РЕШЕНИЕ

гр.Червен бряг, 12,04,2018 година

 В ИМЕТО НА НАРОДА

Червенобрежки районен съд, в публичното заседание на двадесет и трети март през две хиляди и осемнадесета година

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Х.П.

при секретаря П.П.като разгледа докладваното от съдията Първанов АНД № 75 по описа за 2018 година на Червенобрежки районен съд на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 59 от ЗАНН

В Червенобрежки районен съд е постъпила жалба от Й.И.С., с ЕГН ********** ***, с която се обжалва НП  17-0374-000039/2018 г.  на Началника на Районно управление Червен бряг, с което на основание чл. 53, ал.1 от ЗАНН и чл. 183, ал. 2, т. 11 му е наложена глоба в размер на 20 лв. и на осн. чл. 175, ал.1, т. 5 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 100 лева и е лишен от право да управлява МПС за срок от два месеца затова, че на 12.01.2018г. в 08.15 часа в гр. Червен бряг на път трети клас № 3006, като водач на л.а. „ххххпри маневра на заден ход блъска л.а. „хххи напуска мястото на ПТП без да изчака и уведоми органите на пътна полиция.

Твърди, че НП е неправилно и незаконосъобразно, тъй като описаното в НП не отговаря на действителната фактическа обстановка. Твърди, че не е усетил да се блъснал в друг автомобила, а зад автомобила имало лице,  което с нищо не показало че е докоснал автомобила му, след което бил извикан в РУ Червен бряг и му бил съставен акт, като в него написал възражения. Твърди, че няма мотиви да напусне местопроизшествието, тъй като  притежава всички изискуеми от закона документи, има автокаско и гражданска отговорност, преминал е на технически преглед. Твърди, че съгласно чл. 42 т. 9 в акта за АУАН трябва да бъде вписано имената и ЕГН на пострадалия при ПТП, но това не е сторено и в НП, което се явява нарушение на чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН.

Моли съда да постанови решение, с което да отмени частично наказателното постановление.

 Жалбоподателят – редовно призован в съдебно заседание се явява лично и с адв. Ц.А.от ПлАК. Поддържа жалбата. Навежда доводи за допуснати процесуални нарушения при съставянето на АУАН, а от там и на издаденото въз основа на него наказателно постановление. Позовава се на представените  писмени доказателства.

Ответникът по жалбата – редовно призован не изпраща представител и не релевира становище по същата.

Разпитани бяха полицейските служители В.Г.В. и Е.М.Е.

Съдът като съобрази събраните по делото доказателства – поотделно и в тяхната съвкупност, взе предвид изложеното в жалбата и становището на страните, намира за установено следното:

ПО ДОПУСТИМОСТТА НА ЖАЛБАТА:

Обжалваното наказателно постановление е връчено на жалбоподателя на 23.02.2018г. Жалбата е подадена на 02.03.2018г., т.е. в преклузивния срок по чл.59, ал. 2 от ЗАНН, поради което е допустима и следва да бъде разгледана.

ПО ОСНОВАТЕЛНОСТТА НА ЖАЛБАТА:

Разгледана по същество същата е частично основателна.

Предмет на преценка в настоящото производство е както материалната законосъобразност на наказателното постановление, така и съответствието му с процесуалния закон.

По делото са събрани писмени и гласни доказателства, след чиято преценка в тяхната съвкупност и поотделно, а така също и във връзка с оплакванията в жалбата, съдът приема за установено следното:

На жалбоподателя е съставен акт за установяване на административно нарушение за това, че на   12.01.2018г. в 08.15 часа в Обина Червен бряг на път трети клас № 3006, като водач на л.а. „ххххпри маневра на заден ход блъска л.а. „хххи напуска мястото на ПТП без да изчака и уведоми органите на пътна полиция. Въз основа на така съставения акт за установяване на административно нарушение е издадено Наказателно постановление № 17-0374-000690/17.08.2017г. на Началник  към Районно управление Червен бряг, с което на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 100 лв и е лишен от право да управлява МПС за срок от два месеца.

Преди да обсъжда по същество налице ли е административно нарушение, извършено ли е то от жалбоподателя виновно, правилно ли е определен размерът на наказанието, съдът следва да обсъди възражението на защитата досежно обстоятелството, че АУАН и издаденото въз основа на него наказателното постановление е издадено в нарушение на материалния и процесуалния закон.

При така изяснената фактическа обстановка, съдът направи следните правни изводи:

На процесната дата,  дежурния на РУ, уведомил свидетелите В.В. и Е.Е., че на паркинга на фирма „хххима възникнало ПТП. При пристигането установили, че л.а. „хххкато водачът му бил до него по който л.а. имало охлузване на предната броня а собственикът на автомобила им заявил, че такси не си спомнял рег. №  го е ударил на заден ход, след което си е тръгнал. При разпита на охраната установили, че таксито е на Й.С.. Същият бил извикан в РУ, признал за ситуацията, като казал, че не усетил, че е ударил колата. Бил му съставен АУАН и издаден протокол за ПТП, както на него, така и на другия водач. Полицейските органи потвърдиха твърдението в жалбата на жалбоподателят, че всички други негови документи били изрядни

Съдът не кредитира твърдението в жалбата на  С., че не е усетил да е блъснал другия автомобил поради това, че същият е професионален водач на МПСи работи като таксиметров шофьор от 16 години. Съприкосновението между двата автомобила е такова, че е оставило трайни следи по броните на автомобилите, видени както от него, така и от свидетелите. Ноторно известно е, че не е възможно да не бъде усетен сблъсък между МПС, който да доведе до такъв резултат.

Не отговаря на истината и твърдението на защитата, че при съставяне на АУАН не е вписано трите имена и ЕГН на пострадалия /за справка виж АУАН на стр. 8 от делото/.

В хода на административно наказателното производство няма допуснати нарушения на императивни правни норми водещи до незаконосъобразност на постановлението.

При определяне вида и размера на наложените наказания обаче, административно наказващия орган без да е изложил изрични мотиви е наложил наказание за деянието по члц 175, ал. 1, т. 5 от ЗДвП доста над минимума. Определянето на наказание над минимума следва да има своята обосновка, в противен случай се явява ненужна репресия, която винаги е в противоречие с генералната и лична превенция на наказанието.

Видно от справката за нарушител е, че на С. въпреки това , че работи като таксиметров шофьор и ежедневно е  участник в движението, от 2012г. не е налагано наказание за нарушение по ЗДвП.

В този смисъл е следвало да му бъде наложено наказание към предвидения от закона минимум, а именно лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец и глоба в размер на 50 лв.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН съдът

 

Р Е Ш  И:

 

Изменя, като неправилно НП № 17-0374-000039/12.02.2018г. на Началника  на Районно управление Червен бряг, с което на Й.И.С., с ЕГН ********** ***, на основание чл. 53, ал.1 от ЗАНН и чл. 183, ал. 2, т. 11 му е наложена глоба в размер на 20 лв. и на осн. чл. 175, ал.1, т. 5 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 100 лева и е лишен от право да управлява МПС за срок от два месеца затова, че на 12.01.2018г. в 08.15 часа в гр. Червен бряг на път трети клас № 3006, като водач на л.а. „ххххпри маневра на заден ход блъска л.а. „хххи напуска мястото на ПТП без да изчака и уведоми органите на пътна полиция, като намалява размера на наказанието за деянието по чл. 175, ал. 1, т. 5 от ЗДвП на лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец и глоба в размер на 50 /петдесет/ лева.

 

Решението подлежи на обжалване пред Плевенски административен съд по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс, в 14 дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: