Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

 

гр.Червен бряг, 05.04.2018г.

 

В    И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

                                                                                                                                                                                    

РАЙОНЕН СЪД-ЧЕРВЕН БРЯГ,  първи наказателен  състав в открито заседание на    четиринадесети март през две хиляди и осемнадесета година, в състав :

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ПЪРВАНОВ

при участието на секретаря Павлина Плючарска и в присъствието на прокурора………, като разгледа докладваното от съдията Първанов АНД № 303 по описа за 2017 година, за да се произнесе, съобрази следното:

            Производството е по реда на чл. 59  от ЗАНН

Образувано е по подадена жалба от  Б.Й.Б. с ЕГН **********, адрес: *** против НП № 32-139165/23.05.2017 г. на Агенция Митници клон Свищов, с което на жалбоподателя е наложено наказание затова че, на 22.11.2016 г. държи в къща на ул. „Дойран“ № 3 в гр. Червен бряг и в маза на необитаема къща на ул. „ххх“ № 5 в гр. Червен бряг, собственост на лицето в 246 броя пластмасови туби, бутилки с вместимост 0.5л., 2 л., 2.5 л., 3 л., 10л, 11 литра и два бидона с вместимост 70 литра, пълни до максималния си обем, съдържащи 1 491л. дестилатен алкохолен продукт, годен за консумация, без да притежава документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза, което представлява минимума на глобата, определена при извършване на административно нарушение по смисъла на чл. 126 пр.първо от ЗАДС.

Посочва се в жалбата, че въпросния алкохол е наследство от неговия баща.

            В съдебно заседание жалбоподателя, редовно призован се явява  лично и с адв. Г.С. от САК. Страната поддържа жалбата и моли съда да постанови решение, с което да отмени обжалваното наказателно постановление като незаконосъобразно и неправилно.

            Адм. наказващият орган, редовно призован, взема становище по жалбата чрез процесуалния си представител ЮК С.Я., че същата е неоснователна и НП следва да бъде потвърдено.

            Прието бе заключение по назначена съдебно-техническа експертиза.

Съдът намира подадената жалба за допустима, като подадена от надлежна страна в процеса и в законоустановения срокчл. 59 ал. 2 пр. І от ЗАНН. Разгледана по същество, жалбата е  неоснователна.

 

            Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установена следната фактическа обстановка:

            От показанията на свидетелите на Митница Свищов Д. А., Д.Д.П.Б.И., Б.И.К. и В.С.В. се установява, че по повод получен сигнал, посетили домът на жалбоподателят, където установили наличие на 246 броя пластмасови туби, бутилки с вместимост 0.5л., 2 л., 2.5 л., 3 л. , 10л, 11 литра и два бидона с вместимост 70 литра, пълни до максималния си обем, съдържащи 1491 литра дестилатен алкохолен продукт, годен за консумация, без да притежава документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза, което количество било иззето.

            От разпита на свидетелят на жалбоподателя - С.П., се установява, че бащата на жалбоподателят произвеждал алкохол в къщи, като същият е починал 2009г. Не знае Б. да е продавал от този алкохол, а го ползвал само за семейството си.  От разпита на този свидетел не се установява фактическа обстановка, различна от установената от наказващия орган.

Съдът кредитира показанията на разпитаните свидетели, тъй като те са взаимно допълващи се и непротиворечиви. От тях по несъмнен начин се доказва, че жалбоподателя е държал в собствени имоти, описани в обжалваното постановление, иззетото количество алкохол.

В хода на административно наказателното производство не се установиха съществени процесуални нарушения, водещи до основание за отмяна на постановлението.

            АУАН е съставен от компетентен орган в кръга на правомощията му.

Извършеното нарушение е посочено точно. Иззетото количество алкохол е съобразно процесуалните правила. Вида на алкохола е изследван и посочен точно от проведените експертизи. Дължимия и неплатен акциз е правилно изчислен.

Направеното възражение, че за част от алкохола жалбоподателя е заплатил акциз е обсъдено подробно в постановлението. Представените документи за заплатен акциз са за алкохол, различен от иззетия, тъй като те са за 40 процентни градуса а на иззетия алкохол процентните градуси са от 46 до 63.

            От заключението на приетата експертиза се установява, че иззетата течност е дестилатен алкохолен продукт, получен в резултат на дестилация на плодови джибри /напитка тип ракия/ с алкохолно съдържание 46.1 обемни процента – 63.0 обемни процента за различните вместимости и общо количество 1 491 литра. Поради липса на разработена лабораторна методика за определяне  възрастта на дестилати, респективно дали е произведен преди или след определена година алкохола, заключението е изготвено въз основа на представените и приети по делото документи за произход.

Ето защо съдът приема за безспорно доказано обстоятелството, че с поведението си Б. е осъществил състава на административното нарушение за което е санкциониран.

При индивидуализацията на наказанието административно наказващият орган се е съобразил с тежестта на извършеното нарушение и е наложил наказание в предвидения точно от закона размер, а именно двойния размер на дължимия акциз.

 При горния изход на делото обжалваното постановление като правилно и законосъобразно.

Водим от горното и на основание чл. 63 ал.1 от ЗАНН, съдът  

Р  Е  Ш  И :

Потвърждава изцяло, като правилно и законосъобразно НП №32-139165/23.05.2017 г. на Началника на Митница - Свищов  с което на Б.Й.Б. с ЕГН **********, адрес: ***, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 16 722,20 лв. /шестнадесет хиляди седемстотин двадесет и два лв. и 20 ст./затова че, на 22.11.2016 г. държи в къща на ул. „ххх“ № х в гр. Червен бряг и в маза на необитаема къща на ул. „ххх“ № 5 в гр. Червен бряг, собственост на лицето в 246 броя пластмасови туби, бутилки с вместимост 0.5л., 2 л., 2.5 л., 3 л. 10л, 11 литра и два бидона с вместимост 70 литра, пълни до максималния си обем, съдържащи 1 491 дестилатен алкохолен продукт, годен за консумация, без да притежава документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза и е отнето в полза на държавата иззетото количество алкохол.

 

            Решението подлежи на касационно обжалване по реда на АПК в 14 дневен срок от съобщението му до страните пред Административен  съд гр.Плевен.

 

                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: