ПРОТОКОЛ

                                                                    

гр. Червен бряг, 24.04.2018 година

Червенобрежкият районен съд в публичното съдебно заседание на двадесет и четвърти април   през две хиляди и осемнадесета  година, в състав:                         

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: В. Н.  

при участието на секретаря М. Т. и участието на прокурорът С. Х. сложи за разглеждане НОХД №131 по описа за 2018 година на Червенобрежкия районен съд,  докладвано от съдията Н.

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

Районна прокуратура гр. Червен бряг - редовно призована, се представлява от прокурор С. Х. 

Подсъдимата Й.Б.М.  – редовно призована, не се явява. За нея  адв. Н.Н. *** с пълномощно от досъдебно производство.

Становище на страните по хода на делото

Прокурорът   Да не се дава ход на делото, тъй като присъствието на подсъдимата е задължително предвид представеното Ви споразумение.

Адвокат Н. – Госпожо Председател, тъй като моята доверителка е възпрепятствана и не може да се яви в 10.00 часа, моля делото да се гледа на второ четене в 14.00 часа.

Прокурорът – Не се противопоставям.

НА ВТОРО ЧЕТЕНЕ В 14.00 часа.

Районна прокуратура гр. Червен бряг - редовно призована, се представлява от прокурор С. Х. 

Подсъдимата Й.Б.М.  – редовно призована се явява лично и с   адв. Н.Н. *** с пълномощно от досъдебно производство.

Становище на страните по хода на делото

Прокурорът   Да се даде ход на делото

Адвокат Н. – Да се даде ход на делото.

Подсъдимата   – Да се гледа делото.

След като установи, че не са налице процесуални пречки да бъде даден ход на делото и с оглед редовното призоваване на страните съдът

                                                      О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО по реда на чл.382 и сл. от НПК

Докладва споразумение по чл. 381 от НПК постигнато между Й.Б.М.   с ЕГН **********, нейния защитник адвокат Н.Н. ***  и прокурора при Червенобрежка районна прокуратура Светла Христова.

На основание чл.272 ал.1 от НПК снема самоличност на подсъдимата :

Й.Б.М.   -  родена на *** *** с постоянен адрес ***, българка, българска гражданка, начално образование, неомъжена,безработна, неосъждана. Давам съгласие личните ми данни да бъдат включени в протокола.

На основание чл. 274, ал. 2  от НПК съдът разяснява на страните правата им.

На основание чл. 275, ал. 1 от  НПК съдът запитва страните за нови искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

Прокурорът – Не правя отвод на председателстващия, защитника и секретаря. Моля да приемете като доказателство по делото представеното споразумение по чл.381 от НПК. Поддържам така внесеното от прокуратурата споразумение.

Адвокат Н.  - Не правя отвод на председателстващия, прокурора и секретаря. Поддържам така внесеното от прокуратурата споразумение. Да се приеме подписаното от страните споразумение по чл.381 от НПК.

Подсъдимата – Не правя отвод на председателстващия , прокурора и секретаря. Моля да приемете като доказателство по делото представеното споразумение по чл. 381 от НПК.

Съдът счита, че следва да се приеме внесеното от прокуратурата споразумение по чл.381 от НПК, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

Приема като доказателство по делото писмено споразумение по чл. 381 от НПК постигнато между обвиняемата Й.Б.М. , ЕГН**********,  нейния защитник адвокат Н.Н. ***  и прокурора при Червенобрежка районна прокуратура С. Х.

Становище по откриване на съдебното следствие.

Прокурорът - Да се открие съдебното следствие

Адвокат Н. - Да се открие съдебното следствие.

Подсъдимата – Да се открие съдебното следствие.

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки, препятстващи откриването на съдебното следствие, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

На основание чл.276 ал.1 от НПК открива съдебното следствие  с прочитане на споразумението от прокурора.

Прокурор Христова   чете споразумението.

На 18.04.2018г. в гр. Червен бряг, обл. Плевен,  на основание чл.381 от НПК се подписа настоящото споразумение между Районна прокуратура – гр. Червен бряг, представлявана от прокурор С. Х. и адвокат Н.Н. ***, в качеството му на защитник на обвиняемата     и обвиняемата Й.Б.М. с ЕГН**********,  за прекратяване на наказателното производство по досъдебно  производство №Д-61/2018 г.  по описа на Районна прокуратура гр. Червен бряг.

Страните се споразумяха за следното:

Обвиняемата  Й.Б.М.   -  родена на *** *** с постоянен адрес ***, българка, българска гражданка, начално образование, неомъжена,безработна, неосъждана с ЕГН**********,   се признава за виновна в това, че от неустановена дата до 16.02.2018г. в гр. ***, посредством 1 бр. холендер ¾ цол и 1 бр. ПВП коляно ½ цол, сама осъществила неправомерно присъединяване към водоснабдителната система, собственост на „ВиК“ ЕООД – Плевен, с което създала условия за непълно отчитане на потребената вода – престъпление по чл. 234в ал.1 от НК.

С оглед предвиденото в чл. 234в ал.1 от НК наказание, като бе съобразена разпоредбата на чл. 381 от НПК и във вр. чл. 55 ал.1 т.2 б.“б“ от НК, страните се споразумяха Й.Б.М. с ЕГН**********  да изтърпи наказание „Пробация“със следните пробационни мерки: На основание чл. 42а, ал.2, т.1 от НК задължителна регистрация по настоящ адрес ***, с явяване  и подписване  на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице за срок от 12 /дванадесет  месеца/ два пъти седмично; на основание чл. 42а, ал.2, т.2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12 /дванадесет  месеца/.

Страните се съгласяват на основание чл. 55 ал.3 от НК на обвиняемата да не бъде налагано по-лекото наказание „Глоба до 15 хиляди лева“, което законът  предвижда наред с наказанието „Лишаване от свобода“ за извършеното престъпление по чл. 234в, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват веществените доказателства – 1 бр. холендер ¾ цол към 1 цол тапа, 2 бр. черупки сиви на цвят, 1 бр. пломба с №015185 и 1 бр. ПВП коляно ½ цол  на основание чл. 53 ал.1 б.“а“ от НК да бъдат иззети в полза на държавата, като след влизане в сила на определението поради своята малозначителност да бъдат унищожени.

С деянието си Й.Б.М. не е причинила имуществени вреди.

По делото не са направени разноски.

Обвиняемата Й.Б.М. с ЕГН**********  декларира, че е съгласна със съдържанието на настоящото споразумение, признава се за виновна, разбира последиците от същото, отказва се от съдебното разглеждане на делото по общия ред и подписва доброволно споразумение.

Страните намират, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и че с него ще бъдат постигнати целите на наказанието, посочени в чл.36 от НК“.

Прокурор Х=  - Поддържам споразумението.

Адвокат Н.  - Поддържам споразумението в прочетения вид.

Обвиняемата  – Поддържам споразумението в този вид.

На основание чл. 382 ал. 4 от НПК съдът запитва подсъдимата  разбира ли обвинението, признава ли се за виновна, разбира ли последиците от споразумението, съгласна ли е с тях и доброволно ли го е подписала.

Обвиняемата  - Разбирам обвинението, признавам се за виновна. Декларирам, че се отказвам от съдебното разглеждане на делото по общия ред. Разбирам последиците от споразумението, съгласна съм с тях и доброволно съм го подписала. Поддържам споразумението във вида прочетен от прокурора.

Съдът като изслуша становищата на прокурора, защитника и подсъдимата  на основание чл. 382 ал. 6 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

Вписва в съдебния протокол съдържанието на окончателното споразумение за прекратяване на наказателното производство по досъдебно   производство №Д-61/2018 г. по описа на Районна прокуратура   гр.Червен бряг:

На 18.04.2018г. в гр. Червен бряг, обл. Плевен,  на основание чл.381 от НПК се подписа настоящото споразумение между Районна прокуратура – гр. Червен бряг, представлявана от прокурор С. Х. и адвокат Н.Н. ***, в качеството му на защитник на обвиняемата  и обвиняемата Й.Б.М. с ЕГН**********,  за прекратяване на наказателното производство по досъдебно  производство №Д-61/2018 г.  по описа на Районна прокуратура гр. Червен бряг.

Страните се споразумяха за следното:

Обвиняемата  Й.Б.М.   -  родена на *** *** с постоянен адрес ***, българка, българска гражданка, начално образование, неомъжена,безработна, неосъждана, ЕГН**********,   се признава за виновна в това, че от неустановена дата до 16.02.2018г. в гр. *** посредством 1 бр. холендер ¾ цол и 1 бр. ПВП коляно ½ цол, сама осъществила неправомерно присъединяване към водоснабдителната система, собственост на „ВиК“ ЕООД – Плевен, с което създала условия за непълно отчитане на потребената вода – престъпление по чл. 234в ал.1 от НК.

С оглед предвиденото в чл. 234в ал.1 от НК наказание, като бе съобразена разпоредбата на чл. 381 от НПК и във вр. чл. 55 ал.1 т.2 б.“б“ от НК, страните се споразумяха Й.Б.М. с ЕГН**********  да изтърпи наказание „Пробация“със следните пробационни мерки: На основание чл. 42а, ал.2, т.1 от НК задължителна регистрация по настоящ адрес ***, с явяване  и подписване  на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице за срок от 12 /дванадесет  месеца/ два пъти седмично; на основание чл. 42а, ал.2, т.2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12 /дванадесет  месеца/.

Страните се съгласяват на основание чл. 55 ал.3 от НК на обвиняемата да не бъде налагано по-лекото наказание „Глоба до 15 хиляди лева“, което законът  предвижда наред с наказанието „Лишаване от свобода“ за извършеното престъпление по чл. 234в ал.1 от НК.

Страните се съгласяват веществените доказателства – 1 бр. холендер ¾ цол към 1 цол тапа, 2 бр. черупки сиви на цвят, 1 бр. пломба с №015185 и 1 бр. ПВП коляно ½ цол  на основание чл. 53 ал.1 б.“а“ от НК да бъдат иззети в полза на държавата, като след влизане в сила на определението поради своята малозначителност да бъдат унищожени.

С деянието си Й.Б.М. не е причинила имуществени вреди.

По делото не са направени разноски.

Обвиняемата Й.Б.М. с ЕГН**********  декларира, че е съгласна със съдържанието на настоящото споразумение, признава се за виновна, разбира последиците от същото, отказва се от съдебното разглеждане на делото по общия ред и подписва доброволно споразумение.

Страните намират, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и че с него ще бъдат постигнати целите на наказанието, посочени в чл.36 от НК“.

   С П  О  Р  А  З  У  М  Е  Л  И   С  Е:

                  

ПОДСЪДИМА:                                                                          ЗАЩИТНИК:

/Й.Б.М./                                                   /адв. Н.Н./

                                                                    ПРОКУРОР:

                                                             /С. Х./     

         Съдът счита, че преди пристъпване към одобряване на споразумението следва да бъдат присъединени като доказателства по делото всички такива събрани до този момент, приложени по  досъдебно   производство  №Д-61/2018 г.  по описа на Районна прокуратура  гр. Червен бряг.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

На основание чл. 283 от НПК огласява чрез прочитане писмените доказателства по досъдебно производство № Д-61/2018 г. по описа на Районна прокуратура  гр. Червен бряг.

Счита, че постигнатото по реда на чл. 381 ал. 1 от НПК споразумение между Районна прокуратура Червен бряг, представлявана от прокурор С. Х., адвокат Н.Н. ***, в качеството му на защитник на подсъдимата и подсъдимата Й.Б.М. с ЕГН**********   е допустимо - не са налице доказателства за наличието на основанията по чл. 381 ал.2 и 3 от НПК да не се допуска сключване на споразумение; съдържа всички реквизити визирани в разпоредбата на чл. 381 ал. 5 от НПК; не противоречи на закона и морала; определеното от страните наказание на подсъдимата отговаря на степента на обществена опасност на деянието и на извършителя, поради което ще бъдат постигнати целите на наказанието визирани в чл. 36 от НК.

При горните доводи съдът прие, че така представеното от страните споразумение следва да бъде одобрено. Наказателното производство по делото следва да бъде прекратено.

Водим от горното  съдът

О П Р Е Д Е Л И :

Днес 24.04.2018 г. одобрява на основание чл. 382 ал. 7 от НПК  постигнатото на 18.04.2018 г. между РП-Червен бряг, представлявана от прокурор  С. Х. и адвoкат Н.Н. ***, в качеството му на защитник на подсъдимата  и   подсъдимата Й.Б.М. с ЕГН**********  на основание чл. 381 от НПK  споразумение за прекратяване на наказателното производство по досъдебно  производство №Д-61/2018 г. по описа на Районна прокуратура  гр. Червен бряг, по силата на което:

Обвиняемата  Й.Б.М.   -  родена на *** *** с постоянен адрес ***, българка, българска гражданка, начално образование, неомъжена,безработна, неосъждана, ЕГН ********** се признава за виновна в това, че от неустановена дата до 16.02.2018г. в гр. ***, посредством 1 бр. холендер ¾ цол и 1 бр. ПВП коляно ½ цол, сама осъществила неправомерно присъединяване към водоснабдителната система, собственост на „ВиК“ ЕООД – Плевен, с което създала условия за непълно отчитане на потребената вода – престъпление по чл. 234в ал.1 от НК.

С оглед предвиденото в чл. 234в ал.1 от НК наказание, като бе съобразена разпоредбата на чл. 381 от НПК и във вр. чл. 55 ал.1 т.2 б.“б“ от НК, страните се споразумяха Й.Б.М. ЕГН ********** да изтърпи наказание „Пробация“със следните пробационни мерки: На основание чл. 42а, ал.2, т.1 от НК задължителна регистрация по настоящ адрес ***, с явяване  и подписване  на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице за срок от 12 /дванадесет  месеца/ два пъти седмично; на основание чл. 42а, ал.2, т.2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12 /дванадесет  месеца/.

Страните се съгласяват на основание чл. 55 ал.3 от НК на обвиняемата да не бъде налагано по-лекото наказание „Глоба до 15 хиляди лева“, което законът  предвижда наред с наказанието „Лишаване от свобода“ за извършеното престъпление по чл. 234в ал.1 от НК.

Страните се съгласяват веществените доказателства – 1 бр. холендер ¾ цол към 1 цол тапа, 2 бр. черупки сиви на цвят, 1 бр. пломба с №015185 и 1 бр. ПВП коляно ½ цол  на основание чл. 53 ал.1 б.“а“ от НК да бъдат иззети в полза на държавата, като след влизане в сила на определението поради своята малозначителност да бъдат унищожени.

С деянието си Й.Б.М. не е причинила имуществени вреди.

По делото не са направени разноски.

            При така постигнатото и одобрено споразумение съдът

                                                О П Р Е Д Е Л И:

Осъжда  Й.Б.М.   -  родена на *** *** с постоянен адрес ***,  българка, българска гражданка, начално образование, неомъжена, безработна, неосъждана, ЕГН********** за извършено престъпление по чл. 234в, ал.1 във вр. чл. 55 ал.1 т.2 б.“б“ от НК  на  наказание „Пробация“със следните пробационни мерки: На основание чл. 42а, ал.2, т.1 от НК задължителна регистрация по настоящ адрес ***, с явяване  и подписване  на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице за срок от 12 /дванадесет  месеца/ два пъти седмично; на основание чл. 42а, ал.2, т.2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12 /дванадесет  месеца/ за това, че от неустановена дата до 16.02.2018г. в гр. *** посредством 1 бр. холендер ¾ цол и 1 бр. ПВП коляно ½ цол, сама осъществила неправомерно присъединяване към водоснабдителната система, собственост на „ВиК“ ЕООД – Плевен, с което създала условия за непълно отчитане на потребената вода В резултат на деянието не са причинени имуществени вреди.

Не налага на подсъдимата Й.Б.М.   ЕГН ********** по-лекото наказание „Глоба от 15 хиляди лева“, което законът предвижда наред с наказанието „Лишаване от свобода“ за извършеното престъпление по чл. 234в, а.1 от НК.

На основание чл. 53 ал.1 б.“а“ от НК - 1 бр. холендер ¾ цол към 1 цол тапа, 2 бр. черупки сиви на цвят, 1 бр. пломба с №015185 и 1 бр. ПВП коляно ½ цол  на основание чл. 53 ал.1 б.“а“ от НК да бъдат иззети в полза на държавата, като след влизане в сила на определението поради своята малозначителност да бъдат унищожени.

С деянието си Й.Б.М. не е причинила имуществени вреди.

По делото не са направени разноски.

 Прекратява наказателното производство по досъдебно производство №Д-61/2018 г. по описа на Районна Прокуратура гр. Червен бряг и НОХД №131/2018 г. по описа на РС  гр. Червен бряг.

           Определението на съда е окончателно.

Протоколът написан в съдебно заседание, което приключи в 14.15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: