Р Е Ш Е Н И Е

                                                           39

                                 гр.Червен бряг, 11.04.2018  година

                                               В ИМЕТО НА НАРОДА

Червенобрежки районен съд, в публичното заседание на единадесети април през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                                          Председател: Христо Първанов

при секретаря Павлина Плючарска и участието на прокурора Светла Христова, като разгледа докладваното от съдията Първанов ЧНд. № 92 по описа за 2018 година на Червенобрежки районен съд на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

                  Производството е по чл. 155 от Закона за здравето

Червенобрежка районна прокуратура е сезирала Районния съд град Червен бряг с искане по чл. 157 от Закона за здравето при наличие на обстоятелства по чл. 155 от същия закон да бъде назначена съдебно-психиатрична експертиза на В.П.А. с ЕГН *********** ***,  след което при констатиране на основания по чл. 155 от ЗЗ същият да бъде настанен на задължително лечение в здравно заведение от типа на визираните в чл. 156 ал. 2 от Закона за здравето.

В хода на съдебното следствие представителят на Районната прокуратура – прокурор Светла Христова поддържа искането.

В производството пред съда освидетелстваният се представлява от служебен защитник, назначен по реда на чл. 94 ал.1 т.2 от НПК адвокат Т.Т. от Плевенска адвокатска колегия. Адвокат Т. взема становище искането на прокуратурата да бъде уважено. Настаняването на А. на задължително лечение е както в негов интерес, така и в интерес на обществото.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства и взе предвид заключението на  съдебно психиатричната експертиза, изготвена от експерта д-р Л.С. *** поотделно и в съвкупност прие за установени следните фактически обстоятелства:

Освидетелстваният е на 65 години.  Настаняван е за принудително лечение с решене на СР през 2011г. по реда на чл. 427 ал. 1 от НПК с диагноза шизофрения, парафренна форма, психопатоподобна промяна на личността.

На 10.10.2017г. е бил настанен принудително в ДПБ-Карлуково с диагноза „Биполярно афективно разстройство“.

От 12.12.2017г. до 18.01.2018г. е лекуван в център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски“ – София с диагноза „Биполярно афективно разстройство“.

В момента лицето живее само, което е предпоставка, че не може да приема сам медикаменти и няма кой да следи за назначената му терапия.

Постъпила е жалба от неговата дъщеря П.А., в която се излага, че баща й не може да се справя разумно с разходването на пенсията си, държи се налудничиво, разказва несъществуващи истории, пуска в дома си хора, които безпокоят съседите и изнасят неговите вещи. А. обявил за продажба и взел капаро за апартамента, като има опасност чужди хора да се нанесат и А. да остане да живее без дом, а той е съсобствен със сестра му, която е зад граница.

Бяха разпитани свидетелите - негова семейна позната И.И., съседа А.А. и М.А. от които е видно, че А. на моменти става агресивен и има честа промяна на настроението, като има опасност да запали жилището си, както бил запалил вила в с. Л. През последния месец обявил за продажба имоти и вещи, които не са само негова собственост.

А. не желае да се лекува самостоятелно и отрича да има психични проблеми, поради което става опасен за себе си и околните

            От проведеното интервю във връзка с покриване на критериите за първоначална оценка на риска от агресия и автоагресия общият сбор на точките е 29, което означава че според медицински стандарт Психиатрия рискът за опасни прояви при него е от умерена степен и са налице основания за настаняването му на задължително лечение по чл. 162 ал. 2 от З и във връзка с чл. 146 ал. 1 т. 1, чл. 155 и чл. 156 от ЗЗ.

Съгласно заключението на експерта освидетелстваният А. страда от биполярно афективно разстройство.Сегашен епизод маниен с психотични симптоми. При него са налице психични увреди в резултатна психично разстройство, като с това се покриват критериите на чл. 146 ал. 1 т. 2 от ЗЗдравето. Поради заболяването съществува риск от извършване на общо опасни действия, застрашава живота и здравето на околните, също и собственото си здраве и живот.

Съгласно експертизата са налице критериите за провеждане на лечение по задължителен ред и експертът предлага лицето да бъде настанено на задължително лечение за срок от три месеца в ДПБ „С.И.Р“ гр. Н.И., обл. София. При освидетелствания не е налице способност за изразяване на информирано съгласие и предвид становището на вещото лице и показанията на дъщерята на А. – П. съдът намира, че същата следва да бъде определена за такова лице.

Горните факти съдът установи при съвкупната преценка на показанията на разпитаните свидетели и заключението на експерта, което възприема за компетентно.

При така установеното съдът прие, че по отношение на осв. А. са налице медицинските критерии за настаняване на задължително лечение - заболяването му е от кръга на визираните в чл.  146 от ЗЗ заболявания. Същото лечение следва да се проведе в стационарна форма и да продължи в ДПБ „С.И.Р“ град Н.И., обл. София за срок от три месеца, считано от датата на хоспитализацията – 29.03.2018г..

С оглед невъзможността освидетелстваният сам да дава информирано съгласие за лечение следва да се назначи  лице, което да дава информирано съгласие вместо него. За такова лице съдът определя П.В.А. ***.

Като взе предвид степента на заболяването съдът прие, че евентуалното обжалване на настоящото решение не следва да спира неговото изпълнение.

Водим от горното съдът

                                               Р  Е  Ш  И :

Настанява на задължително лечение  в ДПБ „С.И.Р“ гр. Н.И., обл. София. В.П.А. с ЕГН *********** *** за срок от три месеца, считано от датата на хоспитализацията-29.03.2018г.

Назначава на основание чл. 162 ал. 3 от Закона за здравето за  лице, което да изразява информирано съгласие за лечението на В.П.А. с ЕГН *********** *** - П.В.А. ***, с телефонен № 0895760754

Решението подлежи на обжалване в 7-мо  дневен срок от днес пред ПлОС.

Обжалването на решението не спира неговото изпълнение.

 

                                                                       Районен съдия: