ПРОТОКОЛ

гр.Червен бряг, 26.04.2018 година

Червенобрежкият районен съд в публичното съдебно заседание на двадесет и шести април през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ПЪРВАНОВ

при участието на секретаря Павлина Плючарска

и прокурора Ивайло Тодоров

сложи за разглеждане НОХ дело №134 по описа за 2018 година на Червенобрежкия районен съд, докладвано от съдията  Първанов

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

Районна прокуратура гр. Червен бряг – редовно призована, се представлява от прокурор Тодоров

Подсъдимият М.С.М. - редовно призован, се явява лично и с адвокат Ц.И.А. ***, назначен като служебен защитник на ДП /л. 17/.

Съдът докладва на страните, че за служебен защитник на подсъдимия от Плевенска адвокатска колегия е определен адвокат Ц.А..

Изисква становище от  подсъдимия съгласен ли е в производството пред съда да го защитава адвокат Ц.А.

Подсъдимият  - Съгласен съм да ме защитава адвокат Ц.А..

Изисква становище от адвокат А. запознат ли е с материалите по делото и поема ли защитата на подсъдимия.                   

Адвокат  А. – Запознах се с материалите по делото. Приемам да защитавам подсъдимия.

Съдът, след като изслуша становището на подсъдимия и това на адвокат Найденов.

О П Р Е Д Е Л И :

На основание чл. 94 ал. 3, вр. чл. 94 ал. 1 т. 9 от НПК назначава адвокат Ц. Йорданов от ПлАК  за служебен защитник на М.С.М., ЕГН ********** с адрес: *** подсъдим по НОХд. № 134/2018г. по описа на ЧРС,  престъпление по чл. 345, ал. 1 от НК, 343в ал. 2 и чл. 270 ал. 1 от НК.

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                       

Становище на страните по хода на делото

Прокурорът – Да се даде ход на делото.

Адвокат А. - Да се даде ход на делото

Подсъдимият – Да се даде ход на делото.

След като установи, че не са налице процесуални пречки да бъде даден ход на делото и с оглед редовното призоваване на страните съдът

                                             О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО по реда на чл.382 и сл. от НПК

Докладва постъпило в Районен съд гр. Червен бряг споразумение по чл. 381 от НПК постигнато между обвиняемия, неговия служебен защитник и прокурора при Червенобрежка Районна прокуратура Ивайло Тодоров.

На осн. чл. 272 ал.1 от НПК снема самоличност на подсъдимия:

М.С.М., ЕГН **********, роден на *** г., в гр.хххх, българско гражданство, българин, със средно образование, безработен, женен, неосъждан, живущ ***.

На осн. чл. 274 ал. 2 от НПК съдът разяснява на страните правата им.

На основание чл. 275 ал. 1 от  НПК съдът запитва страните за нови искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

Прокурорът–Не правя отвод на председателстващия, защитника и секретаря. Моля да приемете като доказателство по делото представеното споразумение по чл.381 от НПК, което поддържам.

Адвокат А. - Не правя отвод на председателстващия, прокурора и секретаря. Поддържам така внесеното от прокуратурата споразумение.

Подсъдимият- Поддържам казаното от адвоката.

Съдът счита, че следва да се приеме внесеното от прокуратурата споразумение по чл.381 от НПК, поради което

                                             О П Р Е Д Е Л И :

Приема като доказателство по делото писмено споразумение по чл. 381 ал.1 от НПК постигнато между подсъдимия, неговия служебен защитник и прокурора при Районна прокуратура Червен бряг Ивайло Тодоров.

Предвид становището на страните по реда на чл.274 и чл.275 от НПК съдът изисква становището им по откриване на съдебното следствие.

Прокурорът - Да се открие съдебното следствие

Адвокат А. - Да се открие съдебното следствие

Подсъдимият - Поддържам казаното от адвоката.

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки, препятстващи откриването на съдебното следствие, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

На основание чл. чл. 276 ал.1 от НПК открива съдебното следствие  с прочитане на споразумението от прокурора.

Прокурорът чете споразумението.

Днес 23.04.2018 год.   в   гр.Червен бряг,   на основание  чл. 381 във вр. с чл.384 от НПК се подписа настоящето споразумение между Районна прокуратура гр.Червен бряг - представлявана от прокурор ИВАЙЛО ТОДОРОВ, адвокат Цв .А. ***  - защитник на М.С.М., ЕГН: **********, роден на *** г., в гр.хххх,  българин, с българско гражданство, със средно образование, женен, безработен, неосъждан, живущ *** за ПРЕКРАТЯВАНЕ на наказателното производство по досъдебно производство № Д-330/2017 г. по описа на Районна прокуратура – гр.Червен бряг.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

            1. ОБВИНЯЕМИЯТ М.С.М., ЕГН: **********, роден на *** г., в гр.хххх,  българин, с българско гражданство, със средно образование, женен, безработен, неосъждан, живущ ***, се признава за  виновен в това, че:

а.На  18.12.2017 г. около 10.20 ч. в гр.Червен бряг, обл.Плевен на кръстовище образувано от ул.“хххх“ и ул.“ххххI“  управлявал моторно превозно средство – т.а“хххх“ с рама № хххх, като си служил с табела с регистрационен номер хххх, издадена за друго моторно превозно средство – за автомобил с неизвестна марка и номер на рама № хххх– престъпление по чл.345 ал.1 от НК.

б.На 18.12.2017 г. около 10.20 ч. на кръстовище образувано от ул.“хххх“ и ул.“ххххI“  управлявал моторно превозно средство – т.а“хххх“ с рама № хххх, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред  за подобно деяние с НП № Н.З.З.г. по описа на РУ-Кнежа, в сила от 08.12.2017 г. – престъпление по чл.343в ал.2 от НК.

в. На  18.12.2017 г. около 10.20 ч. в гр.Червен бряг, обл.Плевен на кръстовище образувано от ул.“хххх“ и ул.“ххххI“  управлявал моторно превозно средство – т.а“хххх“ с рама № хххх, което не е регистрирано по надлежния ред,– престъпление по чл.345 ал.2 вр.ал.1 от НК.

г. На  18.12.2017 г. около 10.20 ч. в гр.Червен бряг, обл.Плевен на кръстовище образувано от ул.“хххх“ и ул.“ххххI“  противозаконно пречил на орган на властта – мл.автоконтрольор в РУ-Червен бряг Н.З.З.да изпълни задълженията си – да състави на М.С.М. АУАН  по ЗДвП – престъпление по чл.270 ал.1 от НК.

2.Страните приемат, че по делото са налице многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства по отношение на ОБВИНЯЕМИЯТ М.С.М., ЕГН: **********, роден на *** г., в гр.хххх,  българин, с българско гражданство, със средно образование, женен, безработен, неосъждан, живущ ***,   а именно признава вината си, разкайва се и съжалява за стореното, добро процесуално поведение по време на предварителното  производство, не представлява голяма обществена опасност, поради което страните се съгласяват да му  бъде наложено съответно следното наказание :           

 - за извършеното  престъпление по чл.345 ал.1 от НК вр.чл.54 от НК  приема да изтърпи  наказание три месеца лишаване от свобода, изпълнението на което на осн.чл.66 ал.1 от НК се отлага за срок от 3 години,

-за престъпление по чл.343в ал.2 от НК при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК приема да изтърпи наказание три месеца лишаване от свобода, изпълнението на което на осн.чл.66 ал.1 от НК се отлага за срок от 3 години и глоба в размер на 500 лв.

-за извършеното  престъпление по чл.345 ал.2 вр.ал.1 от НК вр.чл.54 от НК  приема да изтърпи  наказание три месеца лишаване от свобода, изпълнението на което на осн.чл.66 ал.1 от НК се отлага за срок от 3 години

-за извършеното  престъпление по чл.270 ал.1 от НК вр.чл.54 от НК  приема да изтърпи  наказание три месеца лишаване от свобода, изпълнението на което на осн.чл.66 ал.1 от НК се отлага за срок от 3 години

На осн.чл.23 ал.1 от НК М.С.М., ЕГН: **********, роден на *** г., в гр.хххх,  българин, с българско гражданство, със средно образование, женен, безработен, неосъждан, живущ ***, приема да изтърпи едно общо най-тежко наказание, а именно - три месеца лишаване от свобода, изпълнението на което на осн.чл.66 ал.1 от НК се отлага за срок от 3 години.

На осн.чл.23 ал.3 от НК към определеното общо най-тежко наказание в размер на три месеца лишаване от свобода, изпълнението на което на осн.чл.66 ал.1 от НК се отлага за срок от 3 години се присъединява наказанието глоба в размер на 500 лв.

4.Разноските по делото не са направени.

5.Веществени доказателства – 2 бр. Табели с рег.№ хххх да се унищожат.

ОБВИНЯЕМИЯТ М.С.М., ЕГН: **********, роден на *** г., в гр.хххх,  българин, с българско гражданство, със средно образование, женен, безработен, неосъждан, живущ ***,   декларира, че е съгласен със съдържанието на настоящото споразумение, признава се за виновен, разбира последиците от същото, отказва се от съдебно разглеждане на делото по общия ред и подписва  доброволно споразумението.

 

 ОБВИНЯЕМ:

                                                                /М.М./

 

  Настоящото споразумение се изготви в четири еднообразни екземпляра, които се подписаха от страните и се представиха на съда за одобрение.

 

ПРОКУРОР:                                                             ЗАЩИТНИК:

       /И.Тодоров/                                                                   /адв.Цв.А. /

ОБВИНЯЕМ:

                   /М.М./

 

Съдът счита, че преди да се произнесе по реда на чл.382 ал.7 или ал.8 от НПК следва да бъдат огласени писмените доказателства събрани в хода на досъдебно производство № Д-330/2017г. УИС 346/2018 г. по описа на РП-Червен бряг /№ ЗМ-188/2018г. по описа на РУ Червен бряг/.

Водим от горното съдът

                                             О П Р Е Д Е Л И :

На основание чл. 283 от НПК огласява писмените доказателства по досъдебно производство № БП-41/2018г. УИС 1231/2017 г. по описа на РП-Червен бряг /№ ЗМ-585/2017 г. по описа на РУ Червен бряг/

Съдът счита, че постигнатото по реда на чл. 384 ал. 1, вр. чл. 381 ал. 5 от НПК споразумение между РП–Червен бряг, представлявана от прокурор Ивайло Тодоров, подсъдимия М.С.М., ЕГН ********** и неговият служебен защитник адвокат Ц.А. от Адвокатска колегия гр. Плевен е допустимо - не са налице доказателства за наличието на основанията по чл. 381 ал.2 и 3 от НПК да не се допуска споразумение; съдържа всички реквизити визирани в разпоредбата на чл. 381 ал. 5 от НПК; не противоречи на Закона и морала; определеното от страните наказание на подсъдимия отговаря на степента на обществена опасност на деянието и на извършителя, поради което ще се постигнат целите на наказанието, визирани в чл. 36 от НК.

С оглед на изложеното така представеното от страните споразумение следва да бъде одобрено.

Наказателното производство по делото следва да бъде прекратено, с оглед постигнатото между страните споразумение.

Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

Днес, 26.04.2018 г. одобрява постигнатото на 23.04.2018 год. в гр.Червен бряг, на основание  чл. 381 във вр. с чл.384 от НПК споразумение между Районна прокуратура гр.Червен бряг- представлявана от прокурор Ивайло Тодоров, адвокат Ц.А. ***- служебен защитник на обвиняемия и обвиняемия М.С.М., ЕГН ********** за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № Д-Д-330/2017г. УИС 1231/2017 г. по описа на РП-Червен бряг /№ ЗМ-585/2017г. по описа на РУ Червен бряг/ по силата на което.

            1. ОБВИНЯЕМИЯТ М.С.М., ЕГН: **********, роден на *** г., в гр.хххх,  българин, с българско гражданство, със средно образование, женен, безработен, неосъждан, живущ ***, се признава за  виновен в това, че:

а.На  18.12.2017 г. около 10.20 ч. в гр.Червен бряг, обл.Плевен на кръстовище образувано от ул.“хххх“ и ул.“ххххI“  управлявал моторно превозно средство – т.а“хххх“ с рама № хххх, като си служил с табела с регистрационен номер хххх, издадена за друго моторно превозно средство – за автомобил с неизвестна марка и номер на рама № хххх– престъпление по чл.345 ал.1 от НК.

б.На 18.12.2017 г. около 10.20 ч. на кръстовище образувано от ул.“хххх“ и ул.“ххххI“  управлявал моторно превозно средство – т.а“хххх“ с рама № хххх, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред  за подобно деяние с НП № Н.З.З.г. по описа на РУ-Кнежа, в сила от 08.12.2017 г. – престъпление по чл.343в ал.2 от НК.

в. На  18.12.2017 г. около 10.20 ч. в гр.Червен бряг, обл.Плевен на кръстовище образувано от ул.“хххх“ и ул.“ххххI“  управлявал моторно превозно средство – т.а“хххх“ с рама № хххх, което не е регистрирано по надлежния ред,– престъпление по чл.345 ал.2 вр.ал.1 от НК.

г. На  18.12.2017 г. около 10.20 ч. в гр.Червен бряг, обл.Плевен на кръстовище образувано от ул.“хххх“ и ул.“ххххI“  противозаконно пречил на орган на властта – мл.автоконтрольор в РУ-Червен бряг Н.З.З.да изпълни задълженията си – да състави на М.С.М. АУАН  по ЗДвП – престъпление по чл.270 ал.1 от НК.

2.Страните приемат, че по делото са налице многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства по отношение на ОБВИНЯЕМИЯТ М.С.М., ЕГН: **********, роден на *** г., в гр. хххх,  българин, с българско гражданство, със средно образование, женен, безработен, неосъждан, живущ ***,   а именно признава вината си, разкайва се и съжалява за стореното, добро процесуално поведение по време на предварителното  производство, не представлява голяма обществена опасност, поради което страните се съгласяват да му  бъде наложено съответно следното наказание :           

 - за извършеното  престъпление по чл.345 ал.1 от НК вр.чл.54 от НК  приема да изтърпи  наказание три месеца лишаване от свобода, изпълнението на което на осн.чл.66 ал.1 от НК се отлага за срок от 3 години,

-за престъпление по чл.343в ал.2 от НК при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК приема да изтърпи наказание три месеца лишаване от свобода, изпълнението на което на осн.чл.66 ал.1 от НК се отлага за срок от 3 години и глоба в размер на 500 лв.

-за извършеното  престъпление по чл.345 ал.2 вр.ал.1 от НК вр.чл.54 от НК  приема да изтърпи  наказание три месеца лишаване от свобода, изпълнението на което на осн.чл.66 ал.1 от НК се отлага за срок от 3 години

-за извършеното  престъпление по чл.270 ал.1 от НК вр.чл.54 от НК  приема да изтърпи  наказание три месеца лишаване от свобода, изпълнението на което на осн.чл.66 ал.1 от НК се отлага за срок от 3 години

На осн.чл. 23 ал.1 от НК М.С.М., ЕГН: **********, роден на *** г., в гр.хххх,  българин, с българско гражданство, със средно образование, женен, безработен, неосъждан, живущ ***, приема да изтърпи едно общо най-тежко наказание, а именно - три месеца лишаване от свобода, изпълнението на което на осн.чл.66 ал.1 от НК се отлага за срок от 3 години.

На осн.чл.23 ал.3 от НК към определеното общо най-тежко наказание в размер на три месеца лишаване от свобода, изпълнението на което на осн.чл.66 ал.1 от НК се отлага за срок от 3 години се присъединява наказанието глоба в размер на 500 лв.

4.Разноските по делото не са направени.

5.Веществени доказателства – 2 бр. Табели с рег.№ хххх да се унищожат.

Прекратява наказателното производство по НОХД № 134/2018 г. по описа на РС Червен бряг, досъдебно производство № Д-Д--330/2017г. УИС 1231/2017 г. по описа на РП-Червен бряг /№ ЗМ-585/2017г. по описа на РУ Червен бряг/

Определението на съда е окончателно.

Протоколът написан в съдебно заседание, което приключи в 11:45 часа.

 

           СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: