РЕШЕНИЕ

гр.Червен бряг, 05.04.2018 година

    В ИМЕТО НА НАРОДА

Червенобрежки районен съд, в публичното заседание на четиринадесети март  през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ПЪРВАНОВ

при секретаря Павлина Плючарска,

като разгледа докладваното от съдията Първанов АНД № 35 по описа за 2017 година на Червенобрежки районен съд на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.59 от ЗАНН

 

В Червенобрежки районен съд е постъпила жалба от Р.Р.И., с ЕГН ********** *** подадена по реда на чл. 59 ЗАНН, против НП № 17-0374-001024/30.11.2017 г. на Началника на РУ на МВР Червен бряг, с което на жалбоподателя на основание чл. 53 от ЗАНН, чл. 179, ал. 3 пр. 1 от ЗДвП – глоба в размер на 500 лв., лишен е от право да управлява МПС за срок от 12 месеца и са му отнети 10 контролни точки за това, че като водач на т.а. УАЗ 452Д с рег. № ЕН 2118 АТ на 15.09.2017г. в 14.20 ч. го управлява с прекратена регистрация на 18.01.2017г.

Жалбоподателят – редовно призован в съдебно заседание се явява лично, и с адв. Ц.А. ***, който от името на доверителя си заявява, че възприетата от АНО фактическа обстановка не отговаря на действителната, което е довело до съществени нарушения на административно-наказателния процес, водещи до незаконосъобразност на издаденото Наказателно постановление.  

            Ответникът – Началника на РУ Червен бряг, редовно призован, не  изпраща представител и не взема становище по жалбата.

            Съдът като съобрази събраните по делото доказателства – поотделно и в тяхната съвкупност, взе предвид изложеното в жалбата и становището на страните, намира за установено следното:

ПО ДОПУСТИМОСТТА НА ЖАЛБАТА:

Обжалваното наказателно постановление е получено на 30.05.2016 г. Жалбата е подадена на 31.01.2018 г., т.е. в срока по чл.59, ал.2 ЗАНН, поради което е допустима и следва да бъде разгледана.

ПО ОСНОВАТЕЛНОСТТА НА ЖАЛБАТА:

Разгледана по същество същата е основателна.                      

Предмет на преценка в настоящето производство е както материалната законосъобразност на наказателното постановление, така и съответствието му с процесуалния закон.

Съдът като съобрази събраните по делото писмени и гласни доказателства – поотделно и в тяхната съвкупност, взе предвид изложеното в жалбата и становището на страните, намира за установена следната фактическа обстановка:

От събраните по делото писмени доказателства и показанията на разпитаните свидетели  Л.Ц.В., И.П.К. и воденият от жалбоподателят свидетел – Р. Димитров Радьов, съдът приема следната фактическа обстановка:        

Жалбоподателя е водач на процесния автомобил. Собственик на автомобила е свидетеля Р. Радьов. Извършеното снемане от регистрация на автомобила е извършено служебно от службите за контрол. Това действие не е доведено до знанието на жалбоподателя, нито по някакъв друг начин да е индицирано, че автомобила е със служебно снета регистрация /Примерно отнето свидетелство за регистрация, свалени регистрационни номера, писмено уведомление или др. под./.

Нарушението, за което жалбоподателя е санкциониран  от субективна страна всякога следва да е при условията на пряк умисъл. Тоест нарушителя да съзнава, че управляваното от него МПС не е регистрирано по надлежния ред. Липсата на този елемент от субективна страна изключва носенето на административно наказателна отговорност. Такъв е и настоящия случай. И. е работник в ябълковата градина и няма задължението да следи за това, дали даденият му за управление автомобил е със служебно снета регистрация. До този извод е стигнал и наблюдаващия прокурор по Д-236/17г. за деяние, извършено при условията на съвкупност с настоящето деяние и с влязло в сила постановление го е прекратил./Стр. 5 от делото/.

При така изяснената фактическа обстановка, съдът направи следните правни изводи:

            При така изложените фактически и правни съображения съдът намери, че атакуваното наказателно постановление е незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено.

            Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН съдът

Р Е Ш И:

                                                                    

ОТМЕНЯ НП  №17-0374-001024/30.11.2017 г. на Началника на РУ на МВР Червен бряг, с което на Р.Р.И., с ЕГН ********** *** на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 175, ал. 3, пр. 1 от ЗДвП му е наложена Глоба в размер на 500 лева и е лишен от право да управлява МПС за срок от 12 месеца, както и са му отнети 10 контролни точки за това, че на 15.09.2017г. управлявал т.а. – УАЗ 452Д с рег. № ЕН 2118 АТ с прекратена регистрация на 18.01.2017г., като   НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Плевенски административен съд по реда на глава дванадесета от Административно процесуалния кодекс, в 14 дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

                                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: