Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр. Червен бряг, 11.04.2018г.

В    И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

                                                                                                                                                                                                     

РАЙОНЕН СЪД-ЧЕРВЕН БРЯГ,  първи наказателен състав в открито заседание на  четиринадесети март през две хиляди и осемнадесета година, в състав :

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ПЪРВАНОВ

при участието на секретаря Павлина Плючарска, като разгледа докладваното от съдията Първанов АНД № 549 по описа за 2017 година, за да се произнесе, съобрази следното :

           Производството е по реда на чл. 59 ал.1 от ЗАНН

Образувано е по подадена жалба от  Г.В.Ч. с ЕГН **********, адрес: *** против НП  №17-0374-000804/27.09.2017г. на Началника на РУ  на МВР Червен бряг съставено му  за това, че:  на 18.09.2017г. в 13.30 часа в гр. ххх на ул. „хххх“ , като водач на л.а. „ххх“ с рег. № ххх, управлявал л.а. пред дом № х в посока сградата на кметството, като при движение с несъобразена скорост с условията на пътя реализира ПТП с материални щети, като се блъска в ел.стълб в ляво по посока на движението си и напуска мястото на ПТП без да уведоми органите на пътна полиция

         В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован  не се явява и не се представлява.

            Адм. наказващият орган - РУ на МВР-Червен бряг, редовно призован, не се представлява и не взема становище по жалбата.

Съдът намира подадената жалба за допустима, като подадена от надлежна страна в процеса и в законоустановения срок – чл.59 ал.2 пр.1 от ЗАНН. Разгледана по същество, жалбата е  не основателна.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установена следната фактическа обстановка:

На 18.08.2017 г. свидетеля В.Г.В. – автоконтрольор бил уведомен чрез тел. 112 че в гр. ххх е катастрофирал лек автомобил хх сив на цвят, с водач Г.Ч. На свидетеля жалбоподателя му е служебно известен. В. посетил произшествието, където видял, че в ел. стълб се е блъснал автомобил. По асфалта имало стъкла от МПС и ел. таблото на стълба било разместено. Посетил дома на жалбоподателя, където установил автомобила, който бил увреден в частта на задна дясна врата. Ч. признал за това че е катастрофирал и му бил съставен акт в който не оспорва случилото се, а е отразил в частта за забележки, че не е знаел, че трябва да уведоми полицията. Акта е съставен в полицейското управление в присъствието на свидетеля Е.М. ***.

В жалбата са наведени доводи, че Ч. не е автор на нарушението, но не се сочат каквито и да било доказателства в тази насока нито в жалбата, нито в съдебно заседание.

Показанията на разпитаните свидетели са взаимно допълващи се и непротиворечиви. Същите се подкрепят и от събраните по делото писмени доказателства, поради което съдът ги кредитира изцяло. От Доказателствата по делото по безспорен начин се установява, че жалбоподателя е автор на деянието за което е санкциониран.

В хода на административно наказателното производство и при определяне вида и размера на наложеното наказание не са допуснати съществени процесуални нарушения, водещи до наличие на основание за незаконосъобразност на обжалваното постановление.

Предвид горното обжалваното постановление следва да бъде потвърдено.

            Водим от горното и на основание чл. 63 ал.І от ЗАНН, СЪДЪТ  

Р  Е  Ш  И :

            Потвърждава изцяло като правилно и законосъобразно НП №17-0374-000804/27.09.2017г. РУ  на МВР Червен бряг,  в която на Г.В.Ч. с ЕГН **********, адрес: ***, е наложено административно наказание за това че  на  на 18.09.2017г. в 13.30 часа в гр. ххх на ул. „хххх“ , като водач на л.а. „ххх“ с рег. № ххх, управлявал л.а. пред дом № х в посока сградата на кметството, като при движение с несъобразена скорост с условията на пътя реализира ПТП с материални щети, като се блъска в ел.стълб в ляво по посока на движението си и напуска мястото на ПТП без да уведоми органите на пътна полиция

            Решението подлежи на касационно обжалване по реда на АПК в 14 дневен срок от съобщението му до страните пред Административен  съд гр.Плевен.

 

                                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: