П Р И С Ъ Д А

                                                   Гр.Червен бряг, 09.01.2018 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ЧЕРВЕНОБРЕЖКИЯ РАЙОНЕН СЪД в публично съдебно заседание на девети януари  през две хиляди и осемнадесета   година, в състав:

                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виолета Николова

при участието на секретаря Марияна Тодорова и с участието на прокурора Светла Христова  като разгледа докладваното от съдията Николова НОХД №398 по описа за 2017 година по описа на Червенобрежкия районен съд,  въз основа на данните по делото и закона

                                                         П  Р  И  С  Ъ  Д  И:

ПРИЗНАВА подсъдимата К.М.С. с  ЕГН **********, родена на  ***г***, постоянен адрес ***, българка, с българско гражданство,  осъждана, за ВИНОВНА  в това, че в периода от 01.08.2014г. до 14.09.2017г. в гр. Червен бряг, като осъдена с влязло в сила Решение №10/2013г. по гр.д. №440/2012г.   по описа на Районен съд – Червен бряг, да издържа свой низходящ – сина си К.А.А. с ЕГН **********, съзнателно не изпълнила задължението си в размер на две или повече месечни вноски в размер на 13 месечни вноски от по 120 лв. всяка, плюс 20 лв. или общо 1580 лв. /хиляда и петстотин и осемдесет / лева, като деянието е извършено в условията на повторност / след като е осъдена по чл. 183 ал.1 от НК по НОХД №44/2015г. на ЧРС, в сила от 27.05.2015г./ – престъпление по чл. 183 ал.4 вр. ал.1 вр. чл. 28 от НК,  поради което и на  основание чл.54 от НК вр. 183 ал.4 вр. ал.1 вр. чл. 28 от НК я осъжда на наказание “Пробация“ при следните пробационни мерки: на основание чл.42а, ал.2 т.1 от НК задължителна регистрация по настоящ адрес *** с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице за срок от две години  два пъти седмично; на основание чл. 42а, ал.2 т.2 от НК задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 /две/ години; на основание чл. 42а, ал.2 т.6 от НК безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /двеста/ часа за срок от 1/една/ година, както и „Обществено порицание“, което да бъде прочетено по кабелна телевизия „ЕТА”.

ПРИЗНАВА подсъдимата К.М.С. с  ЕГН **********, родена на  ***г***, постоянен адрес ***, българка, с българско гражданство,  осъждана, за ВИНОВНА  в това, че в  периода 01.08.2014г. до 30.04.2017г. в гр. Червен бряг, като осъдена с влязло в сила Решение №10/2013г. по гр.д. №440/2012г.   по описа на Районен съд – Червен бряг, да издържа свой низходящ – сина си М.А.А. с ЕГН **********, съзнателно не изпълнила задължението си в размер на две или повече месечни вноски – в размер на 17 месечни вноски от по 120 лв. всяка, плюс 80 лева или общо 2120 лв. за целия период, като деянието е извършено в условията на повторност / след като е осъдена по чл. 183 ал.1 от НК по НОХД №44/2015г. на ЧРС, в сила от 27.05.2015г./  – престъпление по чл. 183 ал.4 вр. ал.1 вр. чл. 28 от НК. – поради което и на  основание чл.54 от НК вр. 183 ал.4 вр. ал.1 вр. чл. 28 от НК я осъжда на наказание “Пробация“ при следните пробационни мерки: на основание чл.42а, ал.2 т.1 от НК задължителна регистрация по настоящ адрес *** с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице за срок от две години  два пъти седмично; на основание чл. 42а, ал.2 т.2 от НК задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 /две/ години ; на основание чл. 42а, ал.2 т.6 от НК безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /двеста/ часа за срок от 1/една/ година, както и „Обществено порицание“ , което да бъде прочетено по кабелна телевизия „ЕТА”.

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 23 ал.1  от НК едно общо най-тежко наказание измежду наложените по-горе на К.М.С. с ЕГН ********** наказания, а именно: “Пробация“ при следните пробационни мерки: на основание чл.42а, ал.2 т.1 от НК задължителна регистрация по настоящ адрес *** с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице за срок от две години  два пъти седмично; на основание чл. 42а, ал.2 т.2 от НК задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 /две/ години; на основание чл. 42а ал.2 т.6 от НК безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /двеста/ часа за срок от 1/една/ година, както и „Обществено порицание“ , което да бъде прочетено по Кабелна телевизия ЕТА.

ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл. 23 ал.2 от НК към определеното общо най-тежко наказание „Пробация” на К.М.С.  с  ЕГН **********, наложените наказания „Обществено порицание“, които да бъдат прочетени по кабелна телевизия „ЕТА”.

ОСЪЖДА на основание чл. 189 вр. ал.3 от НПК  К.М.С.  с  ЕГН ********** да заплати по сметка Районен съд Червен бряг направените разноски по делото в размер на 226.40 лв. /двеста двадесет и шест лева и четиридесет стотинки/ лева ,  както и 5/пет/ лева за служебно издаване на изпълнителен лист, или общо сумата от 231.40 лв. /двеста тридесет и един лева и четиридесет стотинки/ лева.

ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал. 1 вр. ал.3 от НПК  К.М.С.  ЕГН ********** да заплати по сметка ОД на МВР Плевен направените разноски за вещо лице в размер на 74.06 лв. /седемдесет и четири лева и шест стотинки/ лева по ЗМ 243/2017г. по описа на РУ на МВР Червен бряг.

Присъдата може да се обжалва или протестира в 15-дневен срок от днес пред Плевенски окръжен съд.               

                                                                           

                                                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: