ПРОТОКОЛ

***, 17.04.2018 година

 

Червенобрежкият районен съд в публичното съдебно заседание на седемнадесети април  през две хиляди и осемнадесета  година, в състав:                         

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Й.Д.

при участието на секретаря Е.Й.

и участието на прокурорът И.Т.

сложи за разглеждане НОХД № 76 по описа за 2018 година на Червенобрежкия районен съд,  докладвано от съдията Д.

Разглеждането на делото започва в 11:00 часа се явиха:

Районна прокуратура *** - редовно призована, се представлява от прокурор И.Т.

Подсъдимият П.Г.А. – редовно призован, се явява лично и с адв. Ц.Ц.– АК Плевен, с пълномощно от 21.03.2018г.,

Становище на страните по хода на разпоредителното заседание

Прокурорът   Да се даде ход на делото.  Получили сме препис от разпореждането на съда  по чл. 247а, ал.1т.1  вр. чл.247б НПК  преди повече от седем дни.

Адвокат Ц.- Да се даде ход на делото.  Получили сме препис от разпореждането на съда  по чл. 247а, ал.1 т.1  вр. чл.247б НПК  преди повече от седем дни.

Подсъдимия  – Да се гледа делото. Получил съм препис от обвинителния акт  и препис от разпореждането на съда  по чл. 247а, ал.1 т.1  вр. чл.247б НПК  преди повече от седем дни.

След като установи, че не са налице процесуални пречки  за провеждане на разпоредително заседание и с оглед редовното призоваване на страните съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ ПО ЧЛ.248 НПК.

На основание чл. 248, ал.1 НПК пристъпва към обсъждане на  следните въпроси:

1. подсъдно ли е делото на съда;

2. има ли основание за прекратяване или спиране на наказателното производство;

3.допуснато ли е на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, на пострадалия или на неговите наследници;

4. налице ли са основания за разглеждане на делото по реда на особените правила;

5. разглеждането на делото при закрити врати, привличането на резервен съдия или съдебен заседател, назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация;

6. взетите мерки за процесуална принуда;

7. искания за събиране на нови доказателства;

8. насрочването на съдебното заседание и лицата, които следва да се призоват за него.

       Прокурорът  Господин Съдия, считам че делото е подсъдно на РС Червен бряг. Няма основания за прекратяване или спиране на производството. Не е допусната на досъдебна фаза отстранимо съществено нарушение на процесуални правила. Подсъдимият и неговият защитник желаят делото да приключи със споразумение. Не са налице условията за разглеждане на делото при закрити врати, както и за привличане на резервен съдия или съдебни заседатели. Няма основания за назначаване на вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация. Мярка за процесуална принуда  не е взета.

    Адвокат Ц. - Присъединявам се към становището на прокуратурата. Правим искане за сключване на споразумение с РП Червен бряг.  Считам, че делото е подсъдно на РС Червен бряг. Няма основания за прекратяване или спиране на производството. Не е допусната на досъдебна фаза отстранимо съществено нарушение на процесуални правила. Липсват основания за разглеждане на делото по реда на особените правила, тъй като за да бъде разгледано делото по този ред трябва да бъде заявено желание на подсъдимия в тази насока, както и същия да се представлява от защитник. Не са налице условията за разглеждане на делото при закрити врати, както и за привличане на резервен съдия или съдебни заседатели. Няма основания за назначаване на вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация. Мярка за процесуална принуда не е взета. Желаем сключване на споразумение с РП Червен бряг.

  Подсъдимият -  Поддържам казаното от адвоката ми.

  Като взе предвид становището на страните по поставените въпроси по чл.248, ал.1 НПК и след направена проверка на материалите по делото и внесения обвинителен акт съдът приема за установено следното:

Делото е с местна и родова подсъдност на Червенобрежкия Районен съд с оглед разпоредбата на чл. 35, ал.1  от НПК.

Не са налице основания за прекратяване и спиране на наказателното производство.

На досъдебното производство не е допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, на пострадалия или неговите наследници.

Налице са / не са налице/ основание за разглеждане на делото  по реда на особените производство:

- Бързо производство – глава 24 НПК;

- Незабавно производство – глава 25 НПК;

- Разглеждане на делото по искане на обвиняемия в съда – глава 26 НПК;

- Съкратено съдебно следствие в производството пред първа инстанция – глава 27 НПК;

-Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание – глава 28 НПК;

- Решаване на делото със споразумение – глава 29 НПК;

- Особени правила за разглеждане на дела за престъпления, извършени от непълнолетни- глава 30 НПК ;

- Особени правила за разглеждане на дела за престъпления, извършени от лица, които не владеят български език – глава 30 «а» НПК;

- Особени правила за разглеждане на дела, подсъдни на военните съдилища – глава 31 НПК ;

- Особени правила за разглеждане на дела, подсъдни на специализираните наказателни съдилища – глава 31 «а» НПК.

 Налице са основания за разглеждане на делото при закрити врати  по чл. 263 НПК / се запазване на държавната тайна или на нравствеността, в случаите на чл.123, ал.2 т.2 НПК, както и когато това е необходимо, за да се предотврати разгласяването на факти от интимния живот на граждани, когато е налице малолетен или непълнолетен пострадал от престъпление/.

Не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати, за привличане на рервен съдия или съдебен заседател, за назначаване на вещо лице, преводач и тълковник, както и за извършване на съдебно следствени действия по делегация. 

С оглед на гореизложеното, съдът  на основание чл.248, ал.1 НПК

О П  Р Е Д Е Л И:

На основание чл.248, ал.1 т.1 НПК - делото е с местна и родова подсъдност на Червенобрежкия Районен съд с оглед разпоредбата на чл. 35, ал.1  от НПК.

На основание чл.248, ал.1 т.2 НПК - не са налице основания за прекратяване и спиране на наказателното производство.

На основание чл.248, ал.1 т.3 НПК - на досъдебното производство не е допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, на пострадалия или неговите наследници.

На основание чл.248, ал.1 т.4 НПК - не са налице основания за разглеждане на делото  по реда на особените производство:

- Бързо производство – глава 24 НПК;

- Незабавно производство – глава 25 НПК;

- Разглеждане на делото по искане на обвиняемия в съда – глава 26 НПК;

- Съкратено съдебно следствие в производството пред първа инстанция – глава 27 НПК;

-Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание – глава 28 НПК;

- Особени правила за разглеждане на дела за престъпления, извършени от непълнолетни- глава 30 НПК ;

- Особени правила за разглеждане на дела за престъпления, извършени от лица, които не владеят български език – глава 30 «а» НПК;

- Особени правила за разглеждане на дела, подсъдни на военните съдилища – глава 31 НПК ;

- Особени правила за разглеждане на дела, подсъдни на специализираните наказателни съдилища – глава 31 «а» НПК.

На основание чл.248, ал.1 т.5 НПК- не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати  по чл. 263 НПК / за запазване на държавната тайна или на нравствеността, в случаите на чл.123, ал.2 т.2 НПК, както и когато това е необходимо , за да се предотврати разгласяването на факти от интимния живот на граждани, когато е налице малолетен или непълнолетен пострадал от престъпление/; не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати, за привличане на резервен съдия или съдебен заседател, за назначаване на вещо лице, преводач и тълковник, както и за извършване на съдебно следствени действия по делегация, както и не са налице основанията на чл.94, ал.1 НПК  за назначаване на  служебен защитник на подсъдимия.

С оглед на направеното искане от страна на пълномощника на подсъдимия и становището на представителя на РП Червен бряг, както и съгласието на подсъдимия по-горе съдът приема, че на основание чл. 252 от НПК делото следва да продължи след провеждане на разпоредителното заседание по реда на глава двадесет и девета от НПК.

С оглед на горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

След провеждане на разпоредителното заседание, на основание чл. 252, ал.1 НПК ПРОИЗВОДСТВОТО ПРОДЪЛЖАВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА от НПК.

Становище на страните по даване ход на делото

Прокурорът- Да се даде ход на делото

Адвокат Ц.- Да се даде ход на делото

Подсъдимият – Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

На основание чл.272, ал.1 НПК снема самоличност на подсъдимите:

П.Г.А. -роден на *** ***, с постоянен адрес ***, ***, ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, живее на семейни начала, безработен, осъждан, ЕГН **********. Давам съгласие личните ми данни да бъдат вписани в протокола.

Подсъдимият представя лична карта.

На подсъдимият съдът напомня правата по НПК.

На основание чл.274, ал.1 НПК съдът разяснява на страните правото им  на отводи срещу състава на съда, прокурора, защитниците и секретаря, както и правото им да възразят срещу разпита на някои свидетели.

На осн. чл.274, ал.2 НПК съдът разяснява на страните правата им.

На основание чл.275, ал.1 НПК съдът запитва страните за нови искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

Прокурорът- Разяснени са правата. Не правя отводи на състава, защитниците и секретаря.

Адвокат Ц.- Не правя отвод на състава, прокурора и секретаря. Правя искане за приключване на съдебното производство със споразумение, чл.384 ал. 1 от НПК, за което сме постигнали споразумение с прокурора относно вида и размера на наказанието, което представяме. Доверителят ми признава всички факти и обстоятелства и има съзнанието, че това споразумение  има характера на присъда.

Прокурорът – Да се приеме искането производството да продължи по реда на чл.384, вр. чл. 381 ал.1 от НПК. Да се приеме писменото споразумение, което е постигнато между страните.

Съдът счита, че следва да се приеме представеното споразумение по чл.384 ал. 1, вр. чл. 381 ал. 5 от НПК.

Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

Приема като доказателство по делото споразумение чл.384 ал. 1, вр. чл. 381 ал. 5 от НПК постигнато между Районния прокурор при Районна прокуратура *** И.Т., подсъдимия П.Г.А. и неговия защитник адвокат Ц.Ц., ведно с представен документ за изцяло изплатени сумите.

Прокурорът излага споразумението:

Днес 17.04.2018 год.   в   гр.Червен бряг,   на основание  чл. 381 във вр. с 384 от НПК се постигна настоящето споразумение между Районна прокуратура гр.Червен бряг - представлявана от Районния прокурор И.Т., адвокат Ц.Ц. от АК Плевен - защитник на П.Г.А., ЕГН **********,***, за прекратяване на наказателното производство по №Д 20/2018 г. по описа на Районна прокуратура ***/БП ЗМ-37/2018 г. по описа на РУ Червен бряг/.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

            Обвиняемият П.Г.А. -роден на *** ***, с постоянен адрес ***, ***, ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, живее на семейни начала, безработен, осъждан, ЕГН **********, се признава за  виновен в това , че:

В периода от 01.05.2017 г. до 13.12.2017 г. включително, в ***, ***, в условията на повторност, като осъден с решение № 63/30.04.2013 г., постановено по Гр.д. № 917/2012 г. по описа на РС ***,в сила от 14.06.2013 г., да издържа свой низходящ-сина си М.П.Г.  роден на *** г., съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две вноски, а именно- в размер на 7 пълни месечни вноски от по 150/сто и петдесет/ лева и 1 непълна месечна вноска в размер на 63 лв., или общо 1113/хиляда сто и тринадесет / лева

Престъпление по осн.  чл. 183, ал.4 вр. ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1 от НК.

Страните се съгласяват и П.Г.А., ЕГН ********** приема да му  бъде наложено съответно следното наказание:    

За извършено престъпление по чл. 183, ал.4 вр. ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1 от НК, при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „в“ и ал. 3 от НК приема да изтърпи наказание  „Глоба“ в размер на 250 лв. /двеста и петдесет лева/, като не му се налага по-леко наказание „обществено порицание“, тъй като са налице условията, а именно: признава вината си, добро процесуално поведение,изплатена сумата за издръжка и деянието не представлява висока степен на обществена опасност.

Разноските по делото в размер на 58,65 лв. се поемат от обв. П.Г.А.

            Прокурорът – Съгласен съм да бъде одобрено споразумението.

Подсъдимият– Разбирам  за какво е обвинението, признавам се за виновен. Разбирам какви са последиците от споразумението. Съгласен съм с тях. Доброволно подписах споразумението и декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

Адвокат Г.- Съгласен съм да бъде одобрено споразумението.

 

                                                          С П  О  Р  А  З  У  М  Е  Л  И   С  Е:

 

 

Прокурор: ____________                                                Защитник:______________

        /И.Т./                                                         /Адв. Ц.Ц./

 

 

Обвиняем:_________________

           / П.Г.А. /

                              

Съдът счита, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което на основание чл. 382 ал.7 във връзка с чл. 381 ал.5 от НПК следва да бъде одобрено, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

 Днес 17.04.2018 г. одобрява  на основание чл. 382 ал.7, във вр .чл. 381 ал.5 от НПК постигнатото споразумение между Районна прокуратура гр.Червен бряг - представлявана от прокурор И.Т., адвокат Ц.Ц. от АК Плевен  - защитник на П.Г.А., ЕГН **********, за прекратяване на наказателното производство по №Д 20/2018 г. по описа на Районна прокуратура ***/БП ЗМ-37/2018 г. по описа на РУ Червен бряг/.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

            Подсъдимият П.Г.А. -роден на *** ***, с постоянен адрес ***, ***, ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, живее на семейни начала, безработен, осъждан, ЕГН **********, се признава за  виновен в това, че:

В периода от 01.05.2017 г. до 13.12.2017 г. включително, в ***, ***, в условията на повторност, като осъден с решение № 63/30.04.2013 г., постановено по Гр.д. № 917/2012 г. по описа на РС ***,в сила от 14.06.2013 г., да издържа свой низходящ-сина си М.П.Г.  роден на *** г., съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две вноски, а именно- в размер на 7 пълни месечни вноски от по 150/сто и петдесет/ лева и 1 непълна месечна вноска в размер на 63 лв., или общо 1113/хиляда сто и тринадесет / лева

Престъпление по осн.  чл. 183, ал.4 вр. ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1 от НК.

Страните се съгласяват и П.Г.А., ЕГН ********** приема да му  бъде наложено съответно следното наказание:    

За извършено престъпление по чл. 183, ал.4 вр. ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1 от НК, при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „в“ и ал. 3 от НК приема да изтърпи наказание  „Глоба“ в размер на 250 лв. /двеста и петдесет лева/, като не му се налага по-леко наказание „обществено порицание“, тъй като са налице условията, а именно: признава вината си, добро процесуално поведение,изплатена сумата за издръжка и деянието не представлява висока степен на обществена опасност.

Осъжда на основание чл. 189, ал. 3 от НПК П.Г.А., ЕГН **********,***,  да заплати по сметка ОД на МВР Плевен направените разноски за вещо лице по досъдебно производство ЗМ 37/2018г. по описа на РУ - Червен бряг в размер на 58,65  лв. /петдесет и осем лв. и 65 ст./.

Прекратява на основание чл. 24 ал.3 от НПК наказателното производство по досъдебно производство №Д 20/2018 г. по описа на Районна прокуратура ***/БП ЗМ-37/2018 г. по описа на РУ Червен бряг/и НОХД  № 76/2017 г. по описа на Районен съд ***.

Определението на съда е окончателно.                                                                                

            Протоколът написан в съдебно заседание, което приключи в 11:20 часа                                              

 

СЕКРЕТАР:                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: