П Р И С Ъ Д А

Гр.Червен бряг, 27.02.2018 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Червенобрежки районен съд в публично съдебно заседание на двадесет и седми  февруари   през две хиляди и осемнадесета  година, в състав

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виолета Николова

При секретаря Марияна Тодорова  и участието на прокурора Светла Христова като разгледа докладваното от съдията Николова  НОХД №525  по описа за 2017 година на Червенобрежкия районен съд, на основание данните по делото и закона

П Р И С Ъ Д И:

Признава С.Ц.С. с  ЕГН **********, роден на  *** ***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, неженен, с основно образование, работи, неосъждан за ВИНОВЕН, в това, че: на  09.07.2017 г. около 02.20 часа в гр. К., обл. П., по ул. „***“ управлявал моторно превозно средство – ***, което не било регистрирано по надлежния ред съгласно Наредба №I-45 от 24.03.2000г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, издадена от министерството на вътрешните работи – престъпление по  чл. 345 ал.2 вр. ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 303 ал.2 от НПК вр. чл. 345 ал.2 вр. ал.1  вр. 54 ал.1 от НК го осъжда на  6 /шест/ месеца лишаване от свобода. На основание чл. 66 ал.1 от НК отлага изпълнението на наказанието за срок от 3 /три/ години.

Признава С.Ц.С. с  ЕГН **********, роден на  *** ***, с постоянен адрес ***, българин, с българско гражданство, неженен, с основно образование, работи, неосъждан, ЕГН **********. за ВИНОВЕН, в това, че на  09.07.2017 г. около 02.20 часа в гр. К., обл. П., по ул. „***“ управлявал моторно превозно средство – ***, без регистрационна табела, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с Наказателно постановление №16-0374-000807/31.10.2016г. на Началника на РУ на МВР Червен бряг, в сила от 09.12.2016 г. - престъпление по чл. 343в, ал.2 вр. ал.1 от НК,  поради което и на основание чл. 303 ал.2 от НПК вр. чл. 343в, ал.2 вр. ал.1 от НК вр. чл. 54 ал.1 от НК го осъжда на 1 /една/ година лишаване от свобода и „Глоба“ в размер на 500 /петстотин/ лева в полза на държавата по сметка на РС Червен бряг. На основание чл. 66 ал.1 от НК изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от 1 /една/ година се отлага за срок от 3 /три/ години .

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 23 ал.1 от НК на С.Ц.С. с ЕГН ********** едно общо най-тежко наказание измежду наложените за престъпленията по чл. 345 ал.2 вр. ал.1  вр. чл.54 ал.1 о т НК и чл. 343в ал.2 вр. ал.1 от НК,  а именно наказание „Лишаване от свобода” за срок от 1 /една/ година, изпълнението на което се отлага за срок от 3 /три/ години, както и наказанието „Глоба“ в размер на 500 /петстотин/ лева в полза на държавата по сметка Районен съд  Червен бряг

Присъдата може да се обжалва и протестира в 15 дневен срок от днес пред Плевенския окръжен съд.                 

                                                        

ПРЕДСЕДАТЕЛ: