МОТИВИ ПО НОХД №29/2018г. по описа на Районен съд Червен бряг

Районна прокуратура – Червен бряг, е повдигнала обвинение срещу Д.В.Ц. с ЕГН **********, родена на ***г***, българка,  с българско гражданство, разведена, неосъждана, за това,  че в условията на продължавано престъпление в гр. Червен бряг в периода  м.май 2015 – м. юли 2015г., като длъжностно лице – главен  социален работник в отдел „Социална закрила“ при Дирекция „Социално подпомагане“  гр. Червен бряг присвоила чужди пари в общ размер 2026.80 лв. /две хиляди двадесет и шест лева и осемдесет стотинки/, връчени в това й качество да ги  пази и управлява – престъпление по чл. 201 вр. чл. 26 ал.1 от НК.

Производството срещу Д.В.Ц. се води по реда на чл. 269, ал.3 т.4 б.” а” НПК.

В съдебно заседание представителят на Районна прокуратура Червен бряг- прокурор С. Х. поддържа обвинението срещу подсъдимата, счита същото за доказано по безспорен и несъмнен начин като пледира за постановяване на осъдителна присъда и предлага на съда предвид степента на обществена опасност на деянието да определи и наложи на подсъдимата наказание лишаване  от свобода  в размер на 1 година, изпълнението на което да бъде отложено с 3 годишен изпитателен срок по чл.66, ал.1 НК.

            Подсъдимата се представлява от пълномощник - адв.П.К.-***. Процесуалният представител на подсъдимата моли съда при определяне на индивидуалното наказание на подсъдимата да отчете обстоятелството, че в хода на съдебната фаза на процеса Ц. е възстановила сумата, с която е ощетена ***София като наложи минимално по размер наказание.

Съдът като прецени събраните в хода на досъдебното производство доказателства прие за установени следните фактически обстоятелства:

Д.В.Ц.  е с ЕГН **********. Родена е на ***г***. Българка е.  С българско гражданство е. Разведена е. Не е осъждана за престъпления от общ характер.

Д.В.Ц. била назначена на 01.08.2002г. в Общинска служба за социално подпомагане като *** съгласно трудов договор №99/1.08.2002г. Съгласно допълнително споразумение №4332/18.04.2003г. на *** подсъдимата била назначена на длъжност ***, а със заповед №ЧР-1-1134/28.07.2012г. е преназначена на длъжност ***. Сред задълженията на подсъдимата по длъжностна характеристика били да извършва пряка работа във връзка с отпускането на социални и семейни помощи целеви помощи за отопление, помощи на неосигурени лица, еднократни целеви помощи, помощи при бедствия и аварии и др. вкл. носи финансова отговорност за начислените помощи по работни списъци и ведомости.

Подсъдимата имала нужда от парични средства във връзка с организиране бала на дъщеря си. Ц. взела на заем сумата от 1000 лева от свидетелката Н.К.Х. с уговорката да ги върне по банков път. Поради невъзможност да осигури връщане на дълга си, през периода 2011-2014г. в нарушение на задълженията си по длъжностна характеристика Д.В.Ц. превела в периода  м.май 2015 – м. юли 2015г. парични средства общо в размер на 2026.80 лв. от средствата на *** на св. Н.К.Х.. За целта подсъдимата измислила име и ЕГН на дете М. В. И., което вписала в документацията като низходяща на свидетелката Н.К.Х., без последната да има деца. През месец юни 2015г., по реда на чл.5а от ЗСПД, на лицето Н.К.Х. , Ц. начислила сума, в размер на 150.00 лв. без в дневника за завеждане на молби-декларации по ЗСПД на името на Н.К.Х. да има  заведена молба-декларация. Подсъдимата входила декларация с вх.№СП 02-1489 от 29.05.2015г. и върху „работен списък“ за месец май 2015 г. /окончателен от месец април 2015г./ за отпускане на помощи по ЗСПД на ръка името на Н.К.Х., основание за подпомагане – чл. 5а от ЗСПД и сума в размер на 150 лв. Списъкът бил подписан от подсъдимата и даден за утвърждаване на началник отдел СЗ И. Г., като в списъка за месец май „окончателен“ подсъдимата вече вписвала името на Н.К.Х.. Подсъдимата регистрирала на лицето Н.Х. молба-декларация за отпускане на еднократна помощ по чл. 5а от ЗСПД, под №44253 от 01.05.2015г., както и на лицето М. В. И.  молби-декларации за отпускане на помощи по чл.5а и чл. 6 от ЗСПД под №СП 02-248 от 02.02.2015г. – чл.5а от ЗСПД и№СП 02-415 от 26.02.2015г. – чл. 6 от ЗСПД. Подсъдимата не приложила изискуемите по ЗСПД документи към досиетата по случаите на Н.К.Х. респ. М. В. И. по аналогичен начин подсъдимата регистрирала  и начислила през месец юни 2015г. по реда на чл. 6 ал.1 от ЗСПД, на лицето Н.К.Х.  сума в размерна 600.00 лв. без да завежда молба от Х., а входила молбата на името на М.В.И.с вх.№СП 02-1488 от 29.05.2015г., дописала в  „работен списък“ за месец май 2015г. /окончателен от месец април 2015г./ за отпускане на помощи по ЗСПД на ръка името на Н.К.Х., с основание за подпомагане – чл. 6 от ЗСПД, сума в размер на 600 лв.  и го предоставила на началник отдел СЗ И. Г.. В окончателния списък за банка на същата Ц. начислила и били изплатени 750 лв. за месец май 2015г., от които 150 лв. за еднократна помощ за бременност и 600 лв. за раждане на второ дете. През същият период подсъдимата начислила на името на Н.К.Х. през месец юни 2015г. молби-декларации за отпускане на месечна помощ за второ дете по чл. 7 ал.1 от ЗСПД под №45020 от 01.06.2015г. и месечна помощ за отглеждане на дете до навършване на 1 година по чл. 8 ал.1 от ЗСПД под №45019 от 01.06.2015г., със срок на молби-декларациите 2 месеца / за месеците юни и юли 2015г./ без Х. да е подавала такива декларации и без да има родени деца. За горепосочените случаи на неправомерно начислени и изплатени помощи по реда на ЗСПД и Наредба №РД07-5/16.05.2008г.  подсъдимата не създала досиета и липсвали молби декларации на хартиен носител. Общият размер на начислени и изплатени неправомерно суми възлиза на 2026.80 лв.

Във връзка с внедряване на интегрирана информационна система на Агенцията за социално подпомагане И.П. – главен специалист „Информационно обслужване” в ***направила актуализация на действащата система и чрез обработка на справка били генерирани 6 броя файлове за подготовка на миграция в интегрираната информационна система на АСП.  При актуализацията бил формиран и wrong файл съдържащ информация за възникнало несъответствие в данните по картотечни номера. При проверката на данните свидетелката П. констатирала съществуването в базата данни на невалидно ЕГН на дете,  както и изплащане на помощи за това дете на свидетелката Н.К.Х.. Свидетелката П. установила, че Х. няма деца, а в базата данни на Агенцията за социално подпомагане фигурира с дете с име  М.И.Х.  и с ЕГН ********** , както и на Х. били изплатени помощи по чл. 5а, чл. 6 ал.1 , чл. 7 ал.1 и чл. 8 ал.1 от ЗСПД. Детето фигурирало в работните списъци, ведомости и файлове за банки в месеците май, юни и юли 2015г. Свидетелката П. уведомила директора на ***Н.Л. . Последната предприела необходимите действия за установяване на обективната истина, вкл. уведомила РЗСП Плевен. Свидетелката Л. поканила на среща свидетелката Х., като последната уведомила Л., че подсъдимата й дължи сумата от 1000 лева дадени в заем като заема следвало да бъде върнат по банков път. При проведен разговор с подсъдимата в присъствието на директора на ДСП последната признала, че ЕГН-то на детето е измислено от нея и признала деянието си. По повод постъпилия сигнал с вх.№241-1884/11.09.2015г. от директор на РЗСП Плевен била извършена проверка от комисия  определена със заповед №РД01-1416/11.09.2015г. на изпълнителния директор на АСП в състав: С.П.Ц. – Началник отдел КТП – председател и членове: В.В.С. и Н.Д.Ц. и двамата главни инспектори. Комисията извършила проверка на сигнала вкл. проучила документацията свързана с отпускането на помощи по ЗСПД и Наредба РД07-5/16.05.2008г. и изискала банкови извлечения от ЦКБ и Банка ДСК Червен бряг за извършени преводи от Дирекция „Социално подпомагане” – гр.Червен бряг. Резултатите от проверката били обективирани в доклад /л.4-141 от досъдебното производство/. Въз основа на сигнал изх.№11-130/20.10.2015г. на ***до Окръжна прокуратура гр. Плевен била образувана прокурорска преписка №2687/2015г. по описа на ОП Плевен. С писмо от 28.10.2015г. преписката е изпратена по компетентност на РП Червен бряг. С постановление от 23.02.2016г. РП Червен бряг образувала досъдебно производство срещу Д.В.Ц. за това, че в условията на продължавано престъпление в гр. Червен бряг в периода месец май 2015 г. – м. юли 2015г. като длъжностно лице – главен социален работник в отдел „Социална закрила“ в Дирекция „Социално подпомагане” - Червен бряг присвоила чужди пари в общ размер 2026.80 лв. връчени в това й качество да ги пази и управлява – престъпление по чл. 201 ал.1 вр. чл. 26 ал.1 от НК. С постановление от 15.12.2017г. Д.В.Ц. била привлечена като обвиняема по реда на чл. 206 вр. чл. 269 ал.3 т.3 буква „а“ от НПК в престъпление по чл. 201 ал.1 вр. чл. 26 ал.1 от НК. Въз основа на обвинителен акт от 30.01.2018г. е образувано НОХД 29/2018г. по описа на РС Червен бряг.

Горната фактическа обстановка се установява от писмените доказателства по делото, а именно сигнал с вх.№2687/2015г. на ОП Плевен, доклад на комисия назначена със заповед №РС01-1416/11.09.2015г. вкл. приложение от 1-22 към доклада; обяснение вх.№242-4190/25.09.2015г. по описа на АСП на Д.В.Ц.; заверено копие на споразумение от 25.09.2015г. между АСП и Д.В.Ц.; писмо изх.№121-0467/11.09.2015г. на РЗСП Плевен, писмо изх.№241-88/10.09.2015г. на ДСП Червен бряг, обяснителна записка от И. И. П.; справка от старши счетоводител при ДСП Червен бряг, протокол от 11.09.2015г. и др.

Установява се от сигнал с изх.№241-88/10.09.2015г., че на 10.09.2015г. след сигнал от главен специалист ИО И. И. П.било констатирано в рамките на ДСП-Червен бряг, че главен социален работник Д.В.Ц. към отдел СЗ извършвала злоупотреби с начисляване и изплащане помощи на лице, което не е подавало молби декларации.  В тази насока е и писмо изх.№121-0467/11.09.2015г. на РЗСП Плевен с адресат ***- гр. София.

Видно от обяснителна записка л.23 Н.К.Х. в националната база данни ГРАО няма регистрирани деца, а в база данни на социално подпомагане фигурира с дете М.И.Х. с ЕГН ********** и изплатени помощи както следва: 01.05.2015г. – 31.05.2015г. по чл. 5а от ЗСПД – 150 лв.; от 1.05.2015г .-31.05.2015г по чл. 6 ал.1 от ЗСПД – 600 лв.; от 1.06.2015г. – 30.06.2015г. по чл. 7 ал.1 от ЗСПД – 2 х 50 лв. и от 1.06.2015г. – 30.06.2015г. – по чл. 8 ал.1 от ЗСПД – 2 х 100 лв. От записката се установява още, че лицето Н.К.Х. фигурира в работните списъци ведомости и файлове за банки в месеците май, юни и юли 2015г.

Установява се от справка на л.25 от ДП , че Д.В.Ц. е назначена на 1.08.2002г. в Общинска служба за социално подпомагане като социален работник съгласно трудов договор №99/1.08.2002г. Съгласно допълнително споразумение №4332/18.04.2003г. на ***подсъдимата била назначена на длъжност главен експерт, а със заповед №ЧР-1-1134/28.07.2012г. е преназначена на длъжност главен социален работник.

Установява се от справка на л.28, обяснение от Д.В.Ц. на л.29 и протокол от 11.09.2015г. на л. 30 от ДП, че при проведен разговор с подсъдимата последната признала, че е начислила помощи по чл. 5а, чл. 6, чл. 7 и чл. 8 от ЗСПД на Х., като признала, че ЕГН-то на детето е измислено от нея.

Видно от приложените банкови извлечения от сметки за процесния период приложени на л.31-85 от ДП Д.В.Ц. превела по банков път общо сумата от 2026.80 лв. на Х..

В подкрепа  на обвинението са и гласните доказателства съдържащи се в показанията на свидетелите Н.К.Х., И.Й.П., Н.Ц.Л., Р.В.К., С.П.Ц., Н.Д.Ц. и В.В.С.. Показанията на свидетелите са единодушни относно механизма на осъществяване на изпълнителното деяние и автора на извършеното престъпление.

Установява се от показанията на свидетелката Н.К.Х., че същата предоставила сумата от 1000 лева на подсъдимата, които впоследствие получила по банков път без да уведомява свидетелката по какъв начин се е снабдила с парите.

Видно от показанията на свидетелката И.П. злоупотребата била установена в резултат на актуализация на информационната система на ДСП Червен бряг, при която възникнал файл с грешки.

От показанията на свидетелите  Н.Ц.Л., Р.В.К., С.П.Ц., Н.Д.Ц. и В.В.С. се установява, че в хода на извършена проверка е констатирано отпускане изплащане неправомерно на помощи общо в размер на 2026.80 лв. по сметка на свидетелката Х.. Пред свидетелите подсъдимата признала, че е осъществила деянията, като е посочила, че мотив за извършването им е затрудненото материално положение. Показанията на свидетелите кореспондират както помежду си, така и с писмените доказателства - сигнал с вх.№2687/2015г. на ОП Плевен, доклад на комисия назначена със заповед №РС01-1416/11.09.2015г. вкл. приложение от 1-22 към доклада; обяснение вх.№242-4190/25.09.2015г. по описа на АСП на Д.В.Ц.; заверено копие на споразумение от 25.09.2015г. между АСП и Д.В.Ц.; писмо изх.№121-0467/11.09.2015г. на РЗСП Плевен, писмо изх.№241-88/10.09.2015г. на ДСП Червен бряг, обяснителна записка от И. И. П.; справка от старши счетоводител при ДСП Червен бряг, протокол от 11.09.2015г. и др.

Ето защо съдът кредитира изцяло с доверие показанията на всички свидетели като обективни и безпристрастни, съответстващи на обективната действителност.          

В подкрепа на обвинението е и заключението на вещото лице В.В.  по назначената икономическа експертиза. Видно от заключението на вещото лице, през периода 2011-2015г. чрез въвеждане  на фиктивни молби-декларации в програмния продукт на Агенция социално подпомагане, Д.Ц. е наредила суми за изплащане на Н.К.Х. в общ размер на 2026.80 лв., описани подробно в таблица към заключението.  От заключението на вещото лице се установява редът за отпускане на помощи от ***изплаща  - на различни основания по действащи нормативни актове, въз основа  на подадена молба-декларация от правоимащото лице, която се регистрира в регистър с входящ номер и след това се разпределя на социален работник по райони, а за Община Червен бряг по азбучен ред. Социалните работници отговарящи за всеки район са определени със заповед на директора на ДСП Червен бряг. За улеснение на социалните работници при изготвяне на работната ведомост за изплащане на парични помощи за текущ месец, се използва  окончателната ведомост за изплащане от предходен месец, като „чернова“ и върху нея се дописват новите случай /от подадените молби-декларации/или се правят корекции на останалите. Вещото лице установило, че през месец май 2015 година върху окончателната ведомост за изплатени парични помощи за м. април 2015 г. на район с. Г., служеща за чернова социалния работник Д.Ц.  вписала нов случай – Н.К.Х., за изплащане на парични помощи на основание чл.5а и чл.6 от ЗСПД в общ размер на 750.00 лв., от които 150 лв. по чл. 5а  ЗСПД и 600 лв. по чл.6 от ЗСПД.За вписаното лице липсва досие, а в процеса на извършване на проверка от база данни ГРАО се установило, че то няма деца.За м. юни и м. юли 2015г. на същото лице били изплатени парични помощи в общ размер на 300.00 лева,от които два месеца по 50.00 лв. на основание чл. 7 от ЗСПД и два месеца по 150.00 лв. на основание чл.8 от същия закон. Вещото лице установило още, че на лицето Н.К.Х. са изплатени парични помощи за отопление на основание ППЗСП. Наредба №РД-07-5/16.05.2008г. и ПМС №42/2014г. в общ размер на 976.80лв. за отоплителни периоди 2011г. 2012г. и 2013г. Изплащането е извършено на основание въведени от Д.Ц. фиктивни молби-декларации в програмния продукт. Видно от заключението Д.В.Ц. в качеството си на главен социален работник в ***и отговарящ за район с. Горник  въвела в програмния продукт, с който работи дирекцията фиктивни молби-декларации за изплащане на парични помощи на лицето Н.К.Х. на различни основания в периода 01.10.2011г. – 01.06.2015г., както следва: На 01.10.2011г. молба вх.№79875 за изплащане на парична помощ за отопление; на 01.10.2012г. молба вх.№82561 за изплащане на парична помощ за отопление; на 01.10.2013г. молба вх.№24214 за изплащане на парична помощ за отопление; на 01.05.2015г. молба вх.№44253 за изплащане на парична помощ по чл. 5а от ЗСПД; На 01.05.2015г. молба вх.№44258 за изплащане на парична помощ по чл. 6 от ЗСПД; на 01.06.2015г. молба вх.№45020 за изплащане на парична помощ по чл. 7 от ЗСПД; на 01.06.2015г. молба вх.№45019 за изплащане на парична помощ по чл. 8 от ЗСПД. В резултат на въведените фиктивни молби-декларации на лицето са изплатени неправомерно следните парични помощи, съгласно приложени  разплащателни ведомости: парични помощ за отопление – Електроенергия/твърдо гориво чрез търговец: за м. 10.2011 г. – 115.84 лв.; за м. 12.2011г. – 173.76 лв.; за м. 10.2012г. – 131.44 лв.; за м. 12.2012г. – 197.16 лв.; за м. 10.2013г. – 131.44 лв., за м. 12.2013г. – 197.16 лв. или общо изплатени парични помощи за отопление по разплащателни ведомости сумата от 946.60 лв. Констатирано било от вещото лице, че изплатени парични помощи по ЗСПД са общо в размер на сумата от  2026.80 лв.

Съдът кредитира изцяло заключението на вещото лице като компетентно, обективно и безпристрастно изготвено, съответстващо както на гласните, така и на  писмените доказателства по делото.

Доказателство в подкрепа на обвинението е направеното извънсъдбено признание на подсъдимата пред свидетелите Н.Ц.Л., Р.В.К., С.П.Ц., Н.Д.Ц. и В.В.С. и И.П., направено в хода на проверката в ***. Пред свидетелите Ц. признала, че е измислила името на детето и е начислила без основание посочените по-горе суми, поради финансови затруднения. В тази насока са и приложените писмени доказателства : заверено копие на протокол от 11.09.2015г. /подписан вкл. от подсъдимата/ и заверено копие на споразумение от 25.09.2015г. между ***и Д.В.Ц. / на л. 15-16 от досъдебното производство/. В двата документа подсъдимата признала , че дължи на АСП сумата от 2026,80 лв. , представляващи неправомерно начислени и наредени парични средства в периода октомври 2011г.-юли 2015г.  от бюджета на Дирекция „социално подпомагане” гр.Червен бряг  по банковите сметки на трети лица – Н.К.Х..

Гореизложеното обуславя извод, че обвинението срещу Д.В.Ц. в престъпление по чл.201 НК е доказано по безспорен и категоричен начин. Налични са доказателства както за обективната, така и за субективната страна на престъплението от общ характер. Доказателства за изпълнителното деяние и механизма на осъществяване на обществено опасното деяние се съдържат в заключението на вещото лице по назначената икономическа експертиза, в писмените доказателства по делото вкл. доклад на комисия назначена със заповед №РС01-1416/11.09.2015г. вкл. приложение от 1-22 към доклада; обяснение вх.№242-4190/25.09.2015г. по описа на АСП на Д.В.Ц.; заверено копие на споразумение от 25.09.2015г. между АСП и Д.В.Ц.; протокол от 11.09.2015г. и др.

От субективна страна, престъплението е осъществено при форма на вина – пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 НК, тъй като подсъдимата е съзнавала обществено опасния характер на деянието, предвиждала е неговите обществено опасни последици и е целяла тяхното настъпване. Подсъдимата е съзнавал, че присвоява чужди средства, поверени и в качеството на главен социален работник, както и че лицето, което получава паричните средства няма право на обезщетения по чл. . 5а, чл.6, чл.7 и чл.8 от  ЗСПД.

       Причините за извършване на деянието е желанието за неправомерно облагодетелстване и неспазване на установения в страната правов ред. Мотивът – липса на парични средства за погасяване на парични задължения към кредитора Н.К.Х..

            От правна страна : 

Предвид възприетата от съда фактическа обстановка описана в обвинителния акт и изцяло потвърдена от писмените доказателства по делото и свидетелските показания, съдът прие, че Д.В.Ц. е осъществила от обективна и субективна страна престъпление по чл. 201 вр. чл. 26 ал.1 от НК за това,  че в условията на продължавано престъпление в гр. Червен бряг в периода  м.май 2015 – м. юли 2015г., като длъжностно лице – *** в отдел ***присвоила чужди пари в общ размер 2026.80 лв. /две хиляди двадесет и шест лева и осемдесет стотинки/, връчени в това й качество да ги  пази и управлява.

Съгласно разпоребдата на чл. 201 от Наказателния кодекс длъжностно лице, което присвои чужди пари, вещи или други ценности, връчени в това му качество или поверени му да ги пази или управлява, се наказва за длъжностно присвояване с лишаване от свобода до осем години, като съдът може да постанови конфискация до една втора от имуществото на виновния и да го лиши от права по чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7.

            По делото са приобщени категорични доказателства – писмени и гласни, че подсъдимата е превърнала лично повереното й имущество, в случая парични средства по сметка на АСП-София,  и се е разпоредила с тях като свои в интерес на трето лице. В тази насока е и утвърдената практика на ВКС – Решение №676 от 21.12.1971г. по н.д. №577/1971г. на ВС. Дейността на Ц. е била свързана с управление и разпореждане на чуждо имущество, както и отговорността за длъжностно присвояване не отпада от това, че получаването на общественото имущество е станало без законно основание чрез използването на документ с невярно съдържание, на неистински или подправен документ. Важен е фактът на връчването или поверяването с определена цел. В тази насока е и Тълкувателно решение №27 от 15.12.1977г. г. по н.д. №26/1976г. ОСНК на ВС.

От друга страна, с оглед на обстоятелството, че подсъдимата е превеждала на Х. парични средства на различни дати, то в конкретния случай е налице и хипотезата на чл.26, ал.1 от НК. Това е така, тъй като подсъдимата е осъществила поотделно един състав на едно и също престъпление, извършени са в непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, поради което е налице хипотезата на продължавано престъпление.

Същевременно в хода на съдебната фаза на процеса подсъдимата възстановила щетата на АСП-София, за което представя оригинал на платежно нареждане от 12.03.2018г. по сметка на АСП-София в размер на 2026,80 лв.

Ето защо съдът приема, че са изпълнени условията на чл. 205, ал.1 т.1 НК, а именно присвоените пари са внесени до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд.

 Предвиденото по закон наказание за този вид престъпление към датата на осъществяване на деянието е „Лишаване от свобода” до 5 години.

При  индивидуализиране на наказанието на подсъдимата, съдът установи, че Ц. не е осъждана.

 Въпреки последното обстоятелство с оглед високата степен на обществена опасност на престъплението, с което извършителят  е демонстрирал явно пренебрежение към законите в държавата, съдът   намери, че в случая следва да определи наказанието при хипотезата на чл. 54 НК  и определи наказание „Лишаване от свобода”  за срок от две години, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 НК да бъде отложено с 3 годишен изпитателен срок.

  Съдът намери, че с определянето на наказанието от този вид и в този размер, ще бъдат постигнати целите на личната и генералната превенция на наказанието визирани в чл. 36 НК, като по този начин от една страна ще се поправи и превъзпита подсъдимата, ще се въздейства предупредително върху нея и ще й се отнеме възможността да извърши други престъпления, а от друга страна ще се въздейства предупредително и превъзпитателно и върху другите членове на обществото.  

С оглед изхода на процеса, съдът осъди на основание чл. 189 ал.3 вр. ал.1 от НПК Д.В.Ц.  с ЕГН ********** да заплати направените разноски по делото в размер на 154.56 лв. /сто петдесет и четири лева и петдесет и шест стотинки/  за вещо лице по сметка на ОСлО – ОП гр. Плевен  - Досъдебно производство №С-67/2016г. по описа на РП Червен бряг, както и на основание чл. 189 ал.3 вр. ал.1 от НПК да заплати направените разноски по делото за вещо лице по сметка на Районен съд гр. Червен бряг в размер на 40.00 /четиридесет/ лева.

При горните мотиви, съдът постанови присъдата си.                                               

            18.04.2018г.

            Гр.Червен бряг                                        Председател:  

                                                                                                          В.Николова

                                                                                  Съдебни заседатели:

                                                                                                          Г.Б.    

                                                                                              Д.Г.