ПРОТОКОЛ

гр.Червен бряг, 17.04.2018 година

Червенобрежкият районен съд в публичното съдебно заседание на седемнадесети април през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: Й.Д.при участието на секретаря Е.Й.

сложи за разглеждане НЧХ дело № 41 по описа за 2017 година на Червенобрежкия районен съд,  докладвано от съдията Д.

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

Тъжителят И.К.Ц.  – редовно призована, се явява лично и с адвокат Ф.И. ***, с пълномощно по делото от 28.12.2017г.

Подсъдимата Р.Р.Б. - редовно призована, се явява

Съдът докладва на страните, че за служебен защитник на подсъдимия от Плевенска адвокатска колегия е определен адвокат Т.И.Т.

Изисква становище от  подсъдимия съгласен ли е в производството пред съда да го защитава адвокат Т.

Подсъдимият  - Съгласен съм да ме защитава адвокат Т.

Изисква становище от адвокат Т.И.Т. запознат ли е с материалите по делото и поема ли защитата на подсъдимия.                   

Адвокат  Т.– Запознах се с материалите по делото. Приемам да защитавам подсъдимия.

Съдът, след като изслуша становището на подсъдимия и това на адвокат Т.

О П Р Е Д Е Л И :

На основание чл. 94 ал. 3, вр. чл. 94 ал. 1 т. 9 от НПК назначава адвокат Т.И.Т. от ПлАК  за служебен защитник на Р.Р.Б., ЕГН ********** ***, подсъдима по НОХд. № 41/2018г. по описа на ЧРС,  с обвинение по  чл. 147, ал. 1 НК. 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

 

             Адвокат И.- Правим изменение на тъжбата и в петитума да се приеме че обвинението за откраднати лични вещи илична карта.

            Адвокат Т.- не ни е проблем делото да продължи

            Съдът

                                                           О П Р Е Д Е Л И:

            Приема направеното изменение на тъжбата, като да се счита че обвинението е за откраднати лични вещи и лична карта

Докладва тъжба вх. 712/12.02.2018 г. от тъжба от И.К.Ц., ЕГН ********** ***, чрез пълномощник адв. Ф.И. *** против Р.Р.Б., ЕГН ********** ***, с обвинение по чл. 147, ал. 1 от НК и чл.45 от ЗЗД и с искане да бъде приет за съвместно разглеждане в наказателния процес граждански иск срещу подсъдимия в размер на 500 лв. неимуществени, ведно със законната лихва върху сумата,  считано от м. ноември 2017 г. до окончателното и изплащане, респективно направените по делото разноски, както и да бъде конституиран като граждански ищец в процеса.

Тъжителят – Пострадал съм от деянието, поддържам  тъжбата и предявения с тъжбата граждански иск, поддържам искането си да бъда конституиран като граждански ищец. Пред съда ще ме представлява адвокат Ф.И. ***.

Становище по направеното искане

Адвокат И.– Поддържам искането и предявения на основание чл. 147 от НК, във вр. с чл. 45 от ЗЗД граждански иск за причинени неимуществени вреди в размер на 500 лв., ведно със законната лихва върху същата, считано от датата на деянието до окончателното изплащане, както и съдебно-деловодните разноски. Моля тъжителят да бъде конституиран като граждански ищец в процеса.

Адвокат Т.– Искът е допустим и своевременно предявен. Да се приеме за съвместно разглеждане в наказателния процес.

Съдът прие, че предявеният от тъжителя против подсъдимата граждански иск е допустим: тъжителят има качеството на пострадало от деянието лице претърпяло неимуществени вреди, което пък обосновава наличието на правен интерес от водене на иска. Същият е и своевременно предявен, поради което не е налице процесуална пречка да бъде приет за съвместно разглеждане в наказателния процес. На основание чл.84 от НПК тъжителят следва да бъде конституиран като граждански ищец в процеса.

 Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

На основание чл. 84 ал. 1 от НПК приема за съвместно разглеждане в наказателния процес предявения от И.К.Ц., ЕГН ********** *** граждански иск против подсъдимата Р.Р.Б., ЕГН ********** *** в размер на 500 лв. неимуществени вреди от непозволеното увреждане причинени с престъпление по чл. 147 от НК, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от м. ноември 2017 г. до окончателното и изплащане до окончателното и изплащане.

Конституира като граждански ищец в процеса И.К.Ц., ЕГН ********** ***, който ще участва в процеса с адвокат Ф.И. ***.

Становище на страните по хода на делото

Адвокат И.  Да се даде ход на делото.

Адвокат  Т. - Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че не е налице процесуална пречки за разглеждане на делото, с оглед редовното призоваване на страните, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът поканва страните към спогодба.

Адвокат И.- Предлагаме на подсъдимата да ни заплати триста лева, като намаляваме парите,и общо следва да се дължи 600 лв.

Подсъдимата – Приемам предложението. Извинявам се. Ще внеса парите до три месеца

Адвокат Т.- Моята доверителка ще изплати парите в срок до три месеца.

 

                                  С П О Г О Д И Л И  С Е:

 

 

Тъжителят:                                                        Подсъима:

И.К.Ц.                                Р.Р.Б.

 

 

Съдът счита, че следва да бъде одобрена постигнатата спогодба между тъжителят И.К.Ц.  и подсъдимата Р.Р.Б., както е изложена от страните

Подсъдимата Б.- Извинявам се за това, което се случи. Съжалявам за случилото се.

Водим от горното

                                                     О П Р Е Д Е Л И:

Одобрява постигнатата днес 17.04.2018 г. производство между И.К.Ц., ЕГН ********** ***  и Р.Р.Б., ЕГН ********** *** по силата на което:

Подсъдимата Р.Р.Б., ЕГН ********** ***  да заплати на тъжителят И.К.Ц., ЕГН ********** *** сумата от 600 лева /шестстотин лева/, от която 300 лв. разноски по делото и 300 лв. по гр. иск по чл. 45 от ЗЗД за причинени неимуществени вреди.

Сумата да бъде изплатена в срок до 16.07.2018 г.

При неизпълнение на сроковете тъжителят И.К.Ц., ЕГН ********** ***   запазва правото си да извади изпълнителен лист.

Разноските остават така както са направени от страните.

Във връзка със сключената спогодба, на основание чл. 24, ал. 5, т. 3 от НПК, Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Прекратява наказателното производство по НЧХД № 41/ 2018 год. поописа на РС гр. Червен бряг, на основание чл. 24, ял. 4, т. 3 от НПК, поради постигната спогодба.

Определението подлежи на обжалване в 15 дневен срок от днес за страните, пред ОС гр. Плевен.

 

Протоколът написан в съдебно заседание, което приключи в 10:15 ч.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                      СЕКРЕТАР: