МОТИВИ ПО НОХД №574/2017Г. ПО ОПИСА НА РАЙОНЕН СЪД -ЧЕРВЕН БРЯГ.

Районна прокуратура – Червен бряг, е повдигнала обвинение срещу  М.М.М.  с ЕГН **********, роден на  *** ***,  българин, с българско гражданство, с основно   образование, вдовец, безработен, осъждан, за това, че  на неустановена дата в периода 03.05.2017г. до 11.12.2017г. в с. Горник, обл. Плевен, ул. Стефан Караджа №7, осъществил неправомерно присъединяване към водопроводната мрежа, с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода – престъпление по чл.234в ал.1 от НК.

Представителят на РП – Червен бряг - прокурор  Красимира Петрова подържа така повдигнатото против подсъдимия  обвинение за извършено престъпление чл. 234в, ал.1 НК.  Счита същото за доказано по безспорен и несъмнен начин. Пледира за постановяване на осъдителна присъда, като предлага на съда да определи наказание  по чл.42а, ал.2 т.1, 2 и 6 НК за срок от 1 година предвид степента на обществена опасност на деянието и дееца.

            Подсъдимия, редовно призован се явява лично, признава вината си и се разкайва, като моли съда да му наложи наказание Пробация с оглед влошеното му материално положение.

            СЪДЪТ, като прецени събраните  по делото доказателства - поотделно и в тяхната съвкупност, взе предвид становището на страните, приема за установено следното от фактическа страна:

Подсъдимият М.М.М.  е с ЕГН **********. Роден е на  *** ***. Българин е. С българско гражданство. С основно   образование.  Безработен. Осъждан.

С присъда по НОХД № 312/2008г.  по описа на РС-Червен бряг , в сила от 30.10.2008г.,  подсъдимият е осъждан за престъпление по чл.197 т.3 вр. мл. 195, ал.1 т.4 пр.2 вр. чл.194, ал.1 НК на наказание „Пробация” при следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 месеца, задължителни пробационни срещи с пробационен служител за срок от 6 месеца веднъж месечно.; безвъзмезден труд в полза на обществото 150 часа в рамките на една година.

 Подсъдимият живее в къща в село Г. находяща се на ул. ***, която не е водоснабдена. Поради неплатени задължения към водоснабдителното предприятие, водоподаването  и отвеждането на отпадни води било прекъснато на 03.05.2017г. от служители на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД-Плевен. Подсъдимият е безработен и  с влошено материално положение. Решил да се присъедини към водоснабдителната мрежа за да снабди с вода домакинството си.

На неустановен ден в периода 03.05.2017г. до 11.12.2017г. в с. ***, подсъдимият неправомерно се присъединил към водопроводната мрежа, с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода.

На 11.12.2017г. свидетелите Д.Г.С. *** за незаконни присъединявания към „Водоснабдяване и канализация” ЕООД-Плевен/ и Т.С.З. / отчетник измервателни уреди към – служители на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД-Плевен/ извършили проверка по утвърден график  на адреси в село ***за установяване на лица, които незаконно са се присъединили към водопреносната мрежа на дружеството.  При проверката в дома на подсъдимия, свидетелите установили във водомерната шахта, че пломбата  на водомера е премахната. Подсъдимият признал пред тях, че е отворил шахтата и свързал тръбата , захранваща имота с питейна вода с тръби към стопанската постройка и жилищната сграда посредством 1 бр.- захранваща тръба от 1 цол с дължина 13 см.; 1 бр. тръба с умалител от ¾ цола на ½ цол с дължина 10 см., свързани в система чрез тетка, умалител и холендер. За констатираното служители съставили констативен протокол  от 11.12.2017г.  и уведомили дежурния служител в РУ –Червен бряг при ОД на МВР-Плевен.

По случая било образувано Бързо производство № 151/2017г. по описа на РП-Червен бряг / ЗМ №576/2017г. по описа на РУ на МВР-Червен бряг/ .

С постановление от 15.12.2017г. М.М.М. бил привлечен като обвиняем  за това, че  на неустановена дата в периода 03.05.2017г. до 11.12.2017г. в с. ***осъществил неправомерно присъединяване към водопроводната мрежа, с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода – престъпление по чл.234в ал.1 от НК.

Въз основа на обвинителен акт вх.№7278/20.12.2017г. е  образувано настоящето съдебно производство по НОХД № 574/17г.  по описа на РС-Червен бряг.

Горната фактическа обстановка се установява от писмените материали по делото – констативен протокол от 11.12.2017г., констативен протокол от 10.06.2017г., копие на протокол за преустановяване на Ви К услуги  от 11.12.2017г., заверено копие на копие на протокол за преустановяване на Ви К услуги  от 03.05.2017г. , декларация на М.М.М., справки за съдимост и др.

Видно от протокол за оглед на местопроизшествие с рег.№374Р-13343/11.12.2017г. при огледа на  водомерно отклонение /шахта/ 1х1 м. дълбочина било констатирано, че от северната страна излиза поцинкована тръба ¾ цола захранваща имота с питейна вода свързана със следните ВиК части: спирателен кран ¾ цола с бронзови врътки, тръба ¾ цола около 30 см. холендер ¾ цола, тетки, коляно и др. Установено било и свързване на поцинкованата тръба с друга с размери около 15 см.,холендер 1 цол на ¾ цола и тръба захранваща имота с питейна вода. От тетката ¾ цола тръбата се свързала с умалител тръба ½ цол около 10 см. и повторно имота бил захранван имота с вода. В хода на огледа са иззети като веществени доказателства 1 бр. тръба 1 цол 13 см.  и 1 бр. тръба с умалител от ¾ на ½ с дължина 10 см. С протокол от 11.12.2017г. служителя на РУ Червен бряг К. М. предал на разследващия полицаи веществените доказателства по бързо производство ЗМ 576/2017г.по описа на РУ Червен бряг.

Видно от констативен протокол от 10.06.2017г. на представители на „ВиК” ЕООД гр. Плевен на процесната дата в протокола служители на дружеството Т.С.З. и Х. И. Х. преустановили захранването на имота на подсъдимия поради неплатени фактури и липса на уред за измерване на потребената вода.  От протокол за преустановяване на ВиК услуги от 3.05.2017г. /на л.20 от делото/ се установява, че на 03.05.2017г. водоподаването и отвеждането на канална вода на абонат М.М.М. с адрес *** е прекъснато в присъствието на съпругата на М. – Фатма Балиева Демирова.

Видно от констативен протокол от 11.12.2017г. на представители на „ВиК” ЕООД гр. Плевен /на л.17 от делото/ при посещение на имот, находящ се в село *** с абонат М.М.М., служителите на дружеството Т.С.З. и Д.Г.С. констатирали незаконно свързване към водоснабдителната мрежа, в резултат на което била захранвана както къщата , в която живеел абоната, така  и стопанска постройка в близост до нея. В тази насока е и протокол за преустановяване на ВиК услуги /на л.19 от делото/, от който се установява, че на същата дата повторно било  спряно захранването на имота с бил затапен спирателния кран на вътрешната водоснабдителна система.

Видно от декларация на л.21 от делото М.М.М. декларирал пред служителите на ВиК гр. Плевен обстоятелството, че собственоръчно е осъществил неправомерно присъединяване към снабдителната система, като е скъсал пломбата и захранил имота си.

            В подкрепа на обвинението са и гласните доказателства по делото, съдържащи се в показанията на свидетелите Д.Г.С.  и Т.С.З.. От показанията на двамата свидетели се установяват преки доказателства за автора и изпълнителното деяние на извършеното престъпление – доказателства, че именно подсъдимият е осъществил непровомерното присъединяване към водоснабдителната система/, както и за субективната страна /причините и мотива за извършване на деянието/.

Поради съответствието както помежду им, така и с писмените доказателства по делото /протокол от 11.12.2017г., протокол за оглед на местопроизшествие и др./ съдът кредитира изцяло с доверие показанията на двамата свидетели като обективни и безпристрастни, съответстващи на обективната действителност по делото.  Свидетелите  са единодушни относно мястото, начина на осъществяване на изпълнителното деяние, както и за автора на престъплението. Техните показания се подкрепят  и допълват помежду си и в своята единност обусловят извод за съставомерност на поведението на М.М.М. в осъществяването на престъпление по 234в, ал. 1  от НК .

Доказателства за  елементи както от обективна, така и от субективната страна на престъплението се съдържат и в обясненията на подсъдимия, който прави пълни самопризнания. Поведението на М. сочи, че същия е съзнавал, че извършва обществено опасно деяние, както  и че е целял настъпването на  последиците от деянието.

Причините за извършване на деянието са неспазване на установения в страната правов ред.

Гореизложеното в своята съвкупност обуславя извода, че с деянието си М.М.М. е осъществил от обективна и субективна страна престъпление по чл.234в ал.1 от НК като  на неустановена дата в периода 03.05.2017г. до 11.12.2017г. в с. *** осъществил неправомерно присъединяване към водопроводната мрежа, с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода.

   При  определяне вида и размера на наказанието,  съдът  установи, че подсъдимия е осъждан, но  от осъждането му са изминали почти десет години .  Същевременно М. признава вината си,  разкайва се за стореното, но посочва, че мотива да осъществи деянието е тежкото му материално битово положение, както и факта, че е безработен и не притежава финансови средства. Тези обстоятелства и доброто процесуално поведение на подсъдимия съдът приема за многобройни смекчаващи отговорността на М. обстоятелства.

Предвиденото по закон наказание за този вид престъпление, е „Лишаване от свобода”   до 5 година и Глоба до 15 000 лв. Съдът намери, че в случая следва да определи наказанието  при условията на чл.55, ал.1 т. 2, б.4б” НК като наказанието лишаване от свобода бъзе заменено с наказания Пробация.  Ето защо и  на основание  чл.234в, ал.1 вр. чл. 55 ал.1 т.2 буква „б“ от НК го осъжда на  наказание „Пробация“ при следните пробационни мерки: на основание чл.42а, ал.2 т.1 от НК задължителна регистрация по настоящ адрес *** с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице за срок от една година  два пъти седмично; на основание чл. 42а, ал.2 т.2 от НК задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година ; на основание чл. 42а ал.2 т.6 от НК безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /двеста/ часа за срок от 1/една/ година.

На основание чл. 55, ал. 3 от НК не налага по - лекото наказание „Глоба”, което законът предвижда наред с наказанието „Лишаване от свобода”.

Съдът намери, че с определянето на наказанието от този вид и в този размер, ще бъдат постигнати целите на личната и генералната превенция на наказанието визирани в чл. 36 НК, като по този начин от една страна ще се поправи и превъзпита подсъдимия, ще се въздейства предупредително върху него и ще му се отнеме възможността да извърши други престъпления, а от друга страна ще се въздейства предупредително и превъзпитателно и върху другите членове на обществото. 

На основание чл. 53 ал.1 буква „а“ от НК веществените доказателства – 1 бр.- захранваща тръба от 1 цол с дължина 13 см.; 1 бр. тръба с умалител от ¾ цола на ½ цол с дължина 10 см., се отнемат в полза на държавата, като след влизане в сила на присъдата поради своята малозначителност следва да бъдат унищожени.

При горните мотиви, съдът постанови присъдата си.

                                                   

            11.01.2018г.                                             Председател :  ………………………..

            гр.червен бряг