РЕШЕНИЕ

гр.Червен бряг, 18.04.2018 година

 

    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Червенобрежки районен съд, в публичното заседание на осемнадесети април през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Й.Д.

при секретаря Е.Й.,

като разгледа докладваното от съдията Д. НАХ.д.№ 91 по описа за 2018 година на Червенобрежки Районен съд на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

Производство с правно основание чл. 365, ал. 2 от НПК, във връзка с чл.78а от НК

 

             С постановление с вх. № 1351/21.03.2018 г. на Районна Прокуратура – Червен бряг постановено по Дознание № Д-48/2018 г. по описа на РП – Червен бряг, на основание чл.375 от НПК е направено предложение до Районен съд Червен бряг, да се произнесе с решение по реда на чл.378 от НПК, с което бъде освободен от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК И.М.И., с ЕГН **********, с адрес: ***  за повдигнатото му обвинение за престъпление по чл.235, ал. 6 вр. ал.2, вр. ал.1 от НК, за това, че от неустановена дата през лятото на 2017 г. до 21.12.2017 г. съхранявал в автомобил ***, паркиран пред дома  си в ***-1,3 пр. куб.м дърва от  дъб на стойност 91 лева, както и в двора си ***- 3 пр. куб.м дърва за огрев от дъб на стойност 210 лева, общо – 4,3 пр. куб.м дърва за огрев от дъб на обща стойност 301 лева, незаконно добити от другиго, като случаят е маловажен- престъпление по  чл.235, ал. 6 вр. ал.2, вр. ал.1 от НК

По внесеното постановление е образувано НАХД № 91/2017 год. на Районен съд Червен бряг. С разпореждане на съдия – докладчик е насрочено делото при условията на чл.376 от НПК.

Районна прокуратура – гр.Червен бряг, редовно призована не се представлява.

            Обвиняемият И.М.И.признава вината си и предоставя на съда да прецени размера на наказанието, за което следва да му бъде наложено административно наказание.

            Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа страна: 

На 21.12.2017 г. след обяд опилецейските служители Д.Д.и К.М.извършвали обход със служебен автомобил в  ***, като минавайки по ***на пътното платно видели, че имало паркиран автомобил ***, в който се виждало, че има дърва. Свидетеля Д. се усъмнил, че дървата са незаконни и се обадил до ОДЧ при РУ гр. Червен бряг, за да бъдат изпратени на място служители от ДГС, които да извършат проверка  на дървата, както и други полицейски служители, които да им окажат  съдействие. На място пристигнали горски надзиратели Г.Г.и Р.П., както и полицейските служители В.В.и П.А.. След тяхното пристигане Д. и М.напуснали мястото и  се върнали в РУ гр. Червен бряг. Бил извикан и обитателя на къщата до описани я автомобил, който отворил вратите на автомобила, за да могат служителите на ДГС да проверят дървата.След направената проверка се установило, че дървата нямат КГМ, като за тях И. казал, че нямат никакви документи. След направеното размерване с рулетка установили, че са 1,3 пр.куб.м. дърва за огрев от вида дъб. Горските служители от улицата видели, че в дома на И. под сайвант имало още дърва. Поискали да проверят и тях, и след като И. ги допуснал да влязат установили, че и тези дърва не били маркирани, като и за тях същият казал, че не притежава никакви документи. След направената констатация служителите съставили на И.М.И. няколко АУАН по Закона за горите, които той отказал да подпише.Полицейският служител В.В.станал свидетел на отказа му.

По делото е назначена и изготвена оценителна експертиза, от заключението на която се установява, че стойността на незаконно превозваните дърва е общо в размер на 301.00 лв. лв., като тази сума възстановена. Горната фактическа обстановка се установява от самопризнанието на обвиняемия, показанията на свидетелите Д.Д.П., В.Г.В., Р.И.П.и Г.К.Г., както и от събраните писмените доказателства, находящи се в Дознание № Дознание № Д-48/2018 г. по описа на РП – Червен бряг ЗМ № 76/2018 г. на РУ гр. Червен бряг/, прочетени в съдебно заседание и приобщени към доказателствения материал по делото по реда на чл.283 от НПК. При така приетата фактическа обстановка съдът счита, че с деянието си обвиняемия И.М.И. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.235, ал.6 вр. ал.2, вр. с ал.1 НК. Престъплението е извършено при пряк умисъл като форма на вината. Веществените доказателства- няма.

По отношение отговорността на дееца съдът счита, че предложението на прокурора подсъдимият  да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание е основателно и следва да бъде уважено, тъй като са налице предпоставките на чл.78А от НК за прилагане на посочения институт – за престъплението, извършено от подсъдимия в Предвидените в разпоредбата на чл.235 ал.6 от НК наказания са лишаване от свобода до една година или пробация, или глоба от 100 до 300 лв.

В този смисъл съдът счита, че подсъдимият И.М.И.следва да бъде освободен от наказателна отговорност, като му бъде наложено съответно административно наказание “ГЛОБА”.

При определяне размера на наказанието съдът съобрази от една страна липсата на отегчаващи отговорността обстоятелства по отношение на подсъдимата, а от друга съобрази наличието на многобройни смекчаващи отговорността такива – доброто му процесуално поведение, насочено към разкриване на обективната истина по делото, демонстрирането на критично отношение към извършеното от него деяние, вещите предмет на престъплението — 2 куб.м.дървен материал от цер, са възстановени, поради което съдът му определя наказание “Глоба” в полза на държавата в размер на 1000/хиляда/ лева.

Обвиняемият следва да бъде осъден да заплати по сметка ОД на МВР Плевен направените разноски за вещо лице по досъдебно производство ЗМ № 76/2018 г. на РУ гр. Червен бряг в размер на 46,92 лв.

            Водим от гореизложеното и на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК, във връзка с чл.78а, ал.1 вр. с ал.5 от НК, съдът

Р   Е   Ш   И  :

ПРИЗНАВА И.М.И., роден на *** ***,с постоянен с адрес:***, българин, с българско гражданство, с основно образование/грамотен/,женен, пенсионер по болест, неосъждан/реабилитиран на основание чл. 86, ал. 1,т1 от НК/, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че неустановена дата през лятото на 2017 г. до 21.12.2017 г. съхранявал в автомобил ***, паркиран пред дома  си в ***-1,3 пр. куб.м дърва от  дъб на стойност 91 лева, както и в двора си ***- 3 пр. куб.м дърва за огрев от дъб на стойност 210 лева, общо – 4,3 пр. куб.м дърва за огрев от дъб на обща стойност 301 лева, незаконно добити от другиго, като случаят е маловажен- престъпление по  чл.235, ал. 6 вр. ал.2, вр. ал.1 от НК и  на основание чл.78а, ал.1 вр. с ал.5 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ.

НАЛАГА на основание чл.78а, ал.1 вр. с ал.5 от НК на И.М.И., с ЕГН **********, с адрес: ***, АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ – ГЛОБА в размер на 1000/хиляда/ лева, която да заплати в полза на Държавата, по бюджетната сметка на съдебната власт.

ОТМЕНЯ взетата на досъдебно производство ЗМ № 76/2018 г. на РУ гр. Червен бряг марка за неотклонение „Подписка“ на И.М.И., с ЕГН **********, с адрес: ***

           ОСЪЖДА  И.М.И.., с ЕГН **********, с адрес: ***  да заплати по сметка ОД на МВР Плевен направените разноски за вещо лице по досъдебно производство ЗМ № 76/2018 г. на РУ гр. Червен бряг в размер на 46,92 лв./четиридесет и шест лв. и 92 ст./

 

Решението може да се обжалва и протестира в петнадесетдневен срок от днес пред Окръжен съд-Плевен.

                                                                          

                                                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: