РЕШЕНИЕ

 

гр.*** 20.04.2018 година

 

    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Червенобрежки районен съд, в публичното заседание на двадесет и втори март през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Й.Д.

при секретаря Е.Й.,

като разгледа докладваното от съдията Д. АНД № 61 по описа за 2018 година на Червенобрежки Районен съд на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.59 от ЗАНН

 

Производството е образувано по подадена жалба от ЕТ „С.С.“, с ***със седалище и адрес на управление: гр. ***, обл. ***, ул. ***представляван от С.Д.С. от с. гр. и с.а. против Наказателно постановление № 48/02.02.2018 г. на Директора  на ***ически надзор ***с  което на основание чл. 53 от ЗАНН вр. с чл. 58, ал.2 от Закона за техническите изисквания към продуктите му е била наложена имуществена санкция в размер на 300 /триста/ лева. Навежда доводи за допуснати процесуални нарушения при съставянето на АУАН, а оттам и на издаденото въз основа на него наказателно постановление. Твърди, че не е извършил вмененото му нарушение, като описаната в НП обстановка не отговаря на действителната такава. Моли съда да постанови решение, с което да отмени наказателното постановление, като незаконосъобразно.

 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – редовно призован в съдебно заседание се явява лично. Поддържа жалбата. Моли съда да отмени изцяло НП, като незаконосъобразно. Позовава се на представените писмени и гласни доказателства.

ОТВЕТНИКЪТ по жалбата – редовно призован не изпраща представител и не релевира становище по същата.

Съдът като съобрази събраните по делото доказателства – поотделно и в тяхната съвкупност, взе предвид изложеното в жалбата и становището на страните, намира за установено следното:

ПО ДОПУСТИМОСТТА НА ЖАЛБАТА:

Жалбата е подадена в преклузивния срок по чл.59, ал.2 от ЗАНН от лице имащо правен интерес, поради което е допустима и следва да бъде разгледана.

ПО ОСНОВАТЕЛНОСТТА НА ЖАЛБАТА:

Разгледана по същество същата е частично основателна.

Предмет на преценка в настоящето производство е както материалната законосъобразност на наказателното постановление, така и съответствието му с процесуалния закон. По делото са събрани писмени и гласни доказателства, след чиято преценка в тяхната съвкупност и поотделно, а така също и във връзка с оплакванията в жалбата, съдът приема за установено следното:

На жалбоподателя ЕТ „С.С.“, е съставен акт за установяване на административно нарушение за това, че на ***при проверка по чл.42, ал.1 от ЗТИП в заведение за обществено хранене ***намиращо се в гр. ***, ***и стопанисвано от него е констатирано, монтирането и работата на газов уред за готвене – котлон с 2 бр. Горелки BENZER BR-2701-GCZ P=30mbar, свързан към бутилка за съхранение на втечнен въглеводороден газ пропан-бутан. Св. З.М. приела, че търговеца, в качеството на ползвател на съоръжение с повишена опасност, е извършило нарушение на чл. 114, ал. 2, т. 1 от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, тъй като на ***е допуснал експлоатация газов уред за готвене – котлон с 2 бр. Горелки BENZER BR-2701-GCZ P=30mbar, свързан към бутилка за съхранение на втечнен въглеводороден газ пропан-бутан, без да е бил регистриран от орган извършващ технически надзор. На ***г. св. М. изпратила покана до търговеца за съставяне на АУАН, с писмо, изх. № 83-02-405 от с.дата. Същото било получено на 05.10.2017 г. съгласно известие за доставяне приложено по делото. На посочената в поканата дата се явил търговеца, но след като разбрал, че ще му съставят АУАН си напуснал офиса и си заминал. АУАН бил съставен на осн. чл. 40, ал. 2 от ЗАНН. Въз основа на АУАН, АНО издал обжалваното НП.

Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на събраните гласни доказателствени средства – показанията на актосътавителя З.Г.М. и свидетелят по акта М.Н.В., обяснението на жалбоподателя дадено в о.с.з., както и от приложените по делото писмени доказателства. Съдът изцяло цени посочените доказателствени източници, тъй като те са кореспондиращи си и взаимно допълващи. Помежду им липсват противоречия и те възпроизвеждат по идентичен начин фактите от значение за делото.

Съдът намира, че при съставяне на АУАН и издаване на НП не са допуснати съществени нарушения на процесуалния закон, които да са основание за отмяна на НП само на това основание. АУАН и НП съдържат изискуемите реквизити-посочени са дата и място на нарушението, описание на нарушението, посочени са нарушената и санкционната норма, индивидуализиран е нарушителя. Неоснователно е възражението, че е допуснато нарушение на чл. 40, ал. 2 от ЗАНН, което е съществено и е нарушило правото на защита на жалбоподателя. От представените по делото писмени доказателства- покана и известие за доставянето й се установява, че е била изпратена покана до управителя на дружеството, на адреса на управление на дружеството, за явяването му за съставяне на АУАН, като търговеца е било предупреден, че при неявяване на управителя или на упълномощен представител, актът ще бъде съставен в негово отсъствие. АУАН е бил съставен в отсъствие на нарушителя в съответствие с правилото на чл. 40, ал. 2 от ЗАНН, при което не е допуснато нарушение на процесуалния закон. Спазени са специалните правила на чл. 59а, ал. 1 от ЗТИП за връчване на АУАН, по адреса на управление на търговеца. Видно от АУАН, същият е предявен и връчен редовно. Разпоредбата на чл. 40 от ЗАНН гарантира правото на защита на наказаното лице да разбере обвинението, да прави възражения и представя доказателства, с оглед установяване на обективните факти. В случая по никакъв начин не са нарушени тези права на наказаното лице и не е препятствана възможността му както за възражение в АУАН, така и за възражение по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗАНН - в 3-дневен срок, а така също и за обжалване на НП.

Нарушението е правилно установено и доказано по несъмнен начин. В тази връзка съдът кредитира изцяло показанията на св. М. като последователни, подробни и кореспондиращи с писмените доказателства. Несъмнено описаната газова инсталация представлява съоръжение с повишена опасност по смисъла на чл. 32 от ЗТИП и попада в обхвата на чл. 1, ал. 1 от НУБЕТНГСИВВГ, приета на основание чл. 31, ал. 1 от ЗТИП, т. 1.5.2. от Приложение 1 към чл. 2 на Наредба за условията и реда за издаване на лицензни за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията и подлежи на технически надзор от Председателя на ДАМТН, чрез ГД ИДТН. Съгласно чл. 191, ал. 2 от НУБЕТНГСИВВГ, задължение на ползвателя е съгласно чл. 114, ал, 2, т. 2 от НУБЕТНГСИВВГ да не допуска експлоатация на газови съоръжения и инсталации, когато не регистрирано от орган по техническия надзор, имащ необходимата лицензия. По безспорен начин е доказано, че на посочената в АУАН дата и място ползвателят е експлоатирал газовата инсталация, тъй като се извършвало готвене на котлона, ползващ втечнен въглеводороден газ от газова бутилка. След като е допуснал до експлоатация процесното съоръжение, преди да е регистрирано от орган по техническия надзор, имащ необходимата лицензия, с поставянето на съответния стикер, жалбоподателят е осъществил състава на административното нарушение по чл. чл. 114, ал, 2, т. 1 от НУБЕТНГСИВВГ.

Неоснователни са доводите на жалбоподателя, че газовата инсталация не е регистрирана, тъй като органите за технически надзор не са изпълнили задължението си по чл. 194, ал. 5 от НУБЕТНГСИВВГ, поради което същият не следва да носи отговорност за нарушението. Жалбоподателят не е санкциониран за това, че не е поискал от компетентните органи извършването на технически преглед съоръжението, а за това, че е допуснал експлоатацията на газовата инсталация, без преди това по предвидения в закона ред да е удостоверено, че същият отговаря на техническите изисквания за безопасна и безаварийна експлоатация – с поставен необходимия стикер за това, независимо от причините за това. Отговорността му като ЮЛ е обективна и безвиновна.

Неоснователно е и възражението, че е налице маловажен случай по смисъла на чл. 28 от ЗАНН. От съвкупния анализ на всички относими към отговорността на жалбоподателя обстоятелства се налага извод, че в случая не се касае за нарушение, чиято степен на обществена опасност е явно незначителна или с по-ниска от обичайните случаи на нарушения от този вид, поради хипотезата на чл. 28 от ЗАНН се явява неприложима. Липсата на вредни последици не следва да се счита за смекчаващо отговорността обстоятелство, тъй като нарушението е формално и настъпването на вредни последици не е елемент от фактическия му състав. В случая се касае за повишената опасност на извършваната дейност и спазването на специалния режим за осъществяването й е от изключителна важност, с цел гарантиране безопасната експлоатация на съоръжения с повишена опасност, за да не се създава риск от възникване на аварии и злополуки.

Основателно е обаче възражението, че размерът на санкцията е не е определен в съответствие с изискванията на чл. 27 от ЗАНН. АНО не е отчел, че се касае за първо нарушение на дружеството от този вид, както и че няколко дни след проверката и констатиране на нарушението, дружеството е предприело необходимите постъпки за извършване на технически преглед на газопровода. При наличието на тези смекчаващи отговорността обстоятелства и липсата на отегчаващи такива, размера на санкцията се явява необосновано завишен. Това налага НП да бъде изменено, като бъде намален размера на наложената санкция към законовия минимум от 100лв.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН съдът

Р Е Ш  И:

 

ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 48/02.02.2018 г. на Директора  на ***ически надзор ***с  което на основание чл. 53 от ЗАНН вр. с чл. 58, ал.2 от Закона за техническите изисквания към продуктите за нарушение на чл. 114, ал. 2 т. 1 от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (НУБЕТНГСИВВГ) на ЕТ „С.С.“, с ***със седалище и адрес на управление: гр. ***, обл. ***, ул. ***представляван от С.Д.С., е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 300 лв., КАТО НАМАЛЯВА размера на санкцията на 100 лв.

 

Решението подлежи на жалба и протест пред ***ски окръжен съд по реда на глава двадесет и първа от НПК – петнадесет дневен срок от днес.

 

                                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: