МОТИВИ ПО НОХД №398/2017Г. ПО ОПИСА НА РАЙОНЕН СЪД -ЧЕРВЕН БРЯГ

Районна прокуратура – Червен бряг, е повдигнала обвинение срещу  К.М.С. с  ЕГН **********, родена на  ***г***, постоянен адрес ***, българка, с българско гражданство,  осъждана, за това, че:

-          в периода от 01.08.2014г. до 14.09.2017г. в Червен бряг, като осъдена с влязло в сила Решение №10/2013г. по гр.д. №440/2012г.   по описа на Районен съд – Червен бряг, да издържа свой низходящ – сина си К.А.А. с ЕГН **********, съзнателно не изпълнила задължението си в размер на две или повече месечни вноски в размер на 13 месечни вноски от по 120 лв. всяка, плюс 20 лв. или общо 1580 лв. /хиляда и петстотин и осемдесет / лева, като деянието е извършено в условията на повторност / след като е осъдена по чл. 183 ал.1 от НК по НОХД №44/2015г. на ЧРС, в сила от 27.05.2015г./ – престъпление по чл. 183 ал.4 вр. ал.1 вр. чл. 28 от НК;

-         в  периода 01.08.2014г. до 30.04.2017г. в Червен бряг, като осъдена с влязло в сила Решение №10/2013г. по гр.д. №440/2012г.   по описа на Районен съд – Червен бряг, да издържа свой низходящ – сина си М.А.А. с ЕГН **********, съзнателно не изпълнила задължението си в размер на две или повече месечни вноски – в размер на 17 месечни вноски от по 120 лв. всяка, плюс 80 лева или общо 2120 лв. за целия период, като деянието е извършено в условията на повторност / след като е осъдена по чл. 183 ал.1 от НК по НОХД №44/2015г. на ЧРС, в сила от 27.05.2015г. 

Представителят на РП – Червен бряг - прокурор  Светла Христова подържа така повдигнатото против подсъдимата обвинение за извършени две престъпления по чл. 183, ал.4 вр. ал.1 НК.  Счита същото за доказано по безспорен и несъмнен начин. Пледира за постановяване на осъдителна присъда, като предлага на съда предвид степента на обществена опасност на деянието да определи и наложи на подсъдимата алтернативно наказание лишаване  от свобода   или пробация.

                Подсъдимият, редовно призован се явява лично, признава вината си  и моли съда за минимално наказание  предвид влошеното си физическо състояние и липсата на финансови средства.

                СЪДЪТ, като прецени събраните  по делото доказателства - поотделно и в тяхната съвкупност, взе предвид становището на страните, приема за установено следното от фактическа страна:

Подсъдимата К.М.С. е с  ЕГН **********. Родена е на  ***г***. С постоянен адрес ***. Българка е. С българско гражданство е. Осъждана е . 

С присъда по НОХД №506/2013г. по описа на РС Червен бряг, в сила от 13.02.2014г. К.М.С. била призната за виновна по чл. 183 ал.3 от НК , но не била наказана.

С присъда по НОХД №44/2015г. по описа на РС Червен бряг, в сила от 27.05.2015г., К.М.С. била осъдена за престъпление по чл. 183 ал.1 от НК на наказание 3 месеца лишаване от свобода, което на основание чл. 66 ал.1 от НК било отложено с тригодишен изпитателен срок.

                С решение №10/30.01.2013г. по гр.д. №440/2012г. по описа на РС Червен бряг, влязло в сила на 15.02.2013г.,  съдът предоставил  на основание чл.127, ал.2 СК упражняването на родителските права  по отношение на децата К.А.А.  с ЕГН **********, роден на 14.09.98г. в гр.Червен бряг, и М.А.А.  с ЕГН **********, роден на ***.***, на бащата А.А.А.  с ЕГН ********** като определил децата да живеят при него. Със същото решение било постановено майката К.М.С.  с ЕГН **********, адрес ***  да заплаща на всяко от децата си К.А.А.  с ЕГН **********, роден на 14.09.98г. в гр.Червен бряг и М.А.А.  с ЕГН **********, роден на ***.***, чрез  техния баща и законен представител А.А.А.  с ЕГН **********,  месечна издръжка в размер на 120 /сто  и двадесет /лева за всеки от тях, считано от влизане в сила на решението в частта относно упражняването на родителските права до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното й изплащане. По иск на К.М.С. с правно основание чл. 59 ал.9 от СК било образувано гр. д.№345/2013г. по описа на РС Червен бряг. Производството приключило с решение №188/1.11.2013г., с което иска бил отхвърлен като неоснователен. С решение №74/17.02.2014г. по в.гр.д.№1308/2013г. на Окръжен съд  Плевен на основание чл. 271 ал.1 от ГПК било потвърдено решението на ЧРС по гр.д.№345/2013г.  Въпреки постановеното съдебно решение по гр.д.№440/2012г. по описа на РС-Червен бряг С. не изплащала дължимата издръжка на децата в периода 15.02.2013г. до 31.07.2014г. , за което било образувано НОХД № 44/2015г. по описа на РС-Червен бряг и наказана на наказание 3 месеца лишаване от свобода. Изпълнението на наказанието било отложено на основание чл.66, ал.1 НК с три годишен изпитателен срок.  Междувременно в периода от 01.08.2014г. до 30.04.2017г. К.М.С. не изплащала месечните задължения към своите ненавършили пълнолетие деца , като през периода 01.08.2014г. до 14.09.2017г. в гр. Червен бряг съзнателно не заплатила 13 месечни вноски от по 120 лв. всяка + 20 лв. или общо сумата от 1580 лв. на детето К.А.А. , както и през периода 01.08.2014г.- до 30.04.2017г. 17 месечни вноски по 120 лв. + 80 лв. или общо 2120 лв. на М.А.А..

На 19.04.2017г. А.А.А. *** в която посочил, че до 27.01.2017г. К.М.С. не е изплащала дължимата издръжка за децата М.А.А. и К.А.А..

 По случая било образувано досъдебно производство №120/2017г. по описа на Районна прокуратура Червен бряг /ЗМ 243/2017г по описа на РУ Червен бряг/.

В хода на досъдебното производство С. била привлечена в качеството на обвиняема при условията на чл. 269 ал.3 т.4 буква „а“ от НПК за това, че: 1/ в периода 01.08.2014г. до 309.04.2017г. вкл. в Червен бряг, като осъдена по гр. д. №440/2012г. по описа на РС Червен бряг да издържа свои низходящи синът си К.А.А. с ЕГН ********** съзнателно не изпълнила задължението си в размер на 2 или повече месечни вноски – в размер на 20 месечни вноски по 120 лв. ,или общо 2480 лв., като деянието е извършено в условията на повторност – престъпление по чл. 183 ал.4 вр. ал.1 вр. чл. 28 от НК и 2/ в периода 01.08.2014г. до 309.04.2017г. вкл. в Червен бряг, като осъдена по гр. д. №440/2012г. по описа на РС Червен бряг да издържа свои низходящи синът си М.  А.А. с ЕГН ********** съзнателно не изпълнила задължението си в размер на 2 или повече месечни вноски – в размер на 17 месечни вноски по 120 лв. ,или общо 2120 лв., като деянието е извършено в условията на повторност – престъпление по чл. 183 ал.4 вр. ал.1 вр. чл. 28 от НК.

С обвинителен акт е образувано НОХД №398/2017г.- по описа на РС Червен бряг.

Горната фактическа обстановка се установява от писмените доказателства по делото, а именно: копие на решение №10/30.01.2013г. по гр.д. №440/2012г. по описа на РС-Червен бряг , копие на решение №74/17.02.2014г. по в.гр.д.№1308/2013г. по описа на ОС Плевен, копие на удостоверение за раждане от ***г., заверено копие на материали от изп.д.№41/2013г. по описа на СИС при ЧРС, справка от Община Червен бряг за изплатена присъдена издръжка по изп.д. №41/2013г., справка за съдимост и др.

Видно от копие на удостоверение за раждане от ***г. / на л. 24 от досъдебното производство/ родителите на М.А.А.  с ЕГН **********, роден на ***.***,  са подсъдимата К.М.С. и А.А.А. .

                Служебно известно на съда от гр.д.№440/2012г. по описа на РС Червен бряг, по което е бил съдия-докладчик, че К.А.А.  с ЕГН **********, роден на 14.09.98г. в гр.Червен бряг, е роден от съжителството на К.М.С. и А.А.А../ В тази насока е и удостоверение за раждане от ***г. издадено въз основа на акт за раждане №202/17.09.1998г., с което състава на съда се е запознал по гр.д. №440/2012г. по описа на РС-Червен бряг.

                Служебно известно на съда от гр.д.№440/2012г. по описа на РС Червен бряг, по което е бил съдия-докладчик, че с решение №10/30.01.2013г. по гр.д. №440/2012г. по описа на РС Червен бряг, влязло в сила на 15.02.2013г.,  съдът предоставил  на основание чл.127, ал.2 СК упражняването на родителските права  по отношение на децата К.А.А.  с ЕГН **********, роден на 14.09.98г. в гр.Червен бряг, и М.А.А.  с ЕГН **********, роден на ***.***, на бащата А.А.А.  с ЕГН ********** като определил децата да живеят при него. Със същото решение било постановено майката К.М.С.  с ЕГН **********,  била осъдена на основание чл. 143, ал. 2 от СК във вр. чл. 146, ал. 1, изр. 2 СК  К.М.С.  с ЕГН **********, адрес ***  да заплаща на всяко от децата си К.А.А.  с ЕГН **********, роден на 14.09.98г. в гр.Червен бряг и М.А.А.  с ЕГН **********, роден на ***.***, чрез  техния баща и законен представител А.А.А.  с ЕГН **********,  месечна издръжка в размер на 120 /сто  и двадесет /лева за всеки от тях, считано от влизане в сила на решението в частта относно упражняването на родителските права до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното й изплащане.

                Видно от извлечение /подробна сметка на дълга/ към 22.06.2017г.  от  изп.д. №41/2013г. по описа на СИС при РС Червен бряг дължимата сума за издръжка за две деца по изпълнителното дело възлиза на 2880 лв. към 27.02.2013 г. От извлечението се установява, че на 30.01.2014г. било извършено плащане на сумата от 720 лв., на 7.10.2014г. – 653.43 лв.; на 21.01.2015г. – 140 лв. ; на 2.02.2015г. – 240 лв. и 350 лв.; на 9.04.2015г. – 250 лв. – на 5.08.-2015г. – 400 лв.; на 4.09.2015г. – 326.57 лв.; 3.06.2016г. – 100 лв. /извлечение на л.34-38 от досъдебното производство/.

                От справка на л.44-45 от досъдебното производство, издадена от Община Червен бряг се установява, че за периода от 01.10.2013г. до 30.11.2016г. за двете деца К.А.А. и М.А.А. били изплатени общо 5617 лв. от Община Червен бряг.

                Видно от справка рег.№316р-18639/16.06.2017г. /на л.46-47 от делото/ К.М.С. не притежава МПС и не е регистрирала такива в сектор КАТ при ОД на МВР-Плевен.

                Видно от справка изх.№ПО-05-139/15.06.2017г. /на л.49 от делото/, издадено от Общинска служба „Земеделие „ – гр. Червен бряг К.М.С. не притежава земеделски земи и гори на територията на Община Червен бряг. В тази насока е и писмо изх.№28-00-771 от 20.06.2017г. на Община Червен бряг и приложеното към него удостоверение по чл. 14 от ЗМДТ изх.№6510007423/19.06.2017г.

                Установява се от писмо изх.№128/14.06.2017г. на Служба по вписванията при РС Червен бряг и  приложено извлечение по персонална партида , че К.М.С. не е вписана като собственик на недвижим имот, както и липсват вписвания, отбелязвания и заличавания от лицето по отношение на лицето като приобретател или като прехвърлител на недвижим имот или вещни права с такъв.

                Видно от справка рег№10-04-16-603/12.06.2017г. издадена от Дирекция „Бюро по труда“ гр. Червен бряг К.М.С. няма регистрация като безработно, търсещо работа лице , считано от 30.04.2015г. В  тази насока е и служебна бележка изх.№60-04-18158/12.06.2017г. на л.61 от досъдебното производство.

                Видно от характеристична справка рег.№374Р-6187/09.06.2017г. на К.М.С. *** лицето  живее в Испания, не поддържа контакти с лица от село Девенци, не притежава автомобили и недвижимо имущество. От справката се установява, че К.М.С. живее на съпружески начала с Борислав Асенов Гацов от село Девенци, с когото имат дете Габриела Камелиева М. с ЕГН **********, както и че семейството на подсъдимата живее в Испания.

Установява се от извлечение от регистъра на БУЛСТАТ на л.69 от досъдебното производство, че на 17.05.2013г. К.М.С. се е регистрирала като земеделски производител.

Видно от служебни бележки изх. №689/5.07.2017г. и изх.№693/6.07.2017г. , издадени от *** през учебната 2016/2017г. К.А. А. е бил ученик в 12а клас в дневна форма на обучение до 30.05.2017г.

Видно от справка за съдимост рег.№470/25.08.2017г. С. е осъждана за престъпление по чл. 183 ал.1 НК като й е наложено наказание  три месеца лишаване от свобода с тригодишен изпитателен срок по НОХД №44/2015г. на ЧРС. Присъдата е влязла в сила на 27.05.2015г.

Видно от писмо изх.№5297/7.11.2017г. и приложени към него платежни нареждания издадени от СИС при ЧРС /на л.75-86 от делото/ К.М.С. е извършвала епизодични плащания на издръжката на децата в периода от 1.08.2014г. до 30.04.2017г.

Видно от извлечение от банкова сметка *** А.А.А. с вх.№6485/13.11.2017г. /на л.87-102 от делото/, предоставена от А. са налични следните преводи по сметка на бащата на своите деца: на 08.12.2014г. – сумата от 240 лв.; на 02.02.2015г.- 350 лв.; на 09.04.2015г.- сумата от 250 лв. ; 27.10.2015г.- сумата от 240 лв.; 01.03.2016г.- 240 лв.; на 03.06.2016г. – 120 лв.;  на 13.11.2016г. – 120 лв. ; на 01.12.2016г.- 120 лв. и на 27.01.2017г. – 120 лв.  от името на К.М.С..

Видно от писмо вх.№6559/16.11.2017г. и №6893/4.12.2017г., ., издадени от „Български пощи“ ЕАД – София, след извършена проверка в отдел „Контрол на паричните преводи и платежни операции, сектори: „Вътрешни парични преводи“ и „Международни парични преводи“  през периода 1.08.2014г. до 30.04.2017г. не са намерени пощенски парични преводи извършени чрез системата на Български пощи „ЕАД”с подател К.С. и получател А.А.А..

 Горната фактическа обстановка се установява и от  приобщените по делото гласни доказателства, съдържащи се в показанията на свидетелите К.А.А. и А.А.А..

 Видно от показанията на св.К.А.А.,  през периода 01.08.2014г. до 30.04.2017г. подсъдимата не е изплащала редовно дължимата издръжка – на няколко месеца е заплащала по една вноска, предоставила му е сумата от 100 лв.  лично, а на М.А. е предоставяла суми от порядъка на 5-10 лв. отново епизодично.Съдът кредитира изцяло с доверие показанията на св. К.А., независимо от роднинската връзка с подсъдимата, поради съответствието с писмените доказателства по делото и заключението на вещото лице по назначената допълнителна съдебно –икономическа експертиза.

Видно от показанията на св. А.А.А. за неизплатените месечни издръжки от подсъдимата било образувано изпълнително дело , по което получавал преводи.  Свидетеля потвърждава, че има една единствена банкова сметка, ***имата и по изпълнителното дело. А. посочва в показанията си, че през периода 01.08.2014г. до 30.04.2017г. е получил от подсъдимата три вноски по 120 лв. за едното дете, като последното плащане било на 27.01.2017г.  Съдът кредитира с доверие показанията на свидетеля в частта относно неплащането на издръжка от подсъдимата ежемесечно, но по отношение на размера на внесените от С. вноски и датите на внасяне, съдът не кредитира с доверие показанията му поради противоречие с писмените доказателства в изпълнително дело №41/2013г. по описа на СИС при ЧРС. Установи се от доказателствения материал, че подсъдимата е извършвала отделни преводи на парични суми, което противоречи на показанията на св. А..  Показанията му не кореспондират със съдържанието на подадения лично от него сигнал на 19.04.2017г. до РП-Червен бряг.

По делото е назначена съдебно-оценителна експертиза за определяне размерът на размера на неизплатената издръжка от К.М.С.. Видно от заключението на вещото лице дължимата сума за периода  01.08.2014г. – 15.09.2016г. на К.А. е в размер на 3060.00 лв., като от нея е издължена сума за периода 1480.00 лв., а неиздължената сума възлиза на 1580.00 лв. /13 пълни месечни вноски + 20.00 лв./. за периода 01.08.2014г. до 30.04.2017г. дължимата сума на М.А. възлиза на  3960.00 лв., от които сумата от 1840 лв. е издължена от подсъдимата, а не издължената сума възлиза на сумата от  2120 лв. /17 пълни месечни вноски + 80.00 лв./. Съдът кредитира изцяло с доверие заключението на вещото лице като компетентно, обективно и безпристрастно изготвено, изцяло в съответствие с писмените доказателства по делото вкл. извлечение от банкова сметка *** А.А.А. с вх.№6485/13.11.2017г., писмо изх.№5297/7.11.2017г. и приложени към него платежни нареждания издадени от СИС при ЧРС /на л.75-86 от делото/, писмо вх.№6559/16.11.2017г. и №6893/4.12.2017г., ., издадени от „Български пощи“ ЕАД – София и др.

Гореизложената фактическа обстановка, установена от доказателствения материал по делото, обуславя правния извод, че с деянията си К.М.С. е осъществила от обективна и субективна страна съставите на престъпления по чл.183, ал.4 вр. ал.1 вр. чл.28 НК по отношение на децата К.А.А. и М.А.А..

Доказателства за елементите от обективна страна вкл. изпълнителното деяние, времето и начина на осъществяване на признаците от състава, се съдържат в показанията на св. К.А.А. и А. А.А., в писмените доказателства - извлечение от банкова сметка *** А.А.А. с вх.№6485/13.11.2017г., писмо изх.№5297/7.11.2017г. и приложени към него платежни нареждания издадени от СИС при ЧРС /на л.75-86 от делото/, писмо вх.№6559/16.11.2017г. и №6893/4.12.2017г., ., издадени от „Български пощи“ ЕАД – София и др. Гласните и писмени доказателства, както и  заключението на вещото лице по назначената съдебно оценителна експертиза, в своята единност обусловят извод за съставомерност на всяко от деянията на С. в осъществяването на престъпление по чл. 183, ал.4 вр. ал.1 вр. чл.28, ал.1 НК.

 Всяко от деянията на подсъдимата е извършено при условията на чл.28, ал.1 НК. Съгласно тази разпоредба „ предвиденото в особената част на НК наказание за престъпление, извършено повторно, се налага ако деецът е извършил престъпление, след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление. В конкретния случай С. е осъждана за престъпление по чл.183, ал.1 НК, поради което състава приема, че деянията с краен период 15.09.2016г. за К.А. респ.30.04.2017г. – за М.А., са извършени при условията но пповторност.

От субективна страна, престъплението е осъществено при форма на вина – пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 НК, тъй като подсъдимата е съзнавала обществено опасния характер на деянието, предвиждала е неговите обществено опасни последици и е целяла тяхното настъпване. 

 Причините за извършване на деянието са неспазване на установения в страната правов ред.

При  определяне вида и размера на наказанието,  съдът  като взе предвид съдебното минало на лицето, съобрази степента на обществена опасност на дееца, формата на вина и настъпилите негативни последици за децата, съдът   приема, че адекватното наказание на дееца е  „Пробация” при следните пробационни мерки при следните пробационни мерки: на основание чл.42а, ал.2 т.1 от НК задължителна регистрация по настоящ адрес *** с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице за срок от две години  два пъти седмично; на основание чл. 42а, ал.2 т.2 от НК задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 /две/ години; на основание чл. 42а, ал.2 т.6 от НК безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /двеста/ часа за срок от 1/една/ година, както и „Обществено порицание“, което да бъде прочетено по кабелна телевизия „ЕТА”.

 За деяние по чл.183, ал.4 вр. ал.1 вр. чл.28, ал.1 НК е предвидено наказание лишаване от свобода до две години или пробация, както и обществено порицание. С оглед на обстоятелството, че с поведението си подсъдимата е осъществила състава на две престъпления, то съдът прие, че са налице условията на чл.23, ал.1 НК и определи едно общо най-тежко наказание на К.М.С. с ЕГН ********** измежду наложените  и  наказания, а именно: “Пробация“ при следните пробационни мерки: на основание чл.42а, ал.2 т.1 от НК задължителна регистрация по настоящ адрес *** с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице за срок от две години  два пъти седмично; на основание чл. 42а, ал.2 т.2 от НК задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 /две/ години; на основание чл. 42а ал.2 т.6 от НК безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /двеста/ часа за срок от 1/една/ година, както и „Обществено порицание“ , което да бъде прочетено по Кабелна телевизия ЕТА, като на основание чл. 23 ал.2 от НК  присъедини към определеното общо най-тежко наказание „Пробация” на К.М.С.  с  ЕГН **********, наложените наказания „Обществено порицание“, които да бъдат прочетени по кабелна телевизия „ЕТА”.

 В съответствие с разпоредбата на чл. 189 вр. ал.3 от НПК   и изхода от процеса съдът осъди К.М.С. да заплати по сметка Районен съд Червен бряг направените разноски по делото в размер на 226.40 лв. /двеста двадесет и шест лева и четиридесет стотинки/ лева ,  както и 5/пет/ лева за служебно издаване на изпълнителен лист, или общо сумата от 231.40 лв. /двеста тридесет и един лева и четиридесет стотинки/ лева, както и  да заплати по сметка ОД на МВР Плевен направените разноски за вещо лице в размер на 74.06 лв. /седемдесет и четири лева и шест стотинки/ лева по ЗМ 243/2017г. по описа на РУ на МВР Червен бряг.

При горните мотиви, съдът постанови присъдата си.

 

 

11.01.2018г.

Гр.Червен бряг.                                                             Председател :  ………………………..