МОТИВИ:

 

Производството по делото е образувано по внесен в съда обвинителен акт от Районна прокуратура Червен бряг срещу К.С.К., ЕГН ********** ***, с адрес за призоваване: *****за престъпление по чл. 270, ал. 1 от НК, като в разпоредително заседание РП прави предложение К.С.К., ЕГН ********** да бъде освободен от наказателна отговорност за престъпление по чл. 270, ал. 1 от НК, като му бъде наложено административно наказание по реда на чл.78а от НК.

В хода на съдебното производство подсъдимият участва лично.

Районна прокуратура – гр.Червен бряг се представлява от прокурор Ивайло Тодоров, който прави предложение производството да продължи по глава двадесет и осем и съдът да постанови решение по чл.78а от НК

Съдът като прецени събраните в хода на досъдебното производство доказателства прие за установени следните факти:

От фактическа страна

Досъдебното производство е образувано срещу К.С.К. - роден на *** ***, *****, с адрес за призоваване: *****българин, с българско гражданство, неженен, със средно образование, безработен, неосъждан, с ЕГН ********** за това, че На 18.02.2018 г. , около 20:10 часа в *****като водач на лек автомобил *** с рег. № *****противозаконно попречил на орган на властта-полицейски служител В.Г.В.да изпълни служебните си задължения като контролен орган по Закона за движение по  пътищата, изразяващо се в неизпълнение на издадените разпореждания  да спре за извършването на проверка на МПС и лице, с преднамерено  бягство, с което осуетил полицейската проверка, – престъпление по чл. 270, ал. 1 от НК.

В хода на разследването са установени следните фактически обстоятелства:

На 18.02.2018г. свидетелите В.Г.В.и С.В.В.били на работа по предварително утвърден график и осъществявали служебните си задължения по охрана на обществения ред и контрол на пътното движение на  територията на Община гр. Червен бряг. Около 20:10 часа се намирали в с. Чомаковци, на  кръстовище, образувано от улиците „*** съ служебния автомобил „Опел Астра“ рег. № ***който бил с  отличеителни знаци на МВР. Замбелязали, че по ***към  гр. ***приближава лек автомоби, като същите решили да спрад водача за проверка. Същите излезли на пътното платно на ***и подали на водача ясен с игнал да спре автомобила за проверка- със стоп пхалка –по образец и с фенерче. Полицейските служители били със  светлоотразителна зелена жилетка с надпис „Пътна полиция“, като мястото на пътното платно, на което били застанали ,спирайки водача било осветено от  улични лампи и се веижда ясно. Подсъдимият К.К. решил да не се подчини на подадения сигнали миналпокрай полицейския служител В.В.и продължил движението си,като увеличил скороостта. Полицейските служители видели ясно лекият автомол, който завил наляво  и продължил по ул. „Христо Ботев“,като полицейските служители неотлъчно следвали лекият автомобил  ***, без да го губят от погледа си, като същият завил по ***Полицейският автомобил бил управляван от С.В.който го настигнал, след което се изравнил с него , свалил прозореца на и разпоредил на водача да спре, като извикалсилно. Водачът спрял автомобила на ул. „Ал. Стамболийски „ и отбил вдясно.  В ъвтомобила същият не бил сам,като на предната дясна седалка седял млад мъж, на когото не записали  данните. Младши автоконтрольор В. слязъл от полицейския автомобил, представил се на водача и му поискал документи за проверка. Водачът  представил лична карта и СУМПС, като след проверката установили, че това  елицето К.С.к. ***. След като слязъл от автомобила същият лъхал на алкохол. Когато го попитали защо не спира на подадения сигнал,  подсъдимият отвърнал, че не е видял полицейския служител. Същите го помолили да се качи в служебния автомобил и го изпробвали за наличе на алкохол с техническо редство „Дрегер“, който  уред отчел 0,89 промила.

За констатираните нарушения свидетелят В.В.съставил АУАН № 54492/18.02.2018г. на виновния водач, който същият подписал без възражения.

Горната фактическа обстановка се установява от събраните в хода на ДП доказателства – показанията на свидетелите В.Г.В.и С.В.В., кратките обяснения, дадени от подсъдимия на ДП, писмените доказателства по делото - АУАН № 54492/18.02.2018г. на мл.авт. В.Г.В.В.; справка за нарушител/водач; Справка в Централна база КАТ, характеристична справка и справка за съдимост. Показанията на свидетелите са последователни, непротиворечиви и взаимно допълващи се, поради което съдът ги кредитира, кореспондират и с обясненията на обвиняемия.

При така установената фактическа обстановка категорично се установява, че подсъдимият като водач на лек автомобил  противозаконно попречил на орган на властта –полицейски служител В.Г.В.да изтпълни служебните си  задължения като контролен орган по Закона за движение по пътищата  изразяващо се в неизпълнение на издадените разпореждания да спре  за извършване на проверка на МПС и  лице , с преднамерено бягство, с което  осуетил полицейската проверка.Деянието е извършено при пряк умисъл с ясно съзнание за общественоопасния характер на същото и неговите обществено опасни последици и техния вредоносен резултат.

До горните изводи е стигнал и наблюдаващия прокурор по делото.

Правилни са изводите на прокурора, че: не са налице основания за приложение на чл.78а, ал.7 от НК; налице са законовите предпоставки по чл.78а ал.1, б.”а”,”б” и „в” от НК подсъдимият да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено административно наказание по реда на чл.78а от НК, тъй като същият не е осъждан и не му е налагано административно наказание по този ред.

При определяне размера на наложеното наказание съдът взе предвид конкретната степен на обществена опасност на деянието при конкретните обстоятелства, съзнанието за вина, установеното в хода на досъдебно производство, това че  обвиняемият няма съставяни актове по ЗДвП и че е безработен.

Отчитайки горните факти съдът наложи на обвиняемия административно наказание глоба в размер на минимума предвиден в закона 1000 лв.

 

                                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: