Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр.***, 02.04.2018г.

В    И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

                                                                                                                                                                                                                               

РАЙОНЕН СЪД-***, четвърти наказателен състав в открито заседание на   втори април през две хиляди и осемнадесета  година, в състав :

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.Н.

при участието на секретаря М.Т.и в присъствието на прокурора………………………….., като разгледа докладваното от съдията АНД №93  по описа за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното :

Производство с правно основание чл.378 от НПК, във връзка с чл.78а от НК.

С писмо с вх.№1382/22.03.2018 г.  на РП-***, ведно с предложение по чл. 78а, ал.1 от НК и материалите по досъдебно  производство №Д-57/2018г. по описа на РП-*** /№ЗМ-94/2018г. на РУ – ***/ е направено предложение за освобождаване на В.М.П. с ЕГН **********, адрес *** **** №12 от наказателна отговорност за извършено  престъпление по чл.325 ал.1 от НК за това, че на 03.02.2018г. около 14.00 часа в ****“ в централната градска част, като водач на ППС с животинска тяга – конски впряг, извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, изразяващи се в демонстративно преминаване през обособена пешеходна зона, както и в опасна близост до външно разположени маси и столове и развлекателни съоръжения, собственост на кафе-аператив ***стопанисвано от К. П. ***- престъпление по чл. 325 ал.1 от НК,  като му бъде наложено административно наказание по чл.78а НК.

По внесеното постановление е образувано АНД №93/2018 год. на Районен съд-***. С разпореждане на съдия - докладчик е насрочено делото при условията на чл.376 от НПК.

За Районна прокуратура – гр.*** представител не се явява и не се изразява становище по съществото на делото.

            Подсъдимият  В.М.П. се явява лично в съдебно заседание, признава фактите и обстоятелствата в предложението по чл.78а, ал.1 НК и моли съда да му наложи минимално наказание.

            Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа страна:

            Подсъдимият  В.М.П.  е българин. Български гражданин е . С ЕГН **********.***. Подсъдимият е с основно образование. Безработен е. Не е осъждан за престъпления от общ характер.

            На 03.02.2018г. В.М.П. се придвижил от дома си в 5-ти квартал до гр. *** с конски впряг. Подсъдимият се срещнал със свой приятел – свидетелят Х.Ц.Х.и двамата консумирали алкохол. Около 14.00 часа в П. управлявал конски впряг и се отправил към магазин ***, намиращ се до ж.п. гарата и се установили на паркинга пред ***намиращ се зад хотелски комплекс ***и ***за да здакупи допълнително количество алкохол. С него бил и св. Х.. Двамата седели на каруцата и изпили двулитрова бутилка с бира, след което решили да се отправят към дома си.  Вместо да обърне коня си в обратна посока, подсъдимия М. подкарал конския впряг направо, като преминал през тротоарната алея пред кафе ***. Тя била твърде тясна и при движението си каруцата засегнала външните столове на разположените отвън маси, както и една от стойките предназначени за чадъри. Преминала и в опасна близост до увеселителните съоръжения предназначени за малки деца и една от играчките била бутната. Возещият се Х. се опитал да слезе от каруцата, но паднал. На външните маси имало посетители, между които св. Е.В.Б., която била с нейна приятелка и детето й. Х. започнал да се извинява за случилото се и да се опива да оправя бутнатите столове, а подсъдимия П. вместо да спре продължил движението направлявайки коня си и завил наляво като се отправил към централната градска част по пешеходната зона. След около 20-30 метра направил завой и се върнал обратно, а после поел по улица *** в града. Очевидец на случилото се станала сервитьорката на заведението – св. Н.А.И.и  продавачката на близкия магазин за електроуреди – св. И.Н.Ц.. Всички били възмутени от безцеремонното демонстративно поведение на лицето, оценявано като недопустимо и несъвместимо с добрите порядки в обществото. Впоследствие подсъдимия и свидетели били установени в дома на П. и отведени в полицейското управление. Свидетелят Х. спял на един диван отвън на площадката пред вратата на дома, а подсъдимия П. продължавал да пие алкохол /бира/. С цел изясняване на случая бил отведен в РУ ***, където му бил съставен акт №544277/03.02.2018г. по ЗДвП за извършени нарушения като водач на ППС с животинска тяга. Подсъдимият П. подписал акта без възражения и му бил връчен втори екземпляр от него. Отказал да бъде изпробван за алкохол с техническо средство Дрегер. По случая било образувано досъдебно  производство №Д-57/2018г. по описа на РП ***.

С постановление от 19.03.2018г.  В.М.П. бил привлечен за престъпление по чл. 325 ал.1  от НК за това, че на 03.02.2018г. около 14.00 часа в гр. ***, обл. ***, на ***в централната градска част, като водач на ППС с животинска тяга – конски впряг, извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, изразяващи се в демонстративно преминаване през обособена пешеходна зона, както и в опасна близост до външно разположени маси и столове и развлекателни съоръжения, собственост на кафе-аператив ***стопанисвано от К. П. Б.. Обвиняемият се признал за виновен, но не дал обяснения.

Въз основа на  писмо с вх.№1382/22.03.2018 г.  на РП-***, ведно с предложение по чл. 78а от НК е образувано настоящото производство по АНД №93/2018г.

Гореизложената фактическа обстановка се установява от приобщените в хода на досъдебното производство и прочетени по реда на чл.283 НПК писмени доказателства вкл. сигнал с вх.№ 374000-660/06.02.2018г. по описа на РУ на МВР – ***, справка с рег.№ 374000-738/08.12.2018г., акт ф.№ 5442777/03.02.2018г., характеристична справка рег.№ 374р-2933/09.03.2018г., справка за съдимост рег.№ 114/08.03.2018г. и др. В подкрепа на обвинението са и гласните доказателства, съдържащи се в показанията на разпитаните в хода на досъдебното производство свидетели – В.Г.В., Д.И.Д., Е.В.Б., Н.А.И., И.Н.Ц., Х.Ц.Х.и др. Всички свидетели са единодушни, че  на процесната дата водач на конския впряг е бил именно подсъдимият, който демонстративно преминал с него през централната градска част  и предизвикал силното възмущение на всички присъстващи граждани. От показанията на свидетелите се установява по безспорен и категоричен начин автора на деянието,  механизма на извършеното престъпление, както и останалите елементи от обективна страна на престъплението по чл.325 ал.1 от НК, а именно време и място, начин на осъществяване на деянието. От гласните доказателства се установява наличие  и на субективния елемент от състава на престъплението. Събраните гласни и писмени доказателства са непротиворечиви помежду си, взаимно се подкрепят и допълват като всестранно и пълно изясняват всички релевантни за делото обстоятелства. Разпитаните в досъдебното производство свидетели  са последователни в изявленията си, като съдът не констатира съществени противоречия между показанията им на този етап и тези, дадени пред съдебния състав, които да поставят под съмнение доказателствената им стойност в процеса. Изявленията на всяка от двете кореспондират на останалите събрани доказателствени материали - гласни и писмени, поради което съдът ги цени като обективни и истинни.

Съдът кредитира изцяло с доверие като обективни и безпристрастни показанията на свидетелите по делото, както поради съответствието помежду им, така и поради съответствието с писмените доказателства по делото - сигнал с вх.№ 374000-660/06.02.2018г. по описа на РУ на МВР – ***, справка с рег.№ 374000-738/08.12.2018г., акт ф.№ 5442777/03.02.2018г.

В своята съвкупност писмените и гласни доказателства по горе обуславят категоричен и несъмнен извод, че с деянието си В.М.П.  е осъществил състава на престъпление по чл.325, ал.1  от НК като водач на ППС с животинска тяга – конски впряг. С поведението си /демонстративно преминаване през обособена пешеходна зона, както и в опасна близост до външно разположени маси и столове и развлекателни съоръжения, собственост на кафе ***, стопанисвано от К. П. ***/ П. грубо е нарушил обществения ред и изразил явното си неуважение към обществото. С деянието си П.  е скандализирал обществото като е предизвикал възмущение и дори страх и безпокойство  в част от присъстващите непълнолетни.

Посочените противоправни и противообществени действия са били извършени от подсъдимия на публично място и пред множество лица, поради което и в случая същите следва да бъдат квалифицирани като такива, нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото като цяло.

От субективна страна престъплението е извършено от подсъдимия виновно - при форма на вината пряк умисъл по см. на чл. 11, ал. 2 НК, тъй като К. е съзнавал обществено опасния характер на извършеното, предвиждал е неговите обществено опасни последици и е искал тяхното настъпване.

При така приетата фактическа обстановка съдът счита, че с деянието си подсъдимият  В.М.П. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.325, ал.1 НК като на 03.02.2018г. около 14.00 часа в гр. ***, обл. ***, на ***в централната градска част, като водач на ППС с животинска тяга – конски впряг, извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, изразяващи се в демонстративно преминаване през обособена пешеходна зона, както и в опасна близост до външно разположени маси и столове и развлекателни съоръжения, собственост на кафе-аператив ***стопанисвано от К. П. Б..

По отношение отговорността на дееца съдът счита, че предложението на прокурора подсъдимият да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание е основателно и следва да бъде уважено, тъй като са налице предпоставките на чл.78А от НК за прилагане на посочения институт – за престъплението, извършено от подсъдимият се предвижда наказание лишаване от свобода до две години или пробация, както и с обществено порицание, същият не е осъждан за престъпление от общ характер, както и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV от Глава VІІІ от НК. В този смисъл съдът счита, че подсъдимият В.М.П. следва да бъде освободен от наказателна отговорност, като му бъде наложено съответно административно наказание “ГЛОБА”.

При определяне размера на наказанието съдът съобрази от една страна липсата на отегчаващи отговорността обстоятелства по отношение на подсъдимият, а от друга съобрази наличието на смекчаващо отговорността такова – чистото съдебно минало, поради което съдът му определя наказание “Глоба” в полза на държавата в размер на 1000 лв.

 Водим от гореизложеното и на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК, във връзка с чл.78а, ал.1  от НК, съдът

Р   Е   Ш   И   :

ПРИЗНАВА подсъдимият В.М.П. с ЕГН **********, роден на *** ***, българин, българско гражданство, неженен, неосъждан, основно образование, безработен, за ВИНОВЕН в това, че на 03.02.2018г. около 14.00 часа в гр. ***, обл. ***, на ***в централната градска част, като водач на ППС с животинска тяга – конски впряг, извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, изразяващи се в демонстративно преминаване през обособена пешеходна зона, както и в опасна близост до външно разположени маси и столове и развлекателни съоръжения, собственост на кафе-аператив ***стопанисвано от К. П. Б. – престъпление по чл. 325 ал.1 от НК и го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ.

НАЛАГА на основание чл.78а, ал.1 НК на В.М.П., ЕГН **********, адрес *** АДМИНИСТРАТИВНО  НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева , която да заплати в полза на държавата  по бюджета на съдебната власт по сметка на РС-***.

Препис от решението да се връчи на РП-***.

Решението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд-*** в петнадесетдневен срок от днес за подсъдимия и от съобщението за РП ***.                                                                                

                                                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: