ПРОТОКОЛ

                                                                    

гр. ч.б., 30.04.2018 година

Червенобрежкият районен съд в публичното съдебно заседание на тридесети април   през две хиляди и осемнадесета  година, в състав:                         

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИОЛЕТА НИКОЛОВА  

при участието на секретаря Марияна Тодорова и участието на прокурорът Красимира Петрова   сложи за разглеждане НОХД №137 по описа за 2018 година на Червенобрежкия районен съд,  докладвано от съдията Николова.

Поради по-късно приключване на АНД №83/2018г.  заседанието започва в 10.30 часа, а не в определения час.

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

Районна прокуратура гр. ч.б. - редовно призована, се представлява от прокурор Красимира Петрова 

Подсъдимият Б.П.Б.   – редовно призован се явява лично и с   адв. Ц.А. *** с пълномощно от досъдебно производство.

Становище на страните по хода на делото

Прокурорът   Да се даде ход на делото

Адвокат А.     – Да се даде ход на делото.

Подсъдимият   – Да се гледа делото.

След като установи, че не са налице процесуални пречки да бъде даден ход на делото и с оглед редовното призоваване на страните съдът

                                                      О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО по реда на чл.382 и сл. от НПК

Докладва споразумение по чл. 381 от НПК постигнато между Б.П.Б.   с ЕГН **********, неговия защитник адвокат Ц.А. ***  и прокурора при Червенобрежка районна прокуратура Красимира Петрова.

На основание чл.272 ал.1 от НПК снема самоличност на подсъдимия :

Б.П.Б.  с   ЕГН **********, роден на  *** ***, постоянен адрес ***, българин, български гражданин, начално образование, женен, безработен, неосъждан. Давам съгласие личните ми данни да бъдат включени в протокола.

На основание чл. 274, ал. 2  от НПК съдът разяснява на страните правата им.

На основание чл. 275, ал. 1 от  НПК съдът запитва страните за нови искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

Прокурорът – Не правя отвод на председателстващия, защитника и секретаря. Моля да приемете като доказателство по делото представеното споразумение по чл.381 от НПК. Поддържам така внесеното от прокуратурата споразумение.

Адвокат А.  - Не правя отвод на председателстващия, прокурора и секретаря. Поддържам така внесеното от прокуратурата споразумение. Да се приеме подписаното от страните споразумение по чл.381 от НПК.

Подсъдимия – Не правя отвод на председателстващия , прокурора и секретаря. Моля да приемете като доказателство по делото представеното споразумение по чл. 381 от НПК.

Съдът счита, че следва да се приеме внесеното от прокуратурата споразумение по чл.381 от НПК, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

Приема като доказателство по делото писмено споразумение по чл. 381 от НПК постигнато между обвиняемия Б.П.Б.  ЕГН **********,  неговия защитник адвокат Ц.А. ***  и прокурора при Червенобрежка районна прокуратура Красимира Петрова.

Становище по откриване на съдебното следствие.

Прокурорът - Да се открие съдебното следствие

Адвокат А. - Да се открие съдебното следствие.

Подсъдимият – Да се открие съдебното следствие.

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки, препятстващи откриването на съдебното следствие, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

На основание чл.276 ал.1 от НПК открива съдебното следствие  с прочитане на споразумението от прокурора.

Прокурор Петрова   чете споразумението.

На 24.04.2018г. в гр. Ч.б., обл. П.,  на основание чл.381 от НПК се подписа настоящото споразумение между Районна прокуратура – гр. Ч.б., представлявана от прокурор Красимира Петрова и адвокат Ц.А. *** качеството му на защитник на обвиняемия  и обвиняемия Б.П.Б. с ЕГН **********,  за прекратяване на наказателното производство по бързо  производство №БП-46/2018 г.  по описа на Районна прокуратура гр. ч.б..

Страните се споразумяха за следното:

Обвиняемия Б.П.Б.  -  роден на  *** *** с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, начално образование, женен, безработен, неосъждан, ЕГН **********,   се признава за виновен в това, че

1.      На 14.04.2018г. около 15.30 часа в гр. К., обл.П., по ул. „М. С.“, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „***с рег***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,27 на хиляда, установено по надлежен ред с показание на техническо средство „Дрегер 7510“ ф.№0263 – престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК.

2.      На 14.04.2018г. около 15.30 часа в гр. К., обл. П., по ул. „М.С.“, управлявал моторно превозно средство –лек автомобил „***с рег***, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с Наказателно постановление №17-0374-000899/15.11.2017г. на Началника на РУ ч.б., в сила от 11.12.201 г. – престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК.

II. За извършените престъпления страните се споразумяха и Б.П.Б. с ЕГН ********** приема да изтърпи наказания както следва:

1.      На основание чл. 343б, ал.1 във вр. чл.55 ал.1 т.1 от НК – 7 /седем/ месеца лишаване от свобода, изпълнението на което, на основание чл. 66 ал.1 от НК се отлага за срок от 3 /три/ години, както и „Глоба“ в размер на 200 /двеста/ лева.

2.      На основание чл. 343в, ал.2 вр. чл. 55 ал.1 т.1 от НК – 7 /седем/ месеца лишаване от свобода, изпълнението на което,на основание чл. 66 ал.1 от НК се отлага за срок от 3 /три/ години и глоба в размерна 500 /петстотин/ лева.

3.      На основание чл.23 ал.1 от НК Б.П.Б. с ЕГН ********** приема да изтърпи най-тежкото от наложените му наказания, а именно – 7 /седем/ месеца лишаване от свобода, изпълнението на което, на основание чл. 66 ал.1 от НК се отлага за срок от 3 /три/ години. На основание чл. 23 ал.3 от НК към определеното общо най-тежко наказание се присъединяват наказанията „Глоба“ в размер на 200 /двеста/ лева и „Глоба“ в размер на 500 /петстотин/ лева.

4.      Разпоредбата на чл. 343г вр. чл. 37 ал.1 от НК не се прилага, тъй като Б.П.Б. с ЕГН ********** е неправоспособен водач на МПС.

III. В резултат на деянията не са причинени имуществени вреди.

IV. Веществени доказателства по делото няма.

V. Разноски по делото няма.

Обвиняемият Б.П.Б. с ЕГН **********  декларира, че е съгласна със съдържанието на настоящото споразумение, признава се за виновен, разбира последиците от същото, отказва се от съдебното разглеждане на делото по общия ред и подписва доброволно споразумението.

Страните намират, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и че с него ще бъдат постигнати целите на наказанието, посочени в чл.36 от НК“.

Прокурор Петрова  - Поддържам споразумението, но моля същото да бъде изменено в частта относно приложението на чл.55 НК по отношение на Глобата, като наказанието бъде съответно Глоба в размер на 190 лв. за престъплението по чл. 343б, ал.1 НК и Глоба в размер на 490 лв. за престъплението по чл.343в, ал.2 НК.

Адвокат  А.  - Приемаме направеното изменение и поддържаме споразумението в останалата му част.

Обвиняемият  – Приемаме направеното изменение и поддържаме споразумението в останалата му част.

На основание чл. 382 ал. 4 от НПК съдът запитва подсъдимия  разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли го е подписал.

Обвиняемият  - Разбирам обвинението, признавам се за виновен. Декларирам, че се отказвам от съдебното разглеждане на делото по общия ред. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях и доброволно съм го подписал. Поддържам споразумението във вида прочетен от прокурора.

Съдът като изслуша становищата на прокурора, защитника и подсъдимия  на основание чл. 382 ал. 6 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

Вписва в съдебния протокол съдържанието на окончателното споразумение за прекратяване на наказателното производство по бързо производство №БП-46/2018 г. по описа на Районна прокуратура   гр.ч.б.:

На 24.04.2018г. в гр. ч.б., обл. П.,  на основание чл.381 от НПК се подписа настоящото споразумение между Районна прокуратура – гр. ч.б., представлявана от прокурор Красимира Петрова и адвокат Ц.А. *** качеството му на защитник на обвиняемия  и обвиняемия Б.П.Б. с ЕГН **********,  за прекратяване на наказателното производство по бързо  производство №БП-46/2018 г.  по описа на Районна прокуратура гр. ч.б..

Страните се споразумяха за следното:

I. Обвиняемия Б.П.Б.  -  роден на  *** *** с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, начално образование, женен, безработен, неосъждан, ЕГН **********,   се признава за виновна в това, че

1.На 14.04.2018г. около 15.30 часа в гр. К., обл.П., по ул. „М.С.“, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „***с рег***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 1,27 на хиляда, установено по надлежен ред с показание на техническо средство „Дрегер 7510“, ф.№0263 – престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК.

2.На 14.04.2018г. около 15.30 часа в гр. К., обл. П., по ул. „М.С.“, управлявал моторно превозно средство –лек автомобил „***с рег***, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с Наказателно постановление №17-0374-000899/15.11.2017г. на Началника на РУ ч.б., в сила от 11.12.2017 г. – престъпление по чл. 343в ал.2 от НК.

II. За извършените престъпления страните се споразумяха и Б.П.Б. с ЕГН ********** приема да изтърпи наказания както следва:

1.На основание чл. 343б, ал.1 във вр. чл.55 ал.1 т.1 от НК – 7 /седем/ месеца лишаване от свобода, изпълнението на което, на основание чл. 66 ал.1 от НК се отлага за срок от 3 /три/ години и „Глоба“ в размер на 190 /сто и деветдесет/ лева.

2.На основание чл. 343в, ал.2 вр. чл. 55 ал.1 т.1 от НК – 7 /седем/ месеца лишаване от свобода, изпълнението на което,на основание чл. 66 ал.1 от НК се отлага за срок от 3 /три/ години и глоба в размерна 490 /четиристотин и деветдесет / лева.

На основание чл.23 ал.1 от НК Б.П.Б. с ЕГН ********** приема да изтърпи най-тежкото от наложените му наказания, а именно – 7 /седем/ месеца лишаване от свобода, изпълнението на което, на основание чл. 66 ал.1 от НК се отлага за срок от 3 /три/ години. На основание чл. 23 ал.3 от НК към определеното общо най-тежко наказание се присъединяват наказанията „Глоба“ в размер на 190 /сто и деветдесет/ лева и „Глоба“ в размер на 490 /четиристотин и деветдесет / лева.

Разпоредбата на чл. 343г вр. чл. 37 ал.1 от НК не се прилага, тъй като Б.П.Б. с ЕГН ********** е неправоспособен водач на МПС.

III. В резултат на деянията не са причинени имуществени вреди.

IV. Веществени доказателства по делото няма.

V. Разноски по делото няма.

Обвиняемият Б.П.Б. с ЕГН **********  декларира, че е съгласна със съдържанието на настоящото споразумение, признава се за виновен, разбира последиците от същото, отказва се от съдебното разглеждане на делото по общия ред и подписва доброволно споразумението.

Страните намират, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и че с него ще бъдат постигнати целите на наказанието, посочени в чл.36 от НК“.

Страните намират, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и че с него ще бъдат постигнати целите на наказанието, посочени в чл.36 от НК“.

   С П  О  Р  А  З  У  М  Е  Л  И   С  Е:

                  

ПОДСЪДИМ:                                                                          ЗАЩИТНИК:

/Б.П.Б. /                                                   /адв. Ц.А./

                                                                    ПРОКУРОР:

                                                             /Красимира Петрова/     

      Съдът счита, че преди пристъпване към одобряване на споразумението следва да бъдат присъединени като доказателства по делото всички такива събрани до този момент, приложени по  бързо   производство  №БП-46/2018 г.  по описа на Районна прокуратура  гр. ч.б..

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

На основание чл. 283 от НПК огласява чрез прочитане писмените доказателства по бързо производство № БП-46/2018 г. по описа на Районна прокуратура  гр. ч.б..

Счита, че постигнатото по реда на чл. 381 ал. 1 от НПК споразумение между Районна прокуратура ч.б., представлявана от прокурор Красимира Петрова, адвокат Ц.А. *** качеството му на защитник на подсъдимия и подсъдимия Б.П.Б.  с ЕГН **********   е допустимо - не са налице доказателства за наличието на основанията по чл. 381 ал.2 и 3 от НПК да не се допуска сключване на споразумение; съдържа всички реквизити визирани в разпоредбата на чл. 381 ал. 5 от НПК; не противоречи на закона и морала; определеното от страните наказание на подсъдимата отговаря на степента на обществена опасност на деянието и на извършителя, поради което ще бъдат постигнати целите на наказанието визирани в чл. 36 от НК.

При горните доводи съдът прие, че така представеното от страните споразумение следва да бъде одобрено. Наказателното производство по делото следва да бъде прекратено.

Водим от горното  съдът

О П Р Е Д Е Л И :

Днес 30.04.2018 г. одобрява на основание чл. 382 ал. 7 от НПК  постигнатото на 24.04.2018 г. между РП-ч.б., представлявана от прокурор  Красимира Петрова и адвoкат Ц.А. *** качеството му на защитник на подсъдимия  и   подсъдимия Б.П.Б.  с ЕГН **********   на основание чл. 381 от НПK  споразумение за прекратяване на наказателното производство по бързо  производство №БП-46/2018 г. по описа на Районна прокуратура  гр. ч.б., по силата на което:

1.Обвиняемия Б.П.Б.  -  роден на  *** *** с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, начално образование, женен, безработен, неосъждан, ЕГН **********,   се признава за виновна в това, че

1.На 14.04.2018г. около 15.30 часа в гр. К., обл.П., по ул. „М.С.“, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „***с рег***, с концентрация на алкохол в кръвта синад1,2 на хиляда – 1,27 на хиляда, установено по надлежен ред с показание на техническо средство „Дрегер 7510“, ф.№0263 – престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК.

2.На 14.04.2018г. около 15.30 часа в гр. К., обл. П., по ул. „М.С.“, управлявал моторно превозно средство –лек автомобил „***с рег***, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с Наказателно постановление №17-0374-000899/15.11.2017г. на Началника на РУ ч.б., в сила от 11.12.2017 г. – престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК.

II. За извършените престъпления страните се споразумяха и Б.П.Б. с ЕГН ********** приема да изтърпи наказания както следва:

1.На основание чл. 343б, ал.1 във вр. чл.55 ал.1 т.1 от НК – 7 /седем/ месеца лишаване от свобода, изпълнението на което, на основание чл. 66 ал.1 от НК се отлага за срок от 3 /три/ години и „Глоба“ в размер на 190 /сто и деветдесет/ лева.

2.На основание чл. 343в, ал.2 вр. чл. 55 ал.1 т.1 от НК – 7 /седем/ месеца лишаване от свобода, изпълнението на което,на основание чл. 66 ал.1 от НК се отлага за срок от 3 /три/ години и глоба в размерна 490 /четиристотин и деветдесет/ лева.

На основание чл.23 ал.1 от НК Б.П.Б. с ЕГН ********** приема да изтърпи най-тежкото от наложените му наказания, а именно – 7 /седем/ месеца лишаване от свобода, изпълнението на което, на основание чл. 66 ал.1 от НК се отлага за срок от 3 /три/ години.на основание чл. 23 ал.3 от НК към определеното общо най-тежко наказание се присъединяват наказанията „Глоба“ в размер на 190 /сто и деветдесет/ лева и „Глоба“ в размер на 490 /четиристотин и деветдесет/ лева.

Разпоредбата на чл. 343г вр. чл. 37 ал.1 от НК не се прилага, тъй като Б.П.Б. с ЕГН ********** е неправоспособен водач на МПС.

III. В резултат на деянията не са причинени имуществени вреди.

IV. Веществени доказателства по делото няма.

V. Разноски по делото няма.

            При така постигнатото и одобрено споразумение съдът

                                                О П Р Е Д Е Л И:

Осъжда Б.П.Б.  с  ЕГН **********,  роден на  *** *** с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, начално образование, женен, безработен, неосъждан на основание  чл. 343б, ал.1 във вр. чл.55 ал.1 т.1 от НК на наказание 7 /седем/ месеца лишаване от свобода, изпълнението на което, на основание чл. 66 ал.1 от НК се отлага за срок от 3 /три/ години и „Глоба“ в полза на държавата по сметка Районен съд гр. ч.б.  в размер на 190 /сто и деветдесет/ лева, за това, че 14.04.2018г. около 15.30 часа в гр. К., обл.П., по ул. „М.С.“, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „***с рег***, с концентрация на алкохол в кръвта синад1,2 на хиляда – 1,27 на хиляда, установено по надлежен ред с показание на техническо средство „Дрегер 7510“, ф.№0263- престъпление по чл.343б, ал.1 НК.

Осъжда Б.П.Б.  с ЕГН **********,   роден на  *** *** с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, начално образование, женен, безработен, неосъждан, на основание чл. 343в, ал.2 вр. чл. 55 ал.1 т.1 от НК  на  наказание 7 /седем/ месеца лишаване от свобода, изпълнението на което на основание чл. 66 ал.1 от НК се отлага за срок от 3 /три/ години и „Глоба“ в полза на държавата по сметка Районен съд гр. ч.б.  в размер на 490 /четиристотин и деветдесет/ лева, за това, че на 14.04.2018г. около 15.30 часа в гр. К., обл. П., по ул. „М.С.“, управлявал моторно превозно средство –лек автомобил „***с рег***, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с Наказателно постановление №17-0374-000899/15.11.2017г. на Началника на РУ ч.б., в сила от 11.12.2017 г.- престъпление по чл.343в, ал.2 НК.

На основание чл.23 ал.1 от НК определя на Б.П.Б. с ЕГН **********  едно общо най-тежко наказание измежду наложените наказания лишаване от свобода, а именно – 7 /седем/ месеца лишаване от свобода, като на основание чл. 66 ал.1 от НК изпълнението на общото наказание се отлага за срок от 3 /три/ години.

На  основание чл. 23 ал.3 от НК към определеното общо най-тежко наказание се присъединяват наказанията „Глоба“ в размер на 190 /сто и деветдесет/ лева и „Глоба“ в размер на 490 /четиристотин и деветдесет/ лева.

Разпоредбата на чл. 343г вр. чл. 37 ал.1 т.7 от НК не се прилага, тъй като Б.П.Б. с ЕГН ********** е неправоспособен водач на МПС.

В резултат на деянията не са причинени имуществени вреди.

Веществени доказателства по делото няма.

Разноски по делото няма.

Прекратява наказателното производство по бързо производство №БП-46/2018 г. по описа на Районна Прокуратура гр. ч.б. и НОХД №137/2018 г. по описа на РС  гр. ч.б..

           Определението на съда е окончателно.

След като одобри споразумението съдът се произнесе досежно мярката за неотклонение.

На основание чл. 309 от НПК, при обсъждането си като взе предвид характера на обвинението, степента на обществена опасност на деянието, доказателствата срещу подсъдимия, възрастта му, че с оглед събраните  доказателства намира, че мярката му за неотклонение „Подписка“ взета на досъдебно производство следва да бъде отменена.

С оглед на горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

Отменя мярката за неотклонение взета на досъдебно производство, а именно: „ПОДПИСКА“ по отношение на подсъдимия Б.П.Б.  с ЕГН **********.

Определението подлежи на обжалване в седмо-дневен срок от днес с частна жалба или частен протест пред П.ския окръжен съд.

Протоколът написан в съдебно заседание, което приключи в 10.40  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: