прокурорът чете споразумението.

Днес 18.04.2018 год.   в   гр.Червен бряг,   на основание  чл. 357, ал.1, т.4, пр.2 вр.  чл.381, ал.І и сл.от НПК   се подписа настоящето споразумение между Районна прокуратура гр.Червен бряг - представлявана от прокурор ИВАЙЛО ТОДОРОВ, адвокат Ц.Г.Й. ***  - защитник на К.Г.К., ЕГН**********, роден на *** ***, българско гражданство, българин, със средно образование, механизатор при ***с.***, женен, неосъждан/реабилитиран на осн.чл.86 ал.1 т.2 НК/, живущ ***, за прекратяване  на наказателното производство по бързо производство № БП-41/2018 год. по описа на Районна Прокуратура гр. Червен бряг.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

            1. Обвиняемият К.Г.К., ЕГН**********, роден на *** ***, българско гражданство, българин, средно образование, механизатор при ***с.***, женен, неосъждан/реабилитиран на осн.чл.86 ал.1 т.2 НК/, живущ ***, се признава за  виновен в това , че:

На 10.04.2018 г. около 06.30 ч. на път ******, ***в района на бензиностанция ***управлявал моторно превозно средство – ***с ***с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 1,32 на хиляда, установено понадлежен ред с техническо средство „Дрегер 7510“ с фабр.№ 0263 - Престъпление по чл.343б ал.1 от НК.

2.Страните приемат, че по делото са налице смекчаващи отговорността обстоятелства по отношение на обвиняемия К.Г.К., ЕГН**********, роден на *** ***, българско гражданство, българин, средно образование, механизатор при ***с.***, женен, неосъждан/реабилитиран на осн.чл.86 ал.1 т.2 НК/, живущ ***, а именно признава вината си, разкайва се и съжалява за стореното, добро процесуално поведение по време на предварителното  производство, не представлява голяма обществена опасност, поради което страните се съгласяват да му  бъде наложено съответно следното наказание :           

3.На К.Г.К., ЕГН:**********, роден на *** ***, българско гражданство, българин, средно образование, механизатор при ***с.***, женен, неосъждан/реабилитиран на осн.чл.86 ал.1 т.2 НК/, живущ ***, за извършено престъпление по чл.343б ал.1 от НК, при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК приема да му се наложи  наказание «Лишаване от свобода» за срок от три месеца, като на основание чл.66 ал.1 от НК отлага изпълнението с три години изпитателен срок и глоба в размер на 500 лева.

4.На основание чл.343г вр. чл.37, ал.1, т.7 НК  - лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /шест/ месеца, считано от датата на фактическото изземване на СУМПС – 10.04.2018г.

 Обвиняемият К.Г.К., ЕГН**********, роден на *** ***, българско гражданство, българин, средно образование, механизатор при ***с.***, женен, неосъждан/реабилитиран на осн.чл.86 ал.1 т.2 НК/, живущ ***,  декларира, че е съгласен със съдържанието на настоящото споразумение, признава се за виновен, разбира последиците от същото, отказва се от съдебно разглеждане на делото по общия ред и подписва  доброволно споразумението.

5.Страните намират, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и че с него ще бъдат постигнати целите на наказанието, посочени в чл.36 от НК.

6.Веществените доказателства – няма.

7. Разноски по делото не са направени.

Настоящото споразумение се изготви в четири еднообразни екземпляра, които се подписаха от страните и се представиха на съда за одобрение.

Адвокат Й. - Поддържам споразумението в този вид.

Подсъдимият- Поддържам споразумението в този вид.

Прокурорът - Поддържам споразумението в този вид.

 

               С П  О  Р  А  З  У  М  Е  Л  И   С  Е:

 

 

Подсъдим:____________                                 Защитник:_______________                                                                           

       / К.Г.К. /                                  /адв. Ц.Й./

 

  

                                             Прокурор:______________

                                                              /Ивайло Тодоров/   

 

Съдът счита, че преди да се произнесе по реда на чл.382 ал.7 или ал.8 от НПК следва да бъдат огласени писмените доказателства събрани в хода на досъдебно производство № БП-41/2018г. УИС 346/2018 г. по описа на РП-Червен бряг /№ ЗМ-188/2018г. по описа на РУ Червен бряг/.

Водим от горното съдът

                                             О П Р Е Д Е Л И :

На основание чл. 283 от НПК огласява писмените доказателства по досъдебно производство № БП-41/2018г. УИС 346/2018 г. по описа на РП-Червен бряг /№ ЗМ-188/2018г. по описа на РУ Червен бряг/

Съдът счита, че постигнатото по реда на чл. 384 ал. 1, вр. чл. 381 ал. 5 от НПК споразумение между РП–Червен бряг, представлявана от прокурор Ивайло Тодоров, подсъдимия К.Г.К., ЕГН********** и неговият служебен защитник адвокат Ц.Й. от Адвокатска колегия гр. Плевен е допустимо - не са налице доказателства за наличието на основанията по чл. 381 ал.2 и 3 от НПК да не се допуска споразумение; съдържа всички реквизити визирани в разпоредбата на чл. 381 ал. 5 от НПК; не противоречи на Закона и морала; определеното от страните наказание на подсъдимия отговаря на степента на обществена опасност на деянието и на извършителя, поради което ще се постигнат целите на наказанието, визирани в чл. 36 от НК.

С оглед на изложеното така представеното от страните споразумение следва да бъде одобрено.

Наказателното производство по делото следва да бъде прекратено, с оглед постигнатото между страните споразумение.

Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

Днес, 24.04.2018 г. одобрява постигнатото на 18.04.2018 год. в гр.Червен бряг, на основание  чл. 381 във вр. с чл.384 от НПК споразумение между Районна прокуратура гр.Червен бряг- представлявана от прокурор Ивайло Тодоров, адвокат Ц.Й. ***- служебен защитник на подсъдимия и подсъдимия К.Г.К., ЕГН********** за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № БП-41/2018г. УИС 346/2018 г. по описа на РП-Червен бряг /№ ЗМ-188/2018г. по описа на РУ Червен бряг/ по силата на което.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

                Подсъдимият К.Г.К., ЕГН**********, роден на *** ***, българско гражданство, българин, със средно образование, механизатор при ***с.***, женен, неосъждан/реабилитиран на осн.чл.86 ал.1 т.2 НК/, живущ ***,  се признава за  виновен в това, че:

На 10.04.2018 г. около 06.30 ч. на път ******, ***в района на бензиностанция ***управлявал моторно превозно средство – ***с ***с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 1,32 на хиляда, установено понадлежен ред с техническо средство „Дрегер 7510“ с фабр.№ 0263 - Престъпление по чл.343б ал.1 от НК.

Страните приемат, че по делото са налице смекчаващи отговорността обстоятелства по отношение на обвиняемия К.Г.К., ЕГН**********, а именно признава вината си, разкайва се и съжалява за стореното, добро процесуално поведение по време на предварителното  производство, не представлява голяма обществена опасност, поради което страните се съгласяват да му  бъде наложено съответно следното наказание:     

К.Г.К., ЕГН:**********, за извършено престъпление по чл.343б ал.1 от НК, при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК приема да изтърпи  наказание «Лишаване от свобода» за срок от три месеца, като на основание чл.66 ал.1 от НК отлага изпълнението с три години изпитателен срок и глоба в размер на 500 лева.

На основание чл.343г вр. чл.37, ал.1, т.7 НК  - лишава К.Г.К., ЕГН********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /шест/ месеца, считано от датата на фактическото изземване на СУМПС – 10.04.2018г.

 

Подсъдимият К.Г.К., ЕГН**********, потвърждава, че е съгласен със съдържанието на настоящото споразумение, признава се за виновен, разбира последиците от същото, отказва се от съдебно разглеждане на делото по общия ред и подписа  доброволно споразумението.

Страните намират, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и че с него ще бъдат постигнати целите на наказанието, посочени в чл.36 от НК.

Веществените доказателства – няма.

Разноски по делото не са направени.

Прекратява наказателното производство по НОХД № 128/2018 г. по описа на РС Червен бряг, досъдебно производство № БП-41/2018г. УИС 346/2018 г. по описа на РП-Червен бряг /№ ЗМ-188/2018г. по описа на РУ Червен бряг/

Определението на съда е окончателно.

Протоколът написан в съдебно заседание, което приключи в 09:30 часа.

 

           СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: