МОТИВИ

по НОХД №133/2018г. по описа на Районен съд Червен бряг

 

Производството е образувано по внесен обвинителен акт  по Бързо производство №44/2018г. по описа на РП-Червен бряг, ЗМ №197/2018 по описа на РУ на МВР-Червен бряг/. Районна прокуратура – Червен бряг, е повдигнала обвинение срещу  Т.К.Т. с ЕГН ********** за това, че  на 14.04.2018 г. около 01.50 часа в гр. Червен бряг, обл. Плевен, по ул. „Г.С.Р.“, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „***“ с рег***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 1.78 на хиляда , установена по надлежен ред с показания на техническо средство „Дрегер 7510“ с фабр. №0263 – престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК.

            Подсъдимият редовно призован се явява лично и с пълномощник адв.Иван Вачев  от АК-Плевен. Страната и пълномощникът й искат да бъде проведено съкратено съдебно следствие по реда на глава ХХVІІ НПК, при хипотезата на чл. 371, т. 2 НПК.

Предвид на направеното искане, съдът е разгледал делото по реда на глава ХХVІІ – съкратено съдебно следствие. С оглед на това съдът на осн.чл.372,ал.3,вр. с чл.371,т.1 от НПК прие, че действията по извършеното разследване на досъдебното производство са съобразени изцяло с реда, предвиден в НПК, с оглед на което одобри изразеното от подсъдимия и неговите защитници изрично съгласие относно това да не се провежда разпит на свидетели, а при постановяване на присъдата да се ползват съдържанието на протоколите за разпит на свидетелите. На осн. чл.372,ал.4 във  вр.с чл.371 т.2 от НПК прие и, че направеното в хода на съкратеното съдебно следствие самопризнание на подсъдимия се подкрепя по несъмнен и категоричен начин от всички останали доказателства по делото, поради което обяви, че ще ползва същото при постановяване на присъдата без да бъдат събирани доказателства,относно фактите изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.

Представителят на Районна прокуратура - прокурор Красимира Петрова  поддържа обвинението като доказано по несъмнен начин и предвид трансформиране на производство по реда на Глава ХХVII от НПК пледира индивидуализация на наказанията  при условията  на чл.55, ал.1 от НК, като счита, че следва да се наложи на подсъдимия наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 6 месеца , както и да му бъде наложено кумулативно предвиденото наказание „Глоба” в размер на 200 лв.  и Лишаване от право да управлява МПС по чл.37, ал.1 т.7 НК за срок от 6 месеца, считано от датата на фактическото отнемане на свидетелството за управление на МПС, а именно 14.04.2018г.

 Защитникът на подсъдимия намира, че са налице всички обективни предпоставки за приключване на делото по реда на съкратеното съдебно следствие, но при определяне на наказанието молят съда да приложи разпоредбата чл.55, ал.1 т.1 НК като определи наказание на подсъдимия съответстващо на тежестта на деянието.

Подсъдимия не дава обяснение, но признава вината си и всички факти и обстоятелства в обвинителния акт и изразява съжаление за поведението си.

Съдът, след преценка на събраните доказателства, при отчитане изискванията, вписани в разпоредбата на чл. 373, ал.3 НПК, вр. чл. 372, ал.4 от НПК прие за установено следното от фактическа страна:

Подсъдимият Т.К.Т. е с ЕГН **********. Роден е на *** ***, обл. Плевен, ул. „***“ ***Българин е. С българско гражданство е. Женен е.  Със средно образование е. Работи – ***. Не е осъждан.

Подсъдимият Т.К.Т. има издадено свидетелство за управление на МПС №283064777/29.08.2016г.,  валидно до 29.08.2026г. и контролен талон към него №2830647770.

През 2018г. дъщерята на Т. имала здравословни проблеми, предстояла й операция, за която родителите й трябвало да съберат голяма парична сума. На 13.04.2018г. приятеля на подсъдимия – свидетеля М.В.Д. и св. Н.Ц. С. се намирали пред хранителен магазин в близост до градската градина в Червен бряг и употребявали алкохол. Около 01.15 часа на 14.04.2018г. Подсъдимият спрял управляван от него лек автомобил „***“ с рег*** пред кварталния магазин. Споделил на свидетелите за проблемите с дъщеря си и обстоятелството, че е разтревожен за детето си. Подсъдимият взел от чашата на Д. и отпил  около 40-50 грама водка, след което се качил на автомобила заедно с Н.Ц.Т. и М.В.Д. ***. По същото време и място служители на РУ на МВР Червен бряг свидетелите Л.Ц.В. и Х.М.Х. осъществявали обход със служебният автомобил по ул. „Г.С.Р.”. Около 01.50 часа срещу дом №65 служителите на МВР спрели автомобила *** с ***и установили, че водача е подсъдимият Т.К.Т. ***. При поискване на документите за проверка Т. представил всички изискуеми такива – свидетелство за регистрация на МПС, свидетелство за управление на МПС и контролен талон към него.  По време на разговора на служителите на МВР направило впечатление, че водача лъха на алкохол, което станало повод да го изпробват с техническо средство дрегер 7510 с ф.№0263. Първоначално подсъдимият отказал да се подложи на тест, като е признал, че е пил алкохол, но впоследствие се съгласил. Уреда отчел 1.78 промила. За констатираното количество алкохол бил съставен АУАН ф.№0724706/14.04.2018г. за нарушение на чл. 5 ал.3 т.1 от ЗДвП, който бил връчен лично на Т. и подписан от подсъдимия без възражение. Свидетелят В. издал талон за медицинско изследване ф.№0003619 с указание Т. *** в срок до 02.40 часа на 14.04.2018г. Служителите на МВР съпроводили Т. до ЦСМП  където било регистрирано явяването му за кръвна проба и във фиш за СМП от 14.04.2018г. било отбелязано, че лицето отказва да даде кръв за употреба на алкохол. С разпит на свидетел очевидец започнало на основание чл. 356 ал.3 от НПК Бързо производство №44/2018г.по описа на РП Червен бряг /ЗМ 197/2018г. по описа на РУ Червен бряг/. В хода на разследването  с постановление от 18.04.2018г. Т.К.Т. бил привлечен в качеството на обвиняем за това, че на 14.04.2018г. около 01.50 часа в гр. червен бряг на ул. Г.С.Р. пред дом №65 управлявал моторно превозно средство – лек автомобил *** с рег.№ЕН3392КВ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 1.78 на хиляда, установено по надлежен ред с показания на техническо средство Дрегер 7510 с ф.№0263 – престъпление по чл. 343б ал.1 от НК. Обвиняемият се признал за виновен и изразил съжаление за извършеното деяние без да дава обяснение в протокола за разпит от 18.04.2018г. Въз основа на обвинителен акт към писмо вх.№1954/23.04.2018г. е образувано НОХД №133/2018г. по описа на РС Червен бряг.

Гореизложената фактическа обстановка се установява от приобщените писмени доказателства вкл.  АУАН ф.№072476 от 14.04.2018г., заверено копие на фиш за спешна медицинска помощ от 14.04.2018г. – л.6 от ДП, заверено копие на талон за медицинско изследване ф.№0003619 от 14.04.2018г., характеристична справка с рег.№374р-4508/17.04.2018г., справка рег.№183/17.04.2-018г. и №210/27.04.2018г., писмо вх.№2007/25.04.2018г., и справка за нарушител – л.15-16 от НОХД №13382018г.

Установява се от справки за съдимост с рег.№183/17.04.2018г. и №210/27.04.2018г., че Т.К.Т. не е осъждан за престъпление от общ характер.

Установява се от характеристична справка с рег.№374р-4508/17.04.2018г., че Т.К.Т. е семеен с три деца – Т. Т. К. на 14г., Кристина Тонова Костадинова на 26 години и Костадин Т.К. на 24 години, че Т. работи в БДЖ и няма данни за злоупотреби с алкохол, наркотици и други упойващи вещества.

Установя  се от оригинал на АУАН ф.№0724706/14.04.2018г., че на 14.04.2018г. при проверка от мл.автоконтрольор Л.Ц.В. в присъствието на Х.М.Х. и след проверка с техническо средство Дрегер 7510 с ф.№0263 резултата от теста на Т.К.Т. бил 1.78 промила в издишания въздух. Видно от АУАН на 14.04.2018г. служителите на МВР са иззели свидетелство за управление на МПС №283064777, както и контролен талон към него и свидетелство за регистрация на МПС.

Видно от заверено копие на фиш за спешна медицинска помощ от 14.04.2018г. Т.К.Т. бил доведен от служители на РУ Червен бряг в 02.30 часа за вземане на кръвна проба за алкохол, но пациента отказва да даде кръв за изследване.

Установява се от заверено копие на талон за медицинско изследване ф.№0003619/14.04.2018г., че подсъдимият е следвало да се яви в ЦСМП Червен бряг до 02.40 часа на 14.04.2018г.

Видно от приобщената в хода на съдебната фаза справка за нарушител л.15-16 от НОХД №133/2018г. на жалбоподателя са издавани 3 броя наказателни постановления в периода от 2007-2010 г. за нарушение на чл. 179 ал.2 т.Б от ЗДвП, чл. 185 т.Б от ЗДвП и чл. 21 ал.1 т.Б от ЗДвП, както и му е съставен фиш за нарушение на чл. 6 т.1 от ЗДвП на основание чл. 183 ал.2 т.3 от ЗДвП.

В подкрепа на обвинението са и гласните доказателства съдържащи се в показанията на разпитаните свидетели – Л. Ц.В., Х.М.Х.,  М.В.Д., Н.Ц. П.. От показанията на свидетелите Х.М.Х. и Л.Ц.В. се установява, че на процесната дата 14.04.2018г. подсъдимият е управлявал лек автомобил *** с рег.№ЕН3392КВ, както и че, при проверката с техническо средство дрегер 7510 с ф.№0263  съдържанието на алкохолни пари в издишания въздух на лицето възлизали на 1.78 промила. От показанията на свидетеля Н.Ц. П. и М.В.Д. се установява,  че непосредствено преди управлението на МПС подсъдимият е употребил алкохол поради обстоятелството, че дъщерята на Т. е във влошено здравословно състояние и е необходимо да й бъде направена операция.  От показанията на четиримата свидетели по безспорен и категоричен начин се внасят преки доказателства в процеса относно автора на извършеното обществено опасно деяние, механизма на изпълнителното деяние на престъплението по чл.343б, ал.1 НК, времето и мястото на извършване на деянието. Видно от показанията на свидетелите, пред свидетелите В. и Х. подсъдимият признал, че е управлявал лекия автомобил след употреба на алкохол, а от показанията на св.  М.В.Д., Н.Ц. П. се установява, че същите са очевидци на употребено количество алкохол. И четиримата свидетели са единодушни, че водач на МПС *** с рег.№ ***е бил именно подсъдимият Т.. От показанията на свидетелите Д. и П. се  приобщават и доказателства за елементи от субективната страна на престъплението по чл.343б, ал.1 НК, а именно мотивът за извършеното обществено опасно деяние и подбудите за реализирането му – състоянието на силна тревожност на дееца, породен от влошено здравословно състояние на детето му. Показанията на свидетелите както кореспондират помежду си, така и с писмените доказателства по делото , поради което съдът ги кредитира изцяло с доверие като обективни и безпристрастни и съответстващи на обективната действителност. Същите са логични, непротиворечиви, последователни и съответстват и на направеното от подсъдимия самопризнание както в досъдебното производство, така и в съдебната фаза на процеса.  Съдът кредитира и показанията на св. Д. и П. вкл. в  частта относно състоянието на подсъдимия и споделените от него семейни проблеми с оглед споделеното от свидетелите относно обстоятелството, че Т. е употребил определено количество алкохол непосредствено преди управлението на МПС по ул.”Раковска”, кореспондиращо с писменото доказателство -  АУАН ф.№0724706/14.04.2018г.

Установените в хода на съкратеното съдебно следствие обстоятелства се подкрепят изцяло и от самопризнанията на подсъдимия в съдебното заседание, одобрено от съда по реда на  чл. 372, ал.4 вр. чл. 371, ал.2 от НПК като именно от последното се установяват в процеса доказателства за осъществен и  субективния елемент от състава на престъпление по чл.343б, ал.1 НК, а именно, че деецът е действал при условията на евентуален умисъл. Същия е съзнавал обществено опасния характер на деянието, предвиждал е неговите обществено опасни последици и е допускал тяхното настъпване.

Целият доказателствен материал по делото в съвкупност обуславя извод, че с деянието си Т.К.Т. от обективна и субективна страна  е осъществил състава на престъпление по чл.343б, ал.1 НК като на  14.04.2018 г. около 01.50 часа в гр. Червен бряг, обл. Плевен, по ул. „Г.С.Р.“, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „***“ с рег***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 1.78 на хиляда , установена по надлежен ред с показания на техническо средство „Дрегер 7510“ с фабр. №0263 НК.

При реализиране на наказателната отговорност на подсъдимия съдът отчете наличието на многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства – чисто съдебно минало, липса на предходни административни нарушения по ЗДвП за десет годишен период, доброто процесуално поведение, проявеното критично отношение и разкаяние, добри характеристични данни, както и семейното положение на лицето. Всички тези обстоятелства, обуславят извод за приложимостта на чл.58, ал.4 вр. чл.55, ал.1 т.1 НК като наказанието на  Т. следва да бъде определено под минимума, определен в закона, към долната граница.

Предвиденото по закон наказание за този вид престъпление, е „Лишаване от свобода”  от 1 до 3 години, както и Глоба в размер от 200 до 1000 лв.  По делото е проведено съкратено съдебно следствие, поради което и съгл. чл. 373, ал. 2 НПК, във вр. с чл. 372, ал. 4 НПК, съдът определя наказанието си при условията на чл. 58а НК. Съдът намери, че в случая следва да определи наказанието при хипотезата на чл. 58а, ал. 4 НК във връзка с чл. 55, ал.1, т. 1 НК   и определи наказание „Лишаване от свобода”  в размер на 3 /три/ месеца, изпълнението на което да бъде отложено за срок от 3/ три/ години. На основание чл. 343г вр. чл. 37, ал.1 т.7 от НК съдът определи подсъдимият  да бъде лишен на основание чл.37, ал.1 т.7 НК от право да управлява МПС за срок от 6 /шест/ месеца.

Съдът приема за недопустимо искането на представителя на РП-Червен бряг за налагане на кумулативно наказание „Глоба” в размер на 200 лв. С оглед приложението на чл.55 НК, каквото е и предложението на прокурора, следва тази норма да бъде отнесена  и към по-леко предвиденото наказание „Глоба” в противен случай ще е налице нарушение на материалния закон като по отношение на едното наказание се прилага чл.55, а по отношение на другото чл.54 НК

            В конкретния случай като взе предвид фактите по делото, съдът приема, се са налице обстоятелства, които правят неоправдано налагането на наказание Глоба, а именно доказателствата в показанията на св. Д. и П., които не бяха опровергани от държавното обвинение, че низходяща на подсъдимият е във влошено здравословно състояние, изискващо медицинско лечение на голяма стойност. Евентуалното прилагане на наказание „Глоба” при съобразяването на разпоредбата на чл.47, ал.1 пр.2 НК и чл. 55, ал.2 НК би довело до неоправдано влошаване на материалното положение на подсъдимия, при условие, че с  определянето на наказание лишаване от свобода за срок от 3 месеца и лишаването от право да управлява МПС за срок от 6 месеца, е постигната целта на закона – да се поправи и превъзпита осъденият към спазване на законите и добрите нрави и да се въздейства предупредително както върху извършителя, така и върху останалите членове на обществото. В тази насока е и Решение №484/26.09.1970г. по н.д.№436/1970г. на ВС, съгласно което при избора на санкция съдът следва да определени най-подходящата, която най-пълно отговаря на характера и обществената опасност на извършеното престъпление, данните за личността на подсъдимия и целите, които преследва. Ето защо съдът не  наложи на основание чл. 55 ал.3 от НК на Т.К.Т.   предвиденото наказание „Глоба“.

            На основание чл. 343г вр. чл. 37 ал.1 т.7 от НК съдът  лиши Т.К.Т. ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /шест/ месеца, считано от датата на фактическото отнемане на свидетелството за управление на МПС, а именно 14.04.2018г.

Съдът намери, че с определянето на наказанията от видовете  по чл. 37, ал.1 т.1а НК / лишаване от свобода / и  по чл. 37, ал.1 т. 7 НК / лишаване от право да управлява моторно превозно средство/  в посочените по-горе размери, ще бъдат постигнати целите на личната и генералната превенция на наказанието визирани в чл. 36 НК.

При горните мотиви, съдът постанови присъдата си.

 

 

            30.04.2018г.                                                               Председател :  

            ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ